BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­na if­tirâ at­tı­lar!..

O­na if­tirâ at­tı­lar!..

Ah­med Ye­se­vî haz­ret­le­ri­ne, ba­zı kim­se­ler düş­man­lık bes­li­yor­lar­dı. Onun şöh­re­ti art­tık­ça, on­la­rın da düş­man­lık­la­rı ar­tı­yor­du.Ah­med Ye­se­vî haz­ret­le­ri­ne, ba­zı kim­se­ler düş­man­lık bes­li­yor­lar­dı. Onun şöh­re­ti art­tık­ça, on­la­rın da düş­man­lık­la­rı ar­tı­yor­du. Bu na­sîb­siz­ler, bir gün top­la­nıp, Onu “Hır­sız­lık” su­çuy­la ka­ra­la­mak için ka­rar al­dı­lar. Bu mak­sat­la bir “Sı­ğır” ke­sip, giz­li­ce bu zâ­tın der­gâ­hı­nın av­lu­su­na bı­rak­tı­lar bir ge­ce ya­rı­sı. Er­te­si gün de der­gâ­hın ka­pı­sın­da top­la­nıp; - Sı­ğı­rı­mız ça­lın­mış, siz al­dı­nız! di­ye yay­ga­ra ko­par­dı­lar. Zor­la içe­ri gir­mek is­ti­yor­lar­dı. Gü­yâ sı­ğı­rı av­lu­da bu­la­rak, “Hır­sız” dam­ga­sı­nı ba­sa­cak­lar­dı bu “Al­lah Dos­tu”na. Gü­rül­tü­ler ço­ğa­lın­ca bü­yük ve­lî kalk­tı ve - Hay­di, gi­rin kö­pek­ler! di­ye­rek aç­tı ka­pı­yı. Ça­pul­cu­lar av­lu­ya gi­rer gir­mez bi­rer “kö­pek” şek­li­ne gir­di­ler o an­da. Ve ken­di kes­tik­le­ri sı­ğı­ra hü­cûm edip, kı­sa za­man­da yi­ye­rek bi­tir­di­ler. An­cak üzü­lü­yor­lar­dı kö­pek ol­duk­la­rı­na. Kur­tul­ma­la­rı için çok yal­var­dı­lar. Yi­ne acı­dı mü­bâ­rek zat. Du­â et­ti on­la­ra. İn­san şek­li­ne gir­di­ler tek­rar. SA­NA NA­SİB OLA­CAK Bir gün, “Ti­mur Hân” or­du­suy­la Bu­hâ­ra’ya gi­der­ken Tür­kis­tan’da rü­yâ gör­dü bir ge­ce. Ah­med Ye­se­vî haz­ret­le­ri, ken­di­si­ne; - Ey yi­ğit! Bu­ra­da faz­la kal­ma, or­dun­la he­men Bu­hâ­ra’ya git ki, o mem­le­ke­tin fet­hi sa­na na­sîb ola­cak, bu­yur­du. Ti­mur Hân’ın Al­lah dost­la­rı­na sev­gi­si çok­tu. Bu işâ­re­ti alır al­maz, Bu­hâ­ra’ya yü­rü­dü ace­le. Ve o bü­yük ve­lî­nin him­met ve duâ­sıy­la fet­het­ti Bu­hâ­ra’yı. “Haz­ret-i Hı­zır” da ya­nın­day­dı. Ah­med Ye­se­vî haz­ret­le­ri ve­fat edin­ce, Ona bir tür­be yap­tır­dı ki, hâ­len bü­tün haş­me­tiy­le ayak­ta dur­mak­ta­dır. >> E-ma­il: ab­dul­la­tif.uyan@tg.com.tr Tel: (0 212) 454 38 10 www.si­ir­ler­le­men­ki­be­ler.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT