BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Az­mi sayesinde Başkan Tü­lün’ün gu­ru­ru ol­du

Az­mi sayesinde Başkan Tü­lün’ün gu­ru­ru ol­du

Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si’ne ait se­ra­mik kur­su­na de­vam eden 3 ço­cuk 4 to­run sa­hi­bi 64 ya­şın­da­ki Rem­zi­ye Gü­ler Ay­han’ın ha­ya­ta bağ­lı­lı­ğı ve ça­lış­ma az­mi baş­ta Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yu­suf Tü­lün ol­mak üze­re bü­tün Sa­rı­yer­li­le­ri gu­rur­lan­dır­dı.> Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si’ne ait se­ra­mik kur­su­na de­vam eden 3 ço­cuk 4 to­run sa­hi­bi 64 ya­şın­da­ki Rem­zi­ye Gü­ler Ay­han’ın ha­ya­ta bağ­lı­lı­ğı ve ça­lış­ma az­mi baş­ta Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yu­suf Tü­lün ol­mak üze­re bü­tün Sa­rı­yer­li­le­ri gu­rur­lan­dır­dı. Bu yıl gir­di­ği ÖSS’de Işık Üni­ver­si­te­si Se­ra­mik Bö­lü­mü’nü ka­za­nan Ay­han, burs sı­na­vı­nı ka­za­na­ma­yın­ca kay­dı­nı yap­tır­mak­tan vaz­geç­ti an­cak dev­let üni­ver­si­te­sin­de oku­mak için ge­le­cek yıl tek­rar şan­sı­nı de­ne­me­ye karar veren Ay­han’ın genç­le­re ör­nek dav­ra­nı­şı­nı gu­rur­la an­la­tan Baş­ka­n Tü­lün, “Se­ra­mik kur­sun­da ders alan ol­duk­ça genç bir kur­si­ye­ri­miz üni­ver­si­te­de se­ra­mik bö­lü­mü ye­te­nek sı­na­vı­nı ka­zan­dı” di­ye­rek il­ti­fat­la bir­lik­te se­vin­ci­ni va­tan­daş­lar­la pay­laş­tı. Ay­han da Baş­ka­n Tü­lün’e, se­ra­mik kur­su­nu Sa­rı­yer­li­le­re ka­zan­dır­dı­ğı için te­şek­kür et­ti. Ay­han, “Üç yıl­dan be­ri se­ra­mik kur­su­na de­vam edi­yo­rum. Böy­le bir kurs İs­tan­bul’un hiç­bir ye­rin­de üc­ret­siz ve­ril­mi­yor” de­di.
Kapat
KAPAT