BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > tu­zak­tan ku­man­da

tu­zak­tan ku­man­da

(...LİG TV-­Ma­ra­ton) ER­MAN TO­ROĞ­LU: Ku­bi­lay Türk­yıl­maz di­ye bir a­dam var­dı ho­cam...tu­zak­tan ku­man­da (...LİG TV-­Ma­ra­ton) ER­MAN TO­ROĞ­LU: Ku­bi­lay Türk­yıl­maz di­ye bir a­dam var­dı ho­cam... ­ŞAN­SAL BÜ­YÜ­KA: Ku­bi­lay es­ki bir Ga­la­ta­sa­ray fut­bol­cu­su­dur. Ye­ni do­ğan­lar i­çin söy­le­ye­lim... ER­MAN TO­ROĞ­LU: Ye­ni do­ğan­lar bi­zi sey­re­di­yor mu ho­cam?... te­be­şir to­zu “-Er­kek, ev­len­di­ği­nin er­te­si gü­nü ken­di­ni ye­di yaş da­ha ko­ca­mış bu­lur...” (...Ba­con) Te­mel’in ye­ri Pat­ron Te­mel‘in sek­re­te­ri sev­gi­li­si­ne MSN’den me­saj ya­zı­yor­muş... Te­mel de ora­dan bir şey­ler­le uğ­ra­şı­yor­muş gi­bi ya­pa­rak ek­ran­da­ki ya­zı­yı oku­ma­ya ça­lı­şı­yor­muş... Kız son sa­tır­la­ra şun­la­rı yaz­mış; “-Sev­gi­lim şu an­da me­rak­lı pat­ron yaz­dık­la­rı­mı oku­du­ğu için sa­tır­la­rı­ma bu­ra­da son ve­ri­yo­rum...” Te­mel atıl­mış; “-Hiç de de­ğil... Ben mek­tu­bu­nu oku­mu­yo­rum...” biz­den ha­ber­ler Bir sü­re­dir has­ta­ne­de te­da­vi gö­ren Maz­har Am­ca’yı kay­bet­tik... He­pi­mi­zin ba­şı sa­ğol­sun, Al­lah rah­met ve şe­fa­ati­ne na­il ey­le­sin... *** Ar­ka­da­şım Mu­rat’ın de­de­si, peh­li­va­nı­mız Ha­lil De­li­ce’nin ba­ba­sı ve­fat et­ti... Re­cep Am­ca’ya Al­lah’tan rah­met di­li­yo­ruz... *** Hüs­nü Abi, göz­be­be­ği kı­zı­nı ev­len­dir­di... Kur­tiş ve Doğ­ru­lar ai­le­si­ni kut­lu­yor, Hü­mey­ra ile İl­kay’a mut­lu­luk­lar di­li­yo­ruz... *** Ter­zi­miz Ah­met An­laş Abi’nin bir kı­zı dün­ya­ya gel­di. Ar­tık di­ki­le­cek el­bi­se­le­ri­ni­zin ge­cik­me­si­nin, “Asu­de Fer­han” isim­li bir so­rum­lu­su var ar­ka­daş­lar!.. ha­ya­ta Da­ir İ­çin­de bu­lun­du­ğu­nuz sah­ne­yi sev­mi­yor­sa­nız, mut­suz­sa­nız, yal­nız­sa­nız, tek­dü­ze­lik i­çin­de ya­şa­dı­ğı­nı­zı dü­şü­nü­yor­sa­nız, de­ğiş­ti­rin sah­ne­ni­zi... ­Ye­ni bir dip per­de­si bo­ya­yın... ­Çev­re­niz­de­ki o­yun­cu­la­rı de­ğiş­ti­rin... ­Ye­ni bir o­yun ya­zın... O da i­yi bir o­yun de­ğil­se, i­nin sah­ne­den ve baş­ka bir o­yun ya­zın... ­Mil­yon­lar­ca o­yun var; in­san­lar ka­dar çok... (...Le­o Bus­cag­li­a) O­ba­ma... ­Ne­dir bu O­ba­ma o­la­yı? O­ba­ma ka­zan­dık­tan son­ra ne­ler de­ği­şe­cek? Es­ki­den si­yah be­yaz te­le­viz­yon­lar var­ken, de­ği­şik bir gö­rün­tü ol­sun ve de ek­ra­nı ko­ru­sun di­ye ek­ra­na “p­las­tik ma­vi ek­ran ko­ru­yu­cu­la­rı” ko­nu­yor­du. As­lın­da ek­ran­da de­ği­şen bir şey yok­tu. Ek­ran­da oy­na­yan­lar yi­ne ay­nı şey­ler­di. Ek­ran si­yah be­yaz ye­ri­ne bi­raz ma­vi gö­rü­nü­yor­du. ­Bir de te­le­viz­yon ek­ra­nı kı­rıl­ma ve çi­zil­me­le­re kar­şı ko­run­muş o­lu­yor­du. ­Biz yi­ne de ha­yır­lı ol­sun di­ye­lim a­ma. ­Kim­se bo­şu­na faz­la bir bek­len­ti ve ha­yal­le­re ka­pıl­ma­sın. ­Du­rum ay­nen bu­dur. (...Mus­ta­fa Koç­-O­kur/­Ya­zar) iğ­ne­lik... KO­CA K­RİZ ­So­nu gel­mez hülyâ­mız, ­Ba­şı­na ço­rap ör­dü... ­Şu ih­ti­yar dün­ya­mız, ­Ni­ce k­riz­ler gör­dü! An­la­tır ta­rih bi­ze, Mâ­zi hâl ve is­tikbâl! K­riz­ler di­ze di­ze, ­Lo­kal ki­mi g­lo­bal... Eğ­le­nir­ken begâ­yet, ­Ro­ma a­re­na­sın­da... ­Ko­ca k­riz nihâ­yet, ­Med­ya­nın ay­na­sın­da! (...Se­fa Ko­yun­cu) bir film di­ya­lo­ğu! “-E­li­ni tut­tum sı­ca­cık­tı... Yü­re­ği e­lin­dey­miş gi­bi...”(...Sel­vi Boy­lum Al Yaz­ma­lım fil­min­den) SÖZ SİZDE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. Ga­ze­te Da­ğı­tı­cı­sı... Ga­ze­te­nin yıl­lar­dır abo­ne­si­yim, Üs­kü­dar’da 2 asan­sör­lü bi­na­mın 7. ka­tı­na ga­ze­te­yi çı­kar­ta­ma­dım... Da­ğı­tı­cı ile kav­ga bi­le et­tim si­zin için. Si­zin için di­yo­rum, çün­kü 5 ar­ka­da­şı­mı abo­ne yap­tım... Ga­ze­te­yi bi­na­la­rın dış ka­pı­sı­na bı­ra­kıp gi­di­yor da­ğı­tı­cı­lar, ora­da da ya ça­lı­nı­yor, ya yer­le­re sa­çı­lı­yor. Ga­ze­te ko­nu­sun­da çok mem­nu­nuz, ama da­ğı­tım re­za­let... Ay­rı­ca, spor ser­vi­sin­de­ki ha­ber­le­re de dik­kat edil­sin... En az 3 kez “Tek­ke Fe­ner’de” baş­lı­ğı atan kim­se, ce­za al­dı mı me­rak edi­yo­rum?... “Tür­ki­ye Spor yaz­dıy­sa doğ­ru­dur” de­di­ği­miz say­fa­la­rı is­ti­yo­ruz... (...Ha­san Tah­sil­da­roğ­lu) E­Dİ­TÖR NO­TU: Sı­kın­tı; o­ku­yu­cu­mu­zun şikâ­yet­çi ol­du­ğu böl­ge­de­ki da­ğı­tı­cı­lar­la gö­rü­şül­müş­tür... Ben­zer p­rob­lem­le­rin i­le­til­me­si­ni bek­li­yo­ruz... ­Fa­tih Tek­ke’nin Fe­ner­bah­çe i­le gö­rüş­me­si gi­bi, son­ra­sın­da t­rans­fe­rin yön de­ğiş­me­si de say­fa­la­rı­mız­da yer al­mış­tı. Kal­dı ki; ha­ber­le­ri­miz i­ki ku­lü­bün yö­ne­ti­mi ve fut­bol­cu­nun ağ­zın­dan doğ­ru­lan­mış, son­ra­sın­da ma­li p­rob­lem­ler çık­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT