BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Topbaş: ­Be­le­di­ye­ci­lik ­bizim işimiz

Topbaş: ­Be­le­di­ye­ci­lik ­bizim işimiz

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, İS­Kİ ta­ra­fın­dan Ya­kup­lu’da yap­tı­rı­lan 28 bin 316 met­re iç­me su­yu şe­be­ke in­şa­atı, 15 bin 374 met­re şe­be­ke, 20 bin met­re­küp­lük su de­po­su ve hiz­met bi­na­sı, 3 bin 348 met­re isa­le hat­tı ile semt par­kı­nın top­lu açı­lış­la­rı­nı yap­tı.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, İS­Kİ ta­ra­fın­dan Ya­kup­lu’da yap­tı­rı­lan 28 bin 316 met­re iç­me su­yu şe­be­ke in­şa­atı, 15 bin 374 met­re şe­be­ke, 20 bin met­re­küp­lük su de­po­su ve hiz­met bi­na­sı, 3 bin 348 met­re isa­le hat­tı ile semt par­kı­nın top­lu açı­lış­la­rı­nı yap­tı. Top­lam 22 mil­yon 640 bin YTL’ye mal olan ya­tı­rım­la­rın açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Top­baş, 4,5 yıl­da İs­tan­bul’a yap­tık­la­rı 22,5 mil­yar YTL’lik ya­tı­rı­mın 13,6 mil­yar YTL’si­nin il­çe ve bel­de be­le­di­ye­le­ri­ne ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. BAŞ­BA­KAN ÇI­ĞIR AÇ­TI Ko­nuş­ma­sın­da CHP’yi de eleş­ti­ren Top­baş, “ba­zı si­ya­si­le­rin fi­kir üre­te­me­dik­le­ri­ni, te­da­vül­den kalk­mış es­ki za­man fi­kir­le­riy­le si­ya­set yap­tık­la­rı için va­tan­da­şın gö­zün­de yer tut­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı” öne sür­dü. Top­baş şöy­le de­vam et­ti: “Sa­yın baş­ba­ka­nı­mız be­le­di­ye­ci­lik­te Tür­ki­ye’de çı­ğır aç­tı. 94 ru­hu be­le­di­ye­ci­lik­te Tür­ki­ye’de ya­yıl­dı. Tüm be­le­di­ye­le­re ör­nek ol­du. Onu tak­lit eden di­ğer si­ya­si­ler­de be­le­di­ye­ler­de ba­şa­rı sağ­la­dı­lar. Onun yo­lun­dan gi­den­ler kent­le­re hiz­met et­ti. Be­le­di­ye­ci­lik ko­nu­sun­da AK Par­ti’nin önü­ne ge­çe­cek bir si­ya­si ira­de­yi ben dü­şü­ne­mi­yo­rum.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT