BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev­de don­dur­ma ­tü­ke­ti­mi ar­ta­cak

Ev­de don­dur­ma ­tü­ke­ti­mi ar­ta­cak

Al­gi­da, bu yıl­ki Ra­ma­zan kam­pan­ya­sıy­la ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 166 bü­yü­me kay­det­ti­ği­ni bil­dir­di. Al­gi­da ta­ra­fın­dan ya­pı­lan a­çık­la­ma­ya gö­re, bu yıl Tel Ka­da­yıf­lı ü­rü­nüy­le yo­ğun il­gi gö­ren Car­te d’Or, 2007 yı­lı Ra­ma­zan a­yı­na kı­yas­la, yüz­de 166 bü­yü­me sağ­la­dı.Al­gi­da, bu yıl­ki Ra­ma­zan kam­pan­ya­sıy­la ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 166 bü­yü­me kay­det­ti­ği­ni bil­dir­di. Al­gi­da ta­ra­fın­dan ya­pı­lan a­çık­la­ma­ya gö­re, bu yıl Tel Ka­da­yıf­lı ü­rü­nüy­le yo­ğun il­gi gö­ren Car­te d’Or, 2007 yı­lı Ra­ma­zan a­yı­na kı­yas­la, yüz­de 166 bü­yü­me sağ­la­dı. Car­te d’Or’un ev­de don­dur­ma ye­me kül­tü­rü­nü o­luş­tur­ma ko­nu­sun­da 15 yıl­dır çok ö­nem­li a­dım­lar at­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Al­gi­da Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü Şük­rü Din­çer, “Ö­nü­müz­de­ki on yı­lı aş­kın sü­re bo­yun­ca Ra­ma­zan, yaz ay­la­rı­na denk ge­le­cek. Bu­nun da ev i­çi don­dur­ma tü­ke­ti­mi­nin art­ma­sın­da ö­nem­li bir et­ken o­la­ca­ğı­nı ön­gö­rü­yo­ruz. Çün­kü Ra­ma­zan a­yın­da, dı­şa­rı­da don­dur­ma ye­me­yen tü­ke­ti­ci, don­dur­ma­yı if­tar son­ra­sı ev­de tü­ke­te­cek” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT