BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Han ve pasajlarda artık nostalji var

Han ve pasajlarda artık nostalji var

İm­pa­ra­tor­luk­lar baş­ken­ti İs­tan­bul’un han ve pa­saj­la­rı­nın gü­zel­lik­le­ri­ni ye­ni ku­şak­la­ra ak­tar­mak mak­sa­dıy­la “Me­de­ni­yet Ge­çit­le­ri - Han ve Pa­saj Şen­li­ği” dü­zen­le­ni­yor. “2010 İs­tan­bul Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti” et­kin­lik­le­ri­ne ta­şın­ma­sı he­def­le­nen şen­lik, mü­zik per­for­mans­la­rı ve çe­şit­li et­kin­lik­ler­le Emi­nö­nü’nde­ki Bü­yük Ye­ni Han’da ya­pı­lı­yor.İm­pa­ra­tor­luk­lar baş­ken­ti İs­tan­bul’un han ve pa­saj­la­rı­nın gü­zel­lik­le­ri­ni ye­ni ku­şak­la­ra ak­tar­mak mak­sa­dıy­la “Me­de­ni­yet Ge­çit­le­ri - Han ve Pa­saj Şen­li­ği” dü­zen­le­ni­yor. “2010 İs­tan­bul Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti” et­kin­lik­le­ri­ne ta­şın­ma­sı he­def­le­nen şen­lik, mü­zik per­for­mans­la­rı ve çe­şit­li et­kin­lik­ler­le Emi­nö­nü’nde­ki Bü­yük Ye­ni Han’da ya­pı­lı­yor. Şen­lik; Nar­man­lı Han, Abud Efen­di Han, Haz­zo Pu­lo Pa­sa­jı ve Su­ri­ye Pa­sa­jı’nı da ta­nıt­ma­yı he­def­li­yor. “Me­de­ni­yet Ge­çit­le­ri - Han ve Pa­saj Şen­li­ği”, 8 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü 12.00’de İs­tik­lal Cad­de­si, Emi­nö­nü ve Sul­ta­nah­met mey­dan­la­rın­da ya­pı­la­cak so­kak et­kin­lik­le­riy­le baş­la­ya­cak.
Kapat
KAPAT