BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si ‘e-be­le­di­ye’yi an­lat­tı

Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si ‘e-be­le­di­ye’yi an­lat­tı

Açı­lı­şı­nı Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım’ın yap­tı­ğı Ulu­sal e-Dev­let Kon­fe­ran­sı’na ka­tı­lan Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si, e-be­le­di­ye uy­gu­la­ma­la­rı ile il­gi oda­ğı ol­du.Açı­lı­şı­nı Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım’ın yap­tı­ğı Ulu­sal e-Dev­let Kon­fe­ran­sı’na ka­tı­lan Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si, e-be­le­di­ye uy­gu­la­ma­la­rı ile il­gi oda­ğı ol­du. E-dev­let uy­gu­la­ma­la­rı ala­nın­da otu­rum­la­rın dü­zen­len­di­ği kon­fe­rans­ta Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si’nce, “e-im­za” ve “m-im­za” uy­gu­la­ma­la­rı­nın an­la­tıl­dı­ğı bir pos­ter su­num ger­çek­leş­ti­ril­di. Bil­gi İş­lem So­rum­lu­su Mus­ta­fa Ya­şar Öz­türk’ün yap­tı­ğı su­num­da, ay­rı­ca oto­mas­yon sis­te­mi­nin kap­sa­mı ve e-be­le­di­ye uy­gu­la­ma­la­rın­da­ki ko­lay­lık­lar da ak­ta­rıl­dı. Ka­tı­lım­cı­la­ra ay­rı­ca e-be­le­di­ye uy­gu­la­ma­la­rı­nın ta­nı­tıl­dı­ğı bir de DVD da­ğı­tıl­dı. Mus­ta­fa Ya­şar Öz­türk, e-dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­nın mer­ke­zin­de ar­tık mo­bil uy­gu­la­ma­la­rın yer al­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT