BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BESLENMEDE Ak­de­niz mo­de­li

BESLENMEDE Ak­de­niz mo­de­li

Den­ge­li ve sağ­lık­lı bes­len­me­de Ak­de­niz mut­fa­ğı ör­nek gös­te­ri­li­yor... Uz­man­lar; seb­ze, ta­hıl ve mey­ve tü­ke­ti­mi faz­la; et ve ka­tı yağ tü­ke­ti­mi az o­lan bu mut­fak i­çin, “Bü­tün top­lum böy­le bes­len­me­li” di­yor.Ha­zır­la­yan: Ömer Söz­tu­tan omer.soztutan@tg.com.tr Den­ge­li ve sağ­lık­lı bes­len­me­de Ak­de­niz mut­fa­ğı ör­nek gös­te­ri­li­yor... Uz­man­lar; seb­ze, ta­hıl ve mey­ve tü­ke­ti­mi faz­la; et ve ka­tı yağ tü­ke­ti­mi az o­lan bu mut­fak i­çin, “Bü­tün top­lum böy­le bes­len­me­li” di­yor. Uz­man­lar; Ak­de­niz mut­fa­ğı­nın den­ge­li, dü­zen­li ve sağ­lık­lı bes­len­me ko­nu­sun­da ör­nek ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Prof. Dr. Ah­met Ka­ya, di­ye­tin gün­lük alı­nan gı­da­la­rın tü­mü ol­du­ğu­nu bil­di­rir­ken, “Ör­ne­ğin, şe­ker has­ta­la­rı kı­zart­ma tü­ket­me­me­li­dir. An­cak, kı­zart­ma sa­de­ce şe­ker has­ta­sı­nın de­ğil sağ­lık­lı bir bi­re­yin de tü­ket­me­me­si ge­re­ken bir yi­ye­cek tü­rü. Şe­ker has­ta­la­rı­nın bes­len­me şe­kil­le­ri­nin per­hiz ola­rak al­gı­lan­ma­sı yan­lış. As­lın­da ya­pı­lan den­ge­li, dü­zen­li ve sağ­lık­lı bes­len­me­dir. Bu sağ­lık­lı bes­len­me bi­çi­mi­ne Ak­de­niz mut­fa­ğı ör­nek­tir. Ak­de­niz mut­fa­ğın­da seb­ze, ta­hıl ve mey­ve tü­ke­ti­mi faz­la, et ve ka­tı yağ tü­ke­ti­mi az­dır”di­yor. DOY­MUŞ TEH­Lİ­KE Prof. Dr. Ka­ya, yük­sek ka­lo­ri­li, doy­muş yağ ve ra­fi­ne kar­bon­hid­rat içe­ri­ği faz­la bes­len­me tar­zı­nın baş­ta di­ya­bet, obe­zi­te, ate­rosk­le­roz, mi­de-ba­ğır­sak, ka­ra­ci­ğer, kas, is­ke­let has­ta­lı­ğı ile ba­zı kan­ser tür­le­ri ol­mak üze­re pek çok has­ta­lı­ğa ne­den ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Kar­bon­hid­rat­lar, sa­na­yi şe­ke­ri, bal ve re­çel gi­bi hız­lı emi­len ra­fi­ne kar­bon­hid­rat şek­lin­de de­ğil lif ve po­sa içe­ri­ği faz­la kar­bon­hid­rat şek­lin­de alın­ma­lı­dır. Du­ra­ğan ya­şan­tı bu tür bes­len­me tar­zı ile bir­lik­te bu has­ta­lık­la­rı da­ha ko­lay or­ta­ya çı­ka­rır” di­ye ko­nu­şu­yor. BATI TİPİ BESLENME “Ne ya­zık ki tüm dün­ya­da ve ül­ke­miz­de ba­tı ti­pi bes­len­me alış­kan­lık­la­rı ge­le­nek­sel bes­len­me­nin önü­ne geç­mek­te­dir” di­yen Prof. Dr. Ka­ya, şun­la­rı söy­lü­yor: “Ba­tı ti­pi bes­len­me alış­kan­lık­la­rı ne­de­niy­le es­ki­den eriş­kin tip di­ya­bet ola­rak ni­te­len­di­ri­len tip 2 di­ya­bet, ne­re­dey­se tüm dün­ya­da ço­cuk­luk ça­ğın­da bi­le kar­şı­mı­za çık­mak­ta­dır. Di­ya­bet ye­ter­li şe­kil­de te­da­vi edil­mez­se baş­ta kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı, hi­per­tan­si­yon, böb­rek yet­mez­li­ği ol­mak üze­re tüm or­gan­lar­da rahatsızlığa sebep olur. Şe­ker has­ta­la­rı, öne­ri­len te­da­vi prog­ram­la­rı­na uy­duk­la­rı tak­dir­de has­ta­lı­ğın yan et­ki­le­ri­ni en aza in­di­re­bi­lir.” KADININ GÜNLÜĞÜ Saç­la­rı­nı­zı so­ğuk­tan ko­ru­yun >> Sa­çı­nı­zı iyi bir şam­pu­an kul­la­na­rak dü­zen­li yı­ka­yın ve bes­le­yi­ci ba­kım komp­lek­si­ni tam kul­la­nın... >> Sa­çı­nı­zı dü­zen­li ola­rak bir ku­afö­re kı­salt­tı­rın... Uzat­ma­yı dü­şü­nü­yor­sa­nız bi­le al­tı haf­ta­da bir uç­la­rı­nı dü­zelt­ti­rin ki, ça­tal­laş­ma problemi baş­la­ma­sın... >> Saç ku­rut­ma ma­ki­ne­ni­zi or­ta sı­cak­lık­ta kul­la­nın, sa­çı­nız­dan müm­kün ol­du­ğun­ca uzak tu­tup ha­re­ket et­ti­rin... >> Do­laş­ma­yı ve dü­ğüm­len­me­yi en­gel­le­mek için, uzun saç ya ar­ka­dan öne şam­pu­an­lan­ma­lı, ya da duş­ta yı­kan­ma­lı. >> Eğer sa­çı­nız kı­say­sa ve kim­ya­sal bir iş­lem yap­tır­ma­dıy­sa­nız, yıp­ran­ma­yı ön­le­mek için dü­zen­li ara­lık­lar­la bes­le­yi­ci ba­kım uy­gu­la­ma­nız ye­ter­li. 1 DOĞA HARİKASI Beyaz güzellik YOĞURT Sağ­lı­ğı ko­ru­mak ve da­ha fazlası için çok ö­nem­li bir be­sin... Uz­man­lar, bir ka­se yo­ğur­da i­ki ka­şık malt hü­la­sa­sı ka­tı­la­rak ha­zır­la­nan yo­ğurt mas­ke­si­nin cil­de par­lak­lık ver­me­de ve kı­rı­şık­lık­la­rı ön­le­me­de çok fay­da­lı ol­du­ğu­nu bil­di­ri­yor. ­Yo­ğurt sin­di­ri­mi ko­lay ve kar­bon­hid­rat, p­ro­te­in, yağ, vi­ta­min, kal­si­yum ve fos­for­dan ol­duk­ça zen­gin bir be­sin. Ay­nı za­man­da ko­lay­ca vü­cut­ta sin­di­ri­len ve ge­rek­li tüm be­sin mad­de­le­ri­ni sağ­la­yan bir be­sin. Ay­rı­ca vü­cu­dun has­ta­lık­la­ra kar­şı di­ren­ci­ni sağ­la­yan ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­di­ği ve has­ta­lık ya­pan man­tar­lar da da­hil ol­mak ü­ze­re tüm mik­rop­lar­dan, sin­di­rim sis­te­mi­ni tu­tan kan­ser­le­re ka­dar pek çok has­ta­lık­tan ko­ru­du­ğu bi­li­ni­yor. KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR ­Yo­ğurt, bü­yü­me ge­liş­me ça­ğın­da diş ve ke­mik ge­li­şi­mi­ni hız­lan­dı­rır, ra­şi­tizm­den ko­rur. Me­no­poz son­ra­sı ka­dın­lar­da ve yaş­lı er­kek­ler­de ke­mik­le­ri güç­len­di­rir, kı­rıl­ma­la­rı ön­ler. Bu ne­den­le her yaş­ta­ki in­sa­nın bes­len­me­sin­de son de­re­ce ö­nem­li­dir. Yo­ğurt, be­bek­le­re al­tın­cı ay­dan son­ra ek o­la­rak ve­ri­len ilk be­sin­ler­den bi­ri­dir. Böy­le­ce be­bek­le­rin ke­mik ve diş ge­li­şi­mi­ne yar­dım­cı o­lur. Ba­ğı­şık­lık is­tem­le­ri­ni güç­len­di­rir. Ba­ğır­sak­lar­da fay­da­lı mik­rop­la­rın o­lu­şu­mu­nu hız­lan­dı­rır, is­hal­den ko­rur. KABIZLIĞI DA ÖNLÜYOR ­Yo­ğurt sin­di­ri­mi ve bar­sak ha­re­ket­le­ri­ni dü­ze­ne so­ku­yor, ka­bız­lı­ğı ve mi­de bar­sak ül­ser­le­rin­den de ko­ru­yor. ­Ba­ğır­sak­ta­ki za­rar­lı mik­rop­la­rın ü­re­me­si­ni dur­du­ru­yor, fay­da­lı o­lan­la­rı i­se des­tek­li­yor. Ba­ğır­sak­la­rı mik­ro­bik has­ta­lık­lar­dan ve an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­na bağ­lı is­hal­ler­den ko­ru­yor. Ay­rı­ca a­ğız ko­ku­su­nu ve diş taş­la­rı o­lu­şu­mu­nu ön­le­me et­ki­si var. Ak­şam ye­nen bir ka­se yo­ğur­dun uy­ku­ya dal­ma­yı ko­lay­laş­tır­dı­ğı ve da­ha din­len­di­ri­ci bir uy­ku sağ­la­dı­ğı­nı da bi­li­yo­ruz. Ka­lo­ri­le­ri yok e­di­yor Ya­rar­la­rı say­mak­la bit­me­yen yo­ğur­dun ay­rı­ca yağ yak­ma ö­zel­li­ğiy­le ça­buk ki­lo ver­mek ve ö­zel­lik­le ka­rın böl­ge­sin­de­ki faz­la ki­lo­lar­dan kur­tul­mak is­te­yen­ler i­çin de i­de­al bir be­sin­dir. ­Dü­şük ka­lo­ri­li re­jim­le­ri­ne yo­ğurt se­çe­ne­ği­ni ek­le­yen ve gün­de üç ö­ğün yağ­sız yo­ğurt yi­yen a­şı­rı ki­lo­lu­la­rın, yo­ğurt­suz bir di­yet p­rog­ra­mı uy­gu­la­yan­la­ra o­ran­la yüz­de 22 da­ha faz­la ki­lo ver­dik­le­ri ve yüz­de 61 da­ha faz­la yağ yak­tık­la­rı tes­pit e­dil­di. Yo­ğurt yi­yen­le­rin ay­rı­ca, ka­rın böl­ge­le­rin­de yüz­de 81 da­ha faz­la yağ yak­tık­la­rı or­ta­ya çık­tı. ­Yo­ğurt yi­yen­le­rin or­ta­la­ma 7 kg o­lan ki­lo ver­me se­vi­ye­sin­den da­ha faz­la ki­lo ver­mek­le kal­ma­dık­la­rı, ay­nı za­man­da kas küt­le­si­ni de di­ğer­le­ri­ne o­ran­la i­ki kat faz­la ko­ru­duk­la­rı be­lir­ti­li­yor. TAVSİYELER Kal­bi o­lan­lar k­riz­le il­gi­len­me­sin >> Uz­man­lar, özel­lik­le kalp prob­le­mi olan ki­şi­ler ve dü­zen­li ilaç kul­la­nan kalp has­ta­la­rı­na eko­no­mi ha­ber­le­ri­ni çok faz­la iz­le­me­me­le­rini öne­ri­yor. >> Müm­kün ol­du­ğu ka­dar in­sa­nın ken­di­ni to­par­la­ya­rak, ye­ni al­ter­na­tif­ler üret­me­si de onu ra­hat­la­ta­cak­tır. Bu dirimlerde iyi bir çevre, iyi bir ar­ka­daş gurubu çok önem­li­dir. >> Vü­cut di­ren­ci­nin ar­tı­rıl­ma­sı için in­sa­nın ken­di yap­tı­ğı işin dı­şın­da bir uğ­raş edin­me­si çok önem­li­dir. Ör­ne­ğin arkadaşlarla bir­lik­te gi­dip ağaç dik­me­le­ri, spor yap­ma­la­rı on­la­rın üzer­le­rin­de­ki ne­ga­tif ener­ji­yi at­ma­la­rı­na yar­dım­cı ola­cak­tır. >> Eğer in­san yal­nız ka­lır­sa, içi­ne ka­pa­nır­sa ve hep yal­nız ol­du­ğu­nu sa­nır­sa o za­man kal­bi bu ağır yü­kü ta­şı­ya­ma­ya­cak ha­le ge­le­cek­tir. Bu yüzden dikkatli davranılmalı. SAĞ­LIK OL­SUN Bo­ğaz ağ­rı­sı­na şe­ker­li çö­züm >> Bo­ğaz ağ­rı­la­rı­na kar­şı kul­la­nı­lan pas­til­ler, şu­rup­lar ya da an­ti­mik­rop, an­ti­sep­tik içe­ren ilaç­la­rın, şe­ker, bal ya da sı­cak içe­cek­ler­le kı­yas­lan­dı­ğın­da el­le tu­tu­lur ya­ra­rı bu­lun­ma­dı­ğı be­lir­til­di. 1150 ki­şi üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da bir gru­ba 2-3 gün bo­yun­ca am­brok­sol içe­ren pas­til­den ve­ri­lir­ken, di­ğer gru­ba da pla­ce­bo (sah­te ilaç) ve­ril­di. Araş­tır­ma­nın so­nu­cun­da ise am­brok­sol içe­ren pas­til ve pla­ce­bo pas­ti­lin et­ki­si ara­sın­da fark gö­rül­me­di. So­nu­cu de­ğer­len­di­ren araş­tır­ma­cı­lar, il­ti­hap kö­ken­li ol­ma­yan bo­ğaz ağ­rı­la­rın­da sı­cak içe­cek­le­rin vi­rüs­le­rin ço­ğal­ma­sı­nı sı­nır­lan­dır­dı­ğı­nı, şe­ker­le­rin­se tü­kü­rük bez­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çi­re­rek yut­kun­ma­yı ar­tır­dı­ğı­nı ve ağ­rı­la­rı azalt­tı­ğı­nı kay­det­ti. MİG­REN meme kanseri riskini azaltıyor >> Ame­ri­ka­lı araş­tır­ma­cı­lar, mig­re­ni olan ka­dın­la­rın me­me kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma ris­ki­nin yüz­de 30 az ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Se­att­le ken­tin­de­ki Fred Hutc­hin­son Kan­ser Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nden dok­tor Chris­top­her Li, me­no­poz son­ra­sı me­me kan­se­ri­ne ya­ka­la­nan 1.938 ve me­me kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma­mış 1.474 ka­dın üze­rin­de araş­tır­ma yap­tı. Li ve mes­lek­taş­la­rı, bu ka­dın­lar­dan mig­ren teş­hi­si kon­muş olan­lar­da me­me kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma ris­ki­nin yüz­de 30 az ol­du­ğu­nu or­ta­ya çı­kar­dı. Li ve mes­lek­taş­la­rı, bun­da hor­mon­la­rın rol oy­na­dı­ğı­nı tah­min edi­yor. KAN­SE­RİN ŞİFRESİ çö­zü­lü­yor >> Ke­mik ili­ğin­de­ki kan ya­pı­cı hüc­re­le­rin kan­se­ri ola­rak ka­bul edi­len “Akut Mye­lo­id Lö­se­mi” (AML) has­ta­sı bir ka­dın­dan iki ör­nek ala­rak DNA’da­ki fark­lı­lık­la­rı in­ce­le­yen Was­hing­ton Üni­ver­si­te­si bi­lim adam­la­rı, ka­dı­nın bu has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma­sı­na yol aç­tı­ğı dü­şü­nü­len 10 gen­de­ki mu­tas­yo­nu ta­nım­la­dı­lar. Araş­tır­ma­cı­lar, tü­mör ör­ne­ğin­de­ ne­re­dey­se her hüc­re­de bu ana mu­tas­yon­la­rın do­ku­zu­na rast­la­dı­lar. An­cak, bu de­ği­şik­lik­le­rin ma­hi­ye­ti ve kon­trol­süz hüc­re ço­ğal­ma­sı­na yol açan bi­yo­lo­jik sü­re­ci na­sıl et­ki­le­di­ği tam ola­rak bi­lin­mi­yor. ABD İn­san Ge­no­mu Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü’nün es­ki baş­ka­nı Dr. Fran­cis Col­lins, bu araş­tır­ma­nın kan­se­rin ma­hi­ye­ti­ni tam ola­rak an­la­ma dö­ne­mi­ni baş­lat­tı­ğı­nı, teş­his, ön­le­me ve te­da­vi­de ye­ni yak­la­şım­la­rın ge­liş­ti­ril­me­sin­de ümit va­det­ti­ği­ni kay­det­ti. İn­gil­te­re’de­ki Kan­ser Araş­tır­ma ku­ru­mun­dan Kat Ar­ney de “Bu kan­ser tür­le­ri­nin an­la­şıl­ma­sın­da çok önem­li bir araş­tır­ma. Tek­no­lo­ji­de­ki ge­liş­me­ler sa­ye­sin­de ar­tık kan­ser hüc­re­le­rin­de­ki ge­ne­tik gi­zem­le­ri çöz­mek müm­kün” de­di. GÜNÜN YEMEĞİ Kıymalı Mantar MALZEMELER: >> 300 g­ram man­tar >> 300 g­ram yağ­sız kıy­ma >> 1 diş sa­rım­sak >> 1 a­det so­ğan >> 4-5 a­det ye­şil bi­ber >> 2 a­det do­ma­tes >> 2 ye­mek ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı >> ­Ya­rım çay­bar­da­ğı kı­yıl­mış may­da­noz >> ­Ya­rım çay bar­da­ğı kı­yıl­mış fes­le­ğen >> 1 a­det yu­mur­ta >> ­Tuz, ka­ra­bi­ber, kır­mı­zı bi­ber HAZIRLANIŞI: >> ­Ta­va­da zey­tin­ya­ğı­nı kız­dı­rıp kı­yıl­mış so­ğan ve sa­rım­sa­ğı kıy­ma i­le bir­lik­te su­yu­nu çe­ke­ne ka­dar ka­vu­run. Tuz, ka­ra­bi­ber, kır­mı­zı bi­ber, kı­yıl­mış may­da­noz, kı­yıl­mış fes­le­ğen, man­tar ve bi­ber­le­ri i­la­ve e­din. 2-3 da­ki­ka da­ha ka­vu­run. Küp küp doğ­ra­nan do­ma­tes­le­ri ek­le­yip pi­şi­rin. Ay­rı bir ta­va­da 1 a­det çır­pıl­mış yu­mur­ta­yı om­let gi­bi pi­şi­rin. Pi­şen om­le­ti küp küp kıy­ma­lı man­ta­rın i­çe­ri­si­ne doğ­ra­yın. PÜF NOKTASI GÜ­ZEL KO­KU­LU MUT­FAK­LAR >> Ye­mek ko­ku­sun­dan ne­fes a­la­maz ha­le gel­diy­se­niz, ha­va­yı de­ğiş­tir­mek müm­kün. ­Bu­nun i­çin ka­lo­ri­fe­rin ü­ze­ri­ne ve­ya ka­lo­ri­fe­rin sı­cak su bo­ru­su­na a­sa­ca­ğı­nız su ka­bı­nın i­çi­ne bir dam­la par­füm dam­la­tın... ­Ka­lo­ri­fer ya­nı­yor­sa, her yer mis gi­bi ko­ka­cak­tır. Fı­rı­nın yan­dı­ğı za­man­lar­da, bir a­lü­min­yum fol­yo­nun i­çi­ne ko­ya­ca­ğı­nız tar­çı­nın ko­ku­su da mut­fa­ğa hoş bir ko­ku ya­ya­cak­tır. İNCİ “-­Da­ha az ve se­çe­rek tü­ke­te­ce­ği­miz, ta­sar­ru­fa gi­de­ce­ği­miz bir dö­ne­me gir­dik. Ka­ram­sar­laş­mak ye­ri­ne ik­li­mi doğ­ru o­ku­mak ge­rek­li... ‘Na­sıl bir tü­ke­ti­ci dav­ra­nı­şı o­ku­ma­sı ya­pa­ca­ğız, na­sıl bir ü­re­tim dav­ra­nı­şı fel­se­fe­si ge­liş­tir­me­ye’ a­ğır­lık ver­me­li­yiz...” (...Ay­şe­gül Mo­lu / Rek­lam­cı­lar Der­ne­ği Ge­nel Mü­dü­rü) MAR­KET Si­ga­ra­yı a­zal­ta­rak bı­rak­mak! >> ­Sağ­lık ü­rün­le­ri şir­ke­ti John­son & John­son ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye’de pi­ya­sa­ya su­nu­lan ni­ko­tin rep­las­man (i­ka­me) ü­rü­nü, si­ga­ra­dan a­lı­nan ni­ko­ti­nin ye­ri­ne ge­çe­rek si­ga­ra­yı bı­rak­ma­ya yar­dım­cı o­lu­yor. Ter­ci­he gö­re sa­kız ve di­lal­tı tab­let for­mu o­lan ü­rü­nün ö­nem­li ö­zel­lik­le­rin­den bi­ri “A­zal­ta­rak bı­rak­ma p­rog­ra­mı” i­le, gün­de i­çi­len si­ga­ra sa­yı­sı­nı a­zal­ta­rak si­ga­ra­nın bı­ra­kıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­bil­me­si Ü­rün si­ga­ra a­lış­kan­lı­ğın­dan kur­tul­mak is­te­yen ki­şi­le­rin, si­ga­ra i­çi­le­me­yen yer­ler­de ni­ko­tin is­tek­le­ri­ni gi­der­me­ye ve si­ga­ra­yı bı­rak­ma­ya yö­ne­lik se­çim­le­rin­de kul­la­nı­la­bi­li­yor. SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Tu­ba Gün­gör’ün lez­ze­ti) ­MO­ZA­İK PAS­TA MALZEMELER: >> 60 gr tuz­suz e­ri­til­miş te­re­yağ >> Yarım kap toz şe­ker >> 1/2 kap süt >> 4-5 ye­mek ka­şı­ğı do­lu­su ka­ka­o >> 1/4 kap fın­dık, kü­çük par­ça­lar ha­lin­de, ha­fif kav­rul­muş (is­te­ğe bağ­lı) >> 300 gr sa­de çay bik­kü­vi­si, Ül­ker ve­ya E­ti Pe­tit Be­ur­re HAZIRLANIŞI: >> ­Bis­kü­vi ha­riç bü­tün mal­ze­me­le­ri ge­niş p­las­tik bir kap i­çin­de ka­şık i­le ka­rış­tı­rın. ­Bis­kü­vi­le­ri e­li­niz­le kı­ra­rak kü­çük par­ça­lar ha­li­ne ge­ti­rin. Ka­rı­şı­mın i­çi­ne bo­şal­tın, tek­rar ka­rış­tı­rın. (Sos tüm bis­kü­vi­le­ri ör­te­cek ka­dar bol ol­sun). 50 cm u­zun­lu­ğun­da a­lümin­yum ka­ğı­dın ü­ze­ri­ne, u­zun­la­ma­sı­na ka­rı­şı­mı yer­leş­ti­rin, ru­lo ya­pa­rak a­lümin­yum ka­ğı­dın ü­ze­ri­ni ve yan­la­rı­nı sı­kı­ca ka­pa­tın. ­Buz­luk­ta en az 2 sa­at bek­le­tin. A­lümin­yu­mu a­çıp, di­lim­le­ye­rek so­ğuk­ken ser­vis ya­pın. ­Ka­la­nı tek­rar ka­pa­tıp, buz­luk­ta mu­ha­fa­za e­de­bi­lir­si­niz. Albümünüz SER­RA & AH­MET ALP ­Bir yaş da­ha bü­yü­yen Ah­met Alp ve ab­la­sı Ser­ra’yı; ken­di­le­ri ka­dar gü­zel ol­ma­yan çi­çek­ler i­çin­de gö­rü­yo­ruz... BE­RAT A­Lİ ­Ce­mi­le ve Vah­det Bey’in e­le a­vu­ca sığ­ma­yan o­ğul­la­rı... Bu­gün O’nun da do­ğum gü­nü... Kut­lu­yo­ruz... Tavsiyeniz (...Ay­şe Ha­nım’ın tav­si­ye­si) YU­MU­ŞAK CİLT İ­ÇİN >> ­Ya­rım a­vuç la­van­ta çi­çe­ği ve bir a­vuç ci­van­per­çe­mi­ni bir ka­bın i­çin­de dö­vün. ­Po­sa­nın i­çi­ne 1 ta­ne yu­mur­ta­nın sa­rı­sı­nı da ka­ta­rak i­yi­ce yo­ğu­run. ­Son­ra k­rem kı­va­mı­na ge­le­cek ka­dar ba­dem ya­ğı i­la­ve e­de­rek yo­ğur­ma­ya de­vam e­din. El­de et­ti­ği­niz bu k­re­mi cam bir ka­va­no­za ko­ya­rak bir ge­ce se­rin yer­de bek­le­tin. ­Te­ni­niz i­çin bu k­rem­den ban­yo­dan 1 sa­at ön­ce ma­saj ya­pa­rak sü­rün. ­Cil­di­niz so­ğuk ha­va şart­la­rı­na ha­zır o­la­cak­tır. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT