BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > T­ric­het: 2009’da fi­yat is­tik­ra­rı sağlanacak

T­ric­het: 2009’da fi­yat is­tik­ra­rı sağlanacak

Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Je­an-Cla­ude Tric­het, 2009’da fi­yat is­tik­ra­rı­nın ola­ca­ğı­nı, enf­las­yo­nun dü­şe­ce­ği­ni tah­min et­ti­ği­ni söy­le­di.Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Je­an-Cla­ude Tric­het, 2009’da fi­yat is­tik­ra­rı­nın ola­ca­ğı­nı, enf­las­yo­nun dü­şe­ce­ği­ni tah­min et­ti­ği­ni söy­le­di. Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı’nın ye­ni­den fa­iz in­di­ri­mi­ne gi­de­bi­le­ce­ği­ni söyleyen Trichet, fi­yat is­tik­ra­rı­nın ge­nel gö­rü­nü­mü­nün iyi­leş­ti­ği­ni, ge­le­cek ay­lar­da enf­las­yon ora­nın­da­ki ge­ri­le­me­nin de­vam et­me­si­nin bek­len­di­ği­ni be­lir­tti. Tric­het, “Çal­kan­tı, ta­le­bi uzun sü­re azal­ta­bi­lir, bü­yü­me hı­zı be­lir­gin şe­kil­de aza­la­bi­lir. Em­tia fi­yat­la­rın­da­ki ge­ri­le­me ise gü­ve­nin ye­ni­den te­si­si­ne yar­dım­cı olup fi­yat ve üc­ret bas­kı­la­rı­nı azal­ta­cak­tır” di­ye­ konuştu. YÖ­NE­Tİ­Cİ­LE­RİN İK­RA­Mİ­YE­Sİ A­ZAL­DI K­ri­zin de­rin­leş­me­si ko­nu­sun­da suç­la­nan üst seviyedeki yö­ne­ti­ci­le­rin ge­lir­le­ri a­zal­tı­lı­yor. New York Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı Wall St­re­et’te­ki bü­yük şir­ket­le­ri­n üst yö­ne­ti­ci­le­rinin ik­ra­mi­ye­le­ri yüz­de 70 in­di­ri­ldi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT