BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye k­riz­den ilk çı­ka­cak ül­ke

Tür­ki­ye k­riz­den ilk çı­ka­cak ül­ke

Do­ğuş Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fe­rit Şa­henk, 2010 yı­lın­da dün­ya­da pi­ya­sa­la­rın otur­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, Tür­ki­ye’nin güç­lü ya­pı­sıy­la kriz­den çı­ka­cak ilk ül­ke ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.> Mus­ta­fa Se­zer AN­TAL­YA Do­ğuş Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fe­rit Şa­henk, 2010 yı­lın­da dün­ya­da pi­ya­sa­la­rın otur­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, Tür­ki­ye’nin güç­lü ya­pı­sıy­la kriz­den çı­ka­cak ilk ül­ke ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ga­ran­ti Ana­do­lu Soh­bet­le­ri top­lan­tı­la­rı­nın An­tal­ya’da­ki bö­lü­mün­de ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Fe­rit Şa­henk, 2009’da en bü­yük prob­le­min eko­no­mik bü­yü­mey­le il­gi­li ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Şim­di­den bu­na ha­zır­lan­mak la­zım. Dün­ya pa­ra­met­re­le­ri­nin dı­şın­da bir bü­yü­me için­de ol­ma­mız bek­le­ne­mez. Bu şe­kil­de bek­len­ti oluş­tu­rul­ma­ma­lı. Tür­ki­ye, pa­ra­nın, ya­tı­rı­mın ya­vaş­la­dı­ğı dün­ya­da da­ha fark­lı bir bü­yü­me­ye ula­şa­maz” de­di. Fe­rit Şa­henk, “Tür­ki­ye’nin bu dö­ne­me güç­lü bir şe­kil­de gir­di­ği­ni be­lir­te­rek, ban­ka­la­rıy­la, iş ale­miy­le, ge­nel dev­let bi­lan­ço­suy­la es­ki dö­nem­le­re gö­re çok güç­lü­yüz. Fi­nan­sal pi­ya­sa­lar­da­ki muh­te­mel prob­lem­le­ri bu sa­ye­de ra­hat­ça at­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT