BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Turk­cell k­riz din­le­me­di kâ­rı­nı yüz­de 50.5 ar­tır­dı

Turk­cell k­riz din­le­me­di kâ­rı­nı yüz­de 50.5 ar­tır­dı

Kri­ze na­kit ola­rak çok sağ­lam gir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Turk­cell Ge­nel Mü­dü­rü Sü­rey­ya Ci­liv, “Net kâ­rı­mı­zı do­lar ba­zın­da 2007 yı­lı­nın üçün­cü çey­re­ği­ne gö­re yüz­de 50.5 ar­tı­ra­rak 603.8 mil­yon do­lar se­vi­ye­si­ne ta­şı­dık” de­di> İSTANBUL - Uğur KÜÇÜK ‘GÖZ­LE­Rİ­Mİ­Zİ, KU­LAK­LA­RI­MI­ZI AÇ­TIK’ Turk­cell Ge­nel Mü­dü­rü Sü­rey­ya Ci­liv, 2008 yı­lı üçün­cü çey­rek per­for­man­sı­nı açık­la­dı. Ci­liv, “Tür­ki­ye’de­ki ge­lir­le­ri­mi­zin yüz­de 97’si YTL üze­rin­den­dir. Kur far­kı de­ği­şir­se, bu­nun do­la­ra yan­sı­ma­sı de­ği­şir. Bu bi­zim kon­tro­lü­müz­de de­ğil­dir. 4. çey­rek­te, kri­zin mut­la­ka bir et­ki­si ola­cak­tır. Biz de göz­le­ri­mi­zi, ku­lak­la­rı­mı­zı aç­tık, bü­tün ge­liş­me­le­ri iz­li­yo­ruz. Bu­ra­da da dik­kat­li ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” de­di. 3. ÇEY­REK­TE 972 BİN NET A­BO­NE Turk­cell üçün­cü çey­rek­te 972 bin net abo­ne alı­mıy­la Tür­ki­ye’de 36.3 mil­yon abo­ne­ye ulaş­tı. Şirketin yurt dı­şı ope­ras­yon­la­rıy­la bir­lik­te top­lam abo­ne sa­yı­sı ise 60 mil­yo­nu aş­tı. Turk­cell’in üçün­cü çey­rek­te­ki net kâ­rı, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 39.7 ar­ta­rak 728 mil­yon YTL’ye yük­sel­di. 2008 yı­lı üçün­cü çey­rek per­for­man­sı­nı açık­la­yan Turk­cell Ge­nel Mü­dür Sü­rey­ya Ci­liv, şir­ke­tin ge­lir­le­ri­nin 2007 üçün­cü çey­re­ğe gö­re yüz­de 10.2 ar­ta­rak 2 mil­yar 458 mil­yon YTL’ye, net kâ­rı­nın ise ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 39.7 ar­ta­rak 728 mil­yon YTL’ye ulaş­tı­ğı­nı söy­le­di. Ci­liv’in ver­di­ği bil­gi­ye gö­re Turk­cell’in net kâ­rı do­lar ba­zın­da 2007 yı­lı­nın üçün­cü çey­re­ği­ne gö­re yüz­de 50.5 ar­ta­rak 603.8 mil­yon do­lar se­vi­ye­sin­de ger­çek­leş­ti. Ci­liv, “Kri­ze na­kit ola­rak çok sağ­lam gir­dik. 3. çey­re­ğin so­nun­da 3.2 mil­yar do­lar­lık nak­di­miz var. Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne ya­tı­rım yap­ma­ya kriz or­ta­mın­da da fren yap­ma­dan de­vam ede­ce­ğiz. ‘Dur­mak yok, yo­la de­vam’ di­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Ci­liv, ba­sın men­sup­la­rı­nın ‘Nu­ma­ra Ta­şı­ma Uy­gu­la­ma­sı’ ile di­ğer GSM şir­ket­le­ri­ne abo­ne kap­tı­rıp kap­tır­ma­ya­cak­la­rı hak­kın­da­ki so­ru­la­rı­na, “Ra­ha­tız. Abo­ne nu­ma­ra­ya de­ğil, ka­li­te­ye ba­kı­yor” şek­lin­de ce­vap­lan­dır­dı. Per­for­man­sı­mız ol­duk­ça güç­lü Yurt dı­şı ya­tı­rım­la­rın­dan­da mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Turk­cell Ge­nel Mü­dü­rü Sü­rey­ya Ci­liv, kriz­le il­gi­li de iyim­ser açık­la­ma­lar yap­tı. Ci­liv şöy­le ko­nuş­tu: “Ulus­la­ra­ra­sı alan­da, As­te­lit’in Uk­ray­na’da ki per­for­man­sın­dan ol­du­ğu ka­dar Fin­tur’un net kâ­rı­mı­za kat­kı­sın­dan da mem­nu­nuz. Be­la­rus’ta ise şe­be­ke ku­ru­lu­mu ve mar­ka­nın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dık. Muh­te­mel mak­ro­eko­no­mik dal­ga­lan­ma­lar ko­nu­sun­da güç­lü na­kit po­zis­yo­nu­muz ve bi­lan­ço­muz sa­ye­sin­de, bu gi­bi zor­luk­la­rı yö­net­mek icin ol­duk­ça iyi ha­zır­lan­dı­ğı­mı­zı his­se­di­yo­ruz. Tem­kin­li bir şe­kil­de dav­ra­na­rak ge­liş­me­le­ri ve muh­te­mel et­ki­le­ri­ni ta­kip ede­ce­ğiz. Özet­le, zor­lu fa­ali­yet or­ta­mın­da­ki güç­lü per­for­man­sı­mız­dan do­la­yı mut­lu­yuz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT