BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baş­kan­dan pa­zar ser­vi­si

Baş­kan­dan pa­zar ser­vi­si

Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Er­han Erol, Çar­şam­ba Pa­za­rı­na git­mek­te zor­la­nan il­çe sa­kin­le­ri için “Pa­zar Ser­vi­si” tah­sis et­tiGa­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si bir il­ke da­ha im­za ata­rak, va­tan­daş­lar­dan ge­len pa­za­ra ser­vis is­te­ği­ni uy­gu­la­ma­ya sok­tu. Ga­zi­os­man­pa­şa­lı Me­lek Ko­şar ad­lı bir ha­nı­mın Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Er­han Erol’a yaz­dı­ğı, “Baş­ta yaş­lı­lar ol­mak üze­re bir­çok ev ha­nı­mı Çar­şam­ba Pa­za­rı­na uzak­lı­ğı se­be­biy­le git­mek­te zor­la­nı­yor” di­lek­çe­si üze­ri­ne Ga­zi­os­man­pa­şa Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­dan ha­re­ket eden “Pa­zar Ser­vi­si” hiz­me­te ko­nul­du. Çar­şam­ba gün­le­ri sa­at 13.00’ten iti­ba­ren her ya­rım sa­at­te kal­kan ser­vis, ha­nım­la­rı Kü­çük­köy Yo­lu, Bağ­lar Cad­de­si ve Çu­kur­çeş­me gü­zer­ga­hı­nı ta­kip ede­rek pa­za­ra ulaş­tı­rı­yor. Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Er­han Erol’un koy­du­ğu pa­zar ser­vi­si­ni mut­lu­luk­la kar­şı­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten il­çe sa­kin­le­ri, “Baş­ka­nı­mız ko­nu­ya du­yar­lı­lık gös­te­rip pa­zar için bir ser­vis ara­cı­nı tah­sis et­ti­ği için ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­ruz. Bu uy­gu­la­ma bir­çok ki­şi­yi yol ko­nu­sun­da­i sı­kın­tı­lar­dan kur­tar­dı” de­di­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT