BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Reel sek­tö­rü­n dev firmaları İs­tan­bul’da buluştu

Reel sek­tö­rü­n dev firmaları İs­tan­bul’da buluştu

İlk de­fa İh­las Fu­ar­cı­lık ta­ra­fın­dan sek­tö­re ka­zan­dı­rı­lan ve geç­ti­ği­miz se­ne 20 bi­ni aşan zi­ya­ret­çi­si i­le ka­lıp­çı­lık sek­tö­rü­nün yü­zü­nü gül­dü­ren İs­tan­bul Ka­lıp Fu­a­rı; dör­dün­cü de­fa ka­pı­la­rı­nı aç­tı> İSTANBUL - İnan ARVAS Tİ­CA­Rİ P­LAT­FORM O­LA­CAK A­çı­lı­şı dün ya­pı­lan İs­tan­bul Ka­lıp Fu­a­rı, 9 Ka­sım ta­ri­hi­ne kadar a­na ve yan sa­na­yi­ler­den zi­ya­ret­çi­le­ri a­ğır­la­ya­cak. Dün­ya­yı bu­luş­tu­ran ger­çek bir ti­ca­ri p­lat­form o­lan fu­a­rı ge­çen se­ne 20 bi­nden fazla zi­ya­ret­çi ta­kip et­miş­ti. TÜR­Kİ­YE İLK 5’E Gİ­RE­CEK Dün­ya­da bü­yük bir de­ği­şi­min ol­du­ğu­nu söy­le­yen BEY­SAD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­san Da­niş­ment, “İna­nı­yo­rum ki Tür­ki­ye çok ya­kın bir ge­le­cek­te dün­ya­nın sa­yı­lı dev­let­le­ri ara­sın­da; hat­ta ilk 5’te yer ala­cak” de­di. Kalıp Sek­tö­rü; İs­tan­bul Fu­ar Mer­ke­zi’nde 4. İs­tan­bul Ka­lıp Fua­rı’nda bu­luş­tu. Sa­de­ce ka­lıp üre­ti­ci ve te­da­rik­çi­le­ri­ni de­ğil, ana ve yan sa­na­yi­le­ri­ni de bu­luş­tur­ma­yı ba­şa­ran fu­ar, zen­gin ka­tı­lım­cı­sı ile göz dol­dur­du. Fua­rın açı­lı­şı İh­las Fu­ar­cı­lık Ge­nel Mü­dü­rü Hü­se­yin Boz, BEY­SAD (Be­yaz Eş­ya ve Yan Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği) Baş­ka­nı Mu­rat Önay, BEY­SAD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­san Da­niş­ment ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di. Bu fu­ar­la bir­lik­te İh­las Fu­ar­cı­lık’ın 81. fu­arı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği­ni söy­le­yen İh­las Fu­ar­cı­lık Ge­nel Mü­dü­rü Hü­se­yin Boz, “Ka­lıp sek­tö­rü ana sa­na­yi ile doğ­ru oran­tı­lı ola­rak bü­yü­me ve kü­çül­me gös­te­ri­yor. Bir ör­nek ver­mek ge­re­kir­se oto­mo­tiv sa­na­yii son 8 yı­lın­da 9 kat bü­yü­ye­rek 1.5 mil­yon adet üre­ti­me geç­ti. Av­ru­pa’da kul­la­nı­lan her on be­yaz eş­ya­dan üçü­nün Türk ma­lı ol­du­ğu­nu bil­me­yen kal­ma­dı. Do­la­yı­sı ile bu, sek­törün bü­yü­me­si­ni gös­te­ri­yor. Ka­lıp­çı­lık da yüz­de 22 oranında bü­yü­dü. İh­las Fu­ar­cı­lık ola­rak bu sek­tö­re kat­kı­da bu­lu­nan­la­ra te­şek­kür edi­yo­ruz. Bu fu­ar ka­lıp sek­tö­rü açı­sın­dan çok ha­yır­lı ola­cak” de­di. Üretim patlaması yaşayacağız Kriz or­ta­mın­da ya­pı­la­cak ilk işin mo­ral­le­ri yük­sek tut­mak ol­du­ğu­nu söy­le­yen BEY­SAD Baş­ka­nı Mu­rat Önay; “Ka­lıp­çı­lık kriz or­ta­mın­da bir mik­tar kay­ba uğ­ra­sa­ da kri­zin so­nun­da emi­nim ­ki üre­tim pat­la­ma­la­rı ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­ca­ğız. 2001 kri­zin­de bir dos­tum çer­çe­ve içe­ri­sin­de bir söz ge­tir­di. Bu söz çok ho­şu­ma git­miş ve du­va­ra as­mış­tım. Ora­da şöy­le ya­zı­yor­du: ‘Or­ta­da pa­ray­la çö­zü­le­cek bir so­run var­sa, problem yok­tur de­mek­tir’ ve bu kriz­ de bir fi­nan­sal kriz. Ben­ce or­ta­da bir sıkıntı yok, bu kri­zin en az ha­sar­la at­la­tı­la­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum” de­di. Bü­yük Türk fir­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra dün­ya­nın bir­çok ka­lıp üre­ti­ci­sinin de bü­yük il­gi gös­ter­di­ği fu­ar, 9 Ka­sım ta­ri­hi­ne ka­dar açık ola­cak.
Kapat
KAPAT