BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­na­do­lu Ha­yat’ın net kâ­rı 30.3 mil­yon YTL

A­na­do­lu Ha­yat’ın net kâ­rı 30.3 mil­yon YTL

İlk 9 ayda Anadolu Hayat’ın net kâ­rı yüz­de 8.4 ora­nın­da artarak 30.3 milyon YTL’ye ulaştıHa­yat si­gor­ta­cı­lı­ğı ve bi­rey­sel emek­li­lik alan­la­rın­da fa­ali­yet gös­te­ren Ana­do­lu Ha­yat Emek­li­lik’in 2008’in ilk 9 ayın­da ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re net kâ­rı yüz­de 8.4 ora­nın­da ar­ta­rak 30.3 mil­yon YTL’ye ulaş­tı. İs­tik­rar­lı bü­yü­me­yi sür­dür­dük­le­ri­ni açık­la­yan Ana­do­lu Ha­yat Emek­li­lik A.Ş Ge­nel Mü­dü­rü Me­te Uğur­lu, “30 Ey­lül 2008 iti­ba­riy­le 265 mil­yon YTL ha­yat pri­mi üre­ti­mi ger­çek­leş­tir­dik. Sek­tö­rün en faz­la ter­cih edi­len şir­ke­ti ola­rak dö­nem so­nu iti­ba­riy­le ha­yat si­gor­ta­sı müş­te­ri sa­yı­mız 779 bin 356, bi­rey­sel emek­li­lik ka­tı­lım­cı sa­yı­mız ise 360 bin 631 ola­rak ger­çek­leşti. Bi­rey­sel emek­li­lik sis­te­min­de­ki pa­zar pa­yı­mız yıl için­de sü­rek­li ar­ta­rak ka­tı­lım­cı sa­yı­sın­da yüz­de 21.3 ve top­lam fon bü­yük­lü­ğün­de ise yüz­de 20.4 se­vi­ye­si­ne ulaş­mış­tır. Şir­ke­ti­miz ha­yat si­gor­ta­la­rı prim üre­ti­min­de yüz­de 21.6 pa­zar pa­yı ile sek­tö­rün­de ilk sı­ra­da yer alı­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT