BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­ho­o: Mic­ro­soft ­şir­ke­ti­mi­zi al­ma­lı

Ya­ho­o: Mic­ro­soft ­şir­ke­ti­mi­zi al­ma­lı

A­me­ri­kan in­ter­net g­ru­bu Ya­ho­o’nun Baş­ka­nı Jery Yang, fir­ma­la­rı­nın, dün­ya­nın en bü­yük ya­zı­lım fir­ma­sı Mic­ro­soft ta­ra­fın­dan sa­tın a­lın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.A­me­ri­kan in­ter­net g­ru­bu Ya­ho­o’nun Baş­ka­nı Jery Yang, fir­ma­la­rı­nın, dün­ya­nın en bü­yük ya­zı­lım fir­ma­sı Mic­ro­soft ta­ra­fın­dan sa­tın a­lın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. ABD’nin San F­ran­cis­co ken­tin­de dü­zen­le­nen Web 2.0 zir­ve­si­ne ka­tı­lan Yang, bu­ra­da ver­di­ği bir de­meç­te, bu yı­lın ba­şın­da Mic­ro­soft’un sa­tın al­ma tek­lif­le­ri­nin red­de­dil­me­si­ne rağ­men, Mic­ro­soft’un Ya­ho­o’yu al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Yang, “Şu an­da, Mic­ro­soft i­çin en i­yi şe­yin Ya­ho­o’yu al­mak o­la­ca­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­rim. Bu­nu biz de is­ti­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Yang, uy­gun bir fi­yat ve­ril­me­si du­ru­mun­da ma­sa­ya o­tur­ma­ya ha­zır ol­duk­la­rı­nı sözlerine ekledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT