BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Obama havası’ çok kısa sürdü

‘Obama havası’ çok kısa sürdü

Pi­ya­sa­lar­da ABD’nin ye­ni baş­ka­nı­nı seç­me­si­nin olum­lu ha­va­sı kı­sa sür­dü.Pi­ya­sa­lar­da ABD’nin ye­ni baş­ka­nı­nı seç­me­si­nin olum­lu ha­va­sı kı­sa sür­dü. Pi­ya­sa­la­rın ge­li­şi­ni sa­tın al­dı­ğı Ba­rack Oba­ma’nın se­çil­di­ği­ni­n an­la­şıl­ma­sı­nın ar­dın­dan bü­tün dün­ya pi­ya­sa­la­rı kâr sa­tış­la­rı­na baş­la­dı. Ar­dın­dan da kre­di kri­zi­nin se­bep ol­du­ğu dur­gun­luk en­di­şe­le­ri ye­ni­den gün­de­min bi­rin­ci sı­ra­sı­na otur­du. ABD bor­sa­la­rın­da ön­ce­ki gün­kü se­ans­ta ka­yıp­lar yüz­de 5’i aşar­ken, dün de Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da dü­şüş­ler yüz­de 3.7 ile yüz­de 5.5 ara­sın­da de­ğiş­ti. As­ya’da­ki dü­şüş­ler yüz­de 7’yi aşar­ken, İMKB’de de­rin­le­şen sa­tış­lar, ikin­ci se­an­sın so­nu­na doğ­ru azal­dı ve en­deks yüz­de 1.73 ka­yıp­la 27 bin 374 pu­an­dan ka­pat­tı. Do­lar ise yükselişini sürdürdü ve 1.5320 YTL se­vi­ye­sinden iş­lem gör­dü. Pi­ya­sa­la­rı et­ki­le­ye­cek önem­li bir ge­liş­me de İn­gil­te­re’den gel­di. İn­gil­te­re ser­ma­ye­li Barc­lays Bank, Avus­tral­ya’nın İtal­ya mer­kez­li tut­sat ban­ka­sı Mac­qu­ari­e’yi sa­tın al­dı. Mac­qu­ari­e Ban­ka­sı­nı sa­tın al­ma­sıy­la Barc­lays’ın elin­de­ki tut­sat de­ğe­ri 1.1 mil­yar eu­ro (1.4 mil­yar do­lar) art­tı. TO­PAR­LA­NA­MA­DI­LAR Ön­ce­ki gün yüz­de 5’e va­ran dü­şüş ya­şa­yan ABD bor­sa­sı Dow Jo­nes yüz­de 1.05, Nas­daq yüz­de 1.52 dü­şüş­le açıl­dı. Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da ise yüz­de 5’e va­ran ka­yıp­lar, ABD ve İn­gil­te­re Mer­kez Ban­ka­la­rı­nın fa­iz in­di­ri­mi­ne rağ­men to­par­la­na­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT