BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fi­nan­sin­vest, k­riz­de şir­ket ev­len­di­ri­yor

Fi­nan­sin­vest, k­riz­de şir­ket ev­len­di­ri­yor

Kü­re­sel k­ri­zin et­ki­le­ri­nin her ge­çen gün da­ha a­ğır his­se­dil­me­ye baş­lan­dı­ğı şu gün­ler­de Fi­nan­sin­vest ba­şa­rı­lı şir­ket ev­li­lik­le­ri­ne hız kes­me­den de­vam e­di­yor.Kü­re­sel k­ri­zin et­ki­le­ri­nin her ge­çen gün da­ha a­ğır his­se­dil­me­ye baş­lan­dı­ğı şu gün­ler­de Fi­nan­sin­vest ba­şa­rı­lı şir­ket ev­li­lik­le­ri­ne hız kes­me­den de­vam e­di­yor. Fi­nan­sin­vest’in fi­nan­sal da­nış­man­lı­ğı­nı yap­tı­ğı, Da Ma­ri­o, Vo­gu­e gi­bi u­lus­la­ra­ra­sı ö­dül­lü res­to­ran­la­rı bün­ye­sin­de top­la­yan Do­ors Hol­ding’in yüz­de 38.5 his­se­si, Leh­man B­rot­hers Merc­hant Ban­king ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len fon­la­rın sa­hip ol­du­ğu In­ter­na­ti­o­nal Res­ta­u­rant G­ro­up S.a.r.l.’a sa­tıl­dı. Fi­nan­sin­vest’in 2008 yı­lı­nın ba­şın­dan be­ri ba­şa­rıy­la so­nuç­lan­dır­dı­ğı şir­ket ev­li­lik­le­ri­nin dör­dün­cü­sü­nü o­luş­tu­ran Do­or’s Hol­ding In­ter­na­ti­o­nal Res­ta­u­rant G­ro­up S.a.r.l. ev­li­li­ği, bir ba­şa­rı hi­ka­ye­si o­la­rak de­ğer­len­di­ril­di. Fi­nans­bank’ın iş­ti­ra­ki Fi­nan­sin­vest, 20 yıl­dır fa­a­li­yet gös­te­ri­yor. Şir­ket bu­gü­ne ka­dar 81 hal­ka arz­da gö­rev al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT