BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban ve kur­ban kes­mek

Kur­ban ve kur­ban kes­mek

Su­al: Kur­ban ne­dir ve kim­ler ke­ser? CE­VAP: Mad­de­ler ha­lin­de bil­di­re­lim: 1- Kur­ban, da­var [ko­yun, ke­çi], sı­ğır [man­da, inek, da­na, öküz, bo­ğa] ve­ya de­ve­yi, Kur­ban Bay­ra­mı­nın ilk üç gü­nün­de, kur­ban ni­ye­tiy­le kes­mek de­mek­tir. Kur­ban, va­cib va­zi­fe­si­ni ye­ri­ne ge­ti­re­rek, se­va­ba ka­vuş­mak için ke­si­lir. 2- Kur­ban kes­me­nin va­cib ol­ma­sın­da, bay­ra­mın üçün­cü gü­nü esas alı­nır. Bay­ra­mın bi­rin­ci ve ikin­ci gü­nü, zen­gin fa­kir, mu­kim mi­sa­fir, akıl­lı de­li ol­ma­ya ba­kıl­maz. Bay­ra­mın üçün­cü gü­nü ni­sa­ba ma­lik­se, di­ğer şart­lar da var­sa, kur­ban kes­mek va­cib olur.Su­al: Kur­ban ne­dir ve kim­ler ke­ser? CE­VAP: Mad­de­ler ha­lin­de bil­di­re­lim: 1- Kur­ban, da­var [ko­yun, ke­çi], sı­ğır [man­da, inek, da­na, öküz, bo­ğa] ve­ya de­ve­yi, Kur­ban Bay­ra­mı­nın ilk üç gü­nün­de, kur­ban ni­ye­tiy­le kes­mek de­mek­tir. Kur­ban, va­cib va­zi­fe­si­ni ye­ri­ne ge­ti­re­rek, se­va­ba ka­vuş­mak için ke­si­lir. 2- Kur­ban kes­me­nin va­cib ol­ma­sın­da, bay­ra­mın üçün­cü gü­nü esas alı­nır. Bay­ra­mın bi­rin­ci ve ikin­ci gü­nü, zen­gin fa­kir, mu­kim mi­sa­fir, akıl­lı de­li ol­ma­ya ba­kıl­maz. Bay­ra­mın üçün­cü gü­nü ni­sa­ba ma­lik­se, di­ğer şart­lar da var­sa, kur­ban kes­mek va­cib olur. 3- Zen­gin olan, bi­rin­ci ve ikin­ci gü­nü ke­ser­se va­cib se­va­bı alır. Na­maz da böy­le­dir. Na­ma­zın kı­lın­ma­sı vak­tin so­nun­da farz olur­sa da, vak­ti gi­rin­ce kı­lı­nır­sa farz ye­ri­ne gel­miş olur. 4- Kur­ba­nın vak­ti, ilk üç gün­dür. Bu gün­le­rin bi­rin­de ke­si­lin­ce, va­cib ye­ri­ne gel­miş olur. 5- Ba­ba­nın, zen­gin ço­cu­ğu için, ço­cu­ğun ma­lın­dan kur­ban kes­me­si ge­rek­mez. De­li ve bu­nak da kes­mez. 6- Bü­yük ço­cuk ve ha­nım­dan izin­siz, on­lar adı­na kur­ban ke­sil­mez. 7- Mu­kim bir zen­gin, se­fer­de­ki bir ve­ki­le kur­ban kes­tir­se, va­cib se­va­bı alır. 8- Tar­la­sın­dan al­dı­ğı mah­sul ve­ya tar­la­nın, evin, dük­kâ­nın [atöl­ye­nin, kam­yo­nun] bir yıl­lık ki­ra­sı çok ol­sa da, bir yıl­lık ev ih­ti­ya­cı­nı ve­ya ay­lık ge­li­ri ve al­dı­ğı ma­aş, üc­ret, ay­lık ih­ti­ya­cı­nı ve kul bor­cu­nu kar­şı­la­ma­yan kim­se, İmam-ı Mu­ham­med’e gö­re fa­kir­dir. Fet­va da böy­le­dir. Şey­hayn’e gö­re zen­gin sa­yı­lır. Mül­kü olan tar­la­nın ve bu de­mir­baş mal­la­rın de­ğe­ri, ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lar ve ni­sa­bı da bu­lur­sa, bu­nun ki­ra­yı her alış­ta bir mik­tar ayı­rıp bi­rik­ti­re­rek fıt­ra ver­me­si ve kur­ban ke­se­rek bü­yük se­va­ba ka­vuş­ma­sı ge­re­kir. Böy­le bir kim­se, fıt­ra ver­mez ve kur­ban kes­mez­se, İmam-ı Mu­ham­med’e gö­re, gü­nah­tan kur­tu­lur. Tar­la­sın­dan hiç mah­sul al­ma­yan, ki­ra­ya da ve­re­me­yen ve ih­ti­ya­cın­dan faz­la ma­lı olup da, pa­ra­sı bu­lun­ma­yan kim­se­nin, İmam-ı Mu­ham­med’e uya­rak, kur­ban kes­me­si ge­rek­mez; ama ke­ser­se, kur­ban se­va­bı­na ka­vu­şur. 9- Al­dı­ğı ki­ray­la güç ge­çi­nen, ni­sa­ba ma­lik­se, pa­ra bi­rik­ti­rip kur­ban kes­me­li­dir. Etin hep­si­ni ka­vur­ma ya­pa­rak ve­ya don­du­ra­rak mu­ha­fa­za edip, bir­kaç ay et pa­ra­sın­dan bi­rik­ti­rip, ge­le­cek yı­lın kur­ban pa­ra­sı ola­rak sak­la­ma­lı. Böy­le­ce, kur­ban se­va­bın­dan mah­rum kal­ma­ma­lı­dır. 10- Ai­le ef­ra­dı çok olup güç ge­çi­ne­nin, kur­ba­nın eti­ni evin­de bı­rak­ma­sı müs­te­hab­dır. >> Tel: 0 212 - 454 38 20 www.di­ni­mi­zis­lam.com - www.meh­me­ta­li­de­mir­bas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT