BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğ­ren­ci­ler için gü­ven­li bil­gi­sa­yar

Öğ­ren­ci­ler için gü­ven­li bil­gi­sa­yar

Da­ta­tek­nik, il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ara­yü­zü se­vim­li, sa­kın­ca­lı in­ter­net si­te­le­ri­ne gi­ri­şi ya­sak­lı, çarp­ma­la­ra da­ya­nık­lı ve klav­ye­si su ge­çir­me­yen di­züs­tü bil­gi­sa­yar­la­rı pi­ya­sa­ya sun­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.Da­ta­tek­nik, il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ara­yü­zü se­vim­li, sa­kın­ca­lı in­ter­net si­te­le­ri­ne gi­ri­şi ya­sak­lı, çarp­ma­la­ra da­ya­nık­lı ve klav­ye­si su ge­çir­me­yen di­züs­tü bil­gi­sa­yar­la­rı pi­ya­sa­ya sun­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. An­tal­ya’da Satış Koordinatörü Koray Kurhan ile birlikte ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Da­ta­tek­nik Sa­tış ve Pa­zar­la­ma Ko­or­di­na­tö­rü Ca­hi­de Ak­ku­zu, di­züs­tü bil­gi­sa­yar­da ürün çe­şit­li­li­ği­ni art­tı­ra­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, önü­müz­de­ki haf­ta il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik di­züs­tü bil­gi­sa­ya­rı kul­la­nı­cı­la­rın be­ğe­ni­si­ne su­na­cak­la­rı­nı söy­le­di. Öğ­ren­ci­le­rin bil­gi­sa­yar ve in­ter­net yo­luy­la dün­ya­nın bil­gi­si­ne ulaş­ma­la­rı­nı is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ak­ku­zu, bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mıy­la il­gi­li en­di­şe­le­rin de so­na ere­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT