BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEDİK

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEDİK

Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, ‘Bor­do-ma­vi­li ca­mi­anın ba­şı­nı öne eğ­dir­me­ye­cek bir ta­kım or­ta­ya çı­kar­dık’ de­diTrab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, ‘Bor­do-ma­vi­li ca­mi­anın ba­şı­nı öne eğ­dir­me­ye­cek bir ta­kım or­ta­ya çı­kar­dık’ de­di CA­Mİ­ADAN SA­BIR İS­TE­Dİ Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, ku­lu­bün der­gi­sin­de­ki be­ya­na­tın­da, “Biz­ler bu se­zon için şam­pi­yon­luk sö­zü ver­me­dik, ama id­di­alı, inanç­lı, gu­rur du­yu­lan, dı­şa­rı­da­ki ta­raf­tar­la­rı­mı­zın ba­şı­nı öne eğ­dir­me­ye­cek bir ekip oluş­tur­du­ğu­mu­za ina­nı­yo­ruz” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Ta­raf­ta­ra ses­le­nen ve za­man za­man ye­ni ku­ru­lan bir ta­kım ol­ma­nın sı­kın­tı­la­rı­nı ya­şa­dık­la­rı­na vur­gu ya­pan Şe­ner, “Umul­ma­dık so­nuç­lar ala­bi­li­yo­ruz. He­pi­ni­zin biz­ler­den ve eki­bi­miz­den bek­len­ti­le­ri­ni çok iyi bi­li­yo­ruz. Böy­le du­rum­lar­da ca­mi­a ola­rak sa­bır­lı ve mü­sa­ma­ha­kar dav­ran­ma­yı bil­me­li­yiz” de­di. “TRAB­ZONS­POR KİM­LİK­TİR” “He­de­fe ulaş­mak adı­na yö­ne­tim, tek­nik kad­ro, oyun­cu bü­tün­lü­ğü, ta­raf­tar, kı­sa­ca­sı bü­tün ca­mi­anın ay­nı duy­gu­la­rı pay­laş­ma­sı, ay­nı he­de­fe ki­lit­len­me­si önem ta­şı­mak­ta­dır” di­yen Şe­ner, “He­nüz sü­re­cin ba­şın­da­yız. He­def­ten şaş­ma gi­bi bir du­rum ke­sin­lik­le söz ko­nu­su de­ğil. Yö­ne­tim ku­ru­lu­muz baş­ta ol­mak üze­re, tek­nik he­ye­ti­miz ve fut­bol­cu­la­rı­mı­zın or­tak bek­len­ti­si; yıl­lar­dır öz­le­di­ği so­nuç­la­rı gör­me­yen siz de­ğer­li Trab­zons­por­lu­lar’a hak et­ti­ği­ni­zin en iyi­si­ni ve­re­bil­mek­tir. Bü­tün uğ­ra­şı­mız bu­nun için­dir. Trab­zons­por, Trab­zon’un se­si­dir, kim­li­ği­dir, yü­re­ği­dir” de­ğer­len­dir­me­si yap­tı. > Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA) HACETTEPE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR T­rab­zons­por, Ha­cet­te­pe ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı dün ak­şam ba­sı­na ve ta­raf­ta­ra ka­pa­lı yap­tı­ğı id­man­la sür­dür­dü. Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal yö­ne­ti­min­de Meh­met A­li Yıl­maz Te­sis­le­ri’n­de ya­pı­lan ant­ren­man­da Ha­cet­te­pe ma­çı­na yö­ne­lik tak­tik ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Bu a­ra­da ku­lü­be, Be­le­di­ye ma­çın­da ta­raf­ta­rın çı­kar­dı­ğı sa­ha o­lay­la­rı se­be­biy­le PFDK’dan 5 bin YTL ce­za gel­di. TRABZON NOTLARI Ersun Ya­nal: Zor bir ta­kı­mız Trab­zons­por’un ho­ca­sı Er­sun Ya­nal, ra­kip­le­ri ta­ra­fın­dan ye­nil­me­si en çok ar­zu edi­len, he­def ta­kım­lar­dan bi­ri­si ha­li­ne gel­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ha­cet­te­pe ma­çı­na da bu ger­çe­ği göz önün­de tu­ta­rak ha­zır­lan­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ya­nal, “Dik­kat­li ol­ma­lı­yız. Zor bir maç ola­cak” de­di. “Lig­de­ki ko­nu­mu­muz gu­rur ve­ri­ci ama bir o ka­dar da so­rum­lu­luk is­ti­yor” vur­gu­su ya­pan tec­rü­be­li tek­nik adam, Sü­per Lig’de re­ka­be­tin git­tik­çe art­tı­ğı­nı be­lir­tir­ken, Türk tek­nik adam­la­rın ça­ğa uy­gun bir bi­ri­ki­me sa­hip ol­duk­la­rı­nı id­di­a et­ti. “Ka­za­na­cak güç­te­yiz” Lig­de sa­ha­sın­da­ki son ye­nil­gi­si­ni yak­la­şık 300 gün ön­ce isim de­ği­şik­li­ği ya­pan Ha­cet­te­pe’den alan Trab­zons­por, ya­rın ağır­la­ya­ca­ğı ra­ki­bi kar­şı­sın­da bu kez pu­an kay­bet­mek is­te­mi­yor. Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Dr. İh­san Ali­oğ­lu, “Trab­zons­por’un he­de­fi mut­lak ga­li­bi­yet­tir. Bu­nu ba­şa­ra­cak güç­te­yiz. Ko­nu­mu­muz açı­sın­dan da bu so­rum­lu­lu­ğu ta­şı­yo­ruz” de­di. Li­der­li­ğin ta­kım­da öz­gü­ven pe­kiş­me­si sağ­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Ali­oğ­lu, “Ama bu bi­zim hiç­bir za­man ayak­la­rı­mı­zı yer­den kes­mi­yor” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT