BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2000 ru­hu hort­la­dı

2000 ru­hu hort­la­dı

Ben ger­gin­dim... Ha­ni; ağ­zı­ma bir par­ça kö­mür sok­sa­lar, kı­sa bir sü­re son­ra el­mas o­la­rak ge­ri a­la­cak­la­rı tür­den ger­gin­dim... Oy­sa ta­kım çok sa­kin­di...Ben ger­gin­dim... Ha­ni; ağ­zı­ma bir par­ça kö­mür sok­sa­lar, kı­sa bir sü­re son­ra el­mas o­la­rak ge­ri a­la­cak­la­rı tür­den ger­gin­dim... Oy­sa ta­kım çok sa­kin­di... O­yu­na i­yi baş­la­dı, i­le­ri 5-6 ki­şiy­le çık­tı­ğı ol­du üs­te­lik du­ran top­lar dı­şın­da ger­çek­leş­ti bu de­di­ğim şey. Ke­well‘ın yok­lu­ğu sağ ta­raf­ta “ye­rim dar” di­yen Ar­da‘yı so­la at­mış o da o­ra­da ha­ri­ka­lar ü­re­ti­yor. O­la­ğa­nüs­tü ko­şu­yor. İlk ya­rı­da i­ki sı­ra­dan lig ma­çı­nı çı­ka­ra­cak ka­dar koş­tu­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­rim. Ço­cuk p­res yap­tı, ge­ri ge­lip sa­yı­yı bir faz­la tut­tu sa­vun­ma­da ve i­le­ri en az ha­tay­la çı­kan a­dam ol­du. 15 i­le 30 a­ra­sı or­ta­ya ka­dar an­cak ge­le­bi­len ta­kı­mın ön­de­ki sa­vun­ma­sı Ay­han‘ın da­ya­nıl­maz yal­nız­lı­ğı­na mah­kum et­ti ta­kı­mı. O bö­lüm­de or­ta­da­ki di­renç a­zal­mış, bir a­ra hiç kal­ma­mış­tı. Sanc­tis‘in müt­hiş ref­lek­si bi­ze ya­rar­ken, i­ler­de fi­nal vu­ruş­la­rı ve fi­nal pas­la­rı is­ten­di­ği gi­bi o­la­ma­dı. A­ma bi­zim sa­kin ço­cuk­lar, ilk 14 da­ki­ka­da a­cı­ma­sız­ca ta­vır ko­yan İn­gi­liz ha­ke­min at göz­lü­ğü­ne ye­nik dü­şe­bi­lir­ler­di. Üs­te­lik i­ki sa­rı çık­mış­tı be­da­va­dan. Be­nim bil­di­ğim ilk 14 da­ki­ka­da bir ta­kım i­ki sa­rı gö­rü­yor­sa, o ta­kım oy­na­mı­yor, ra­ki­bi de oy­nat­mı­yor de­mek­tir. Oy­sa sa­ha­da öy­le bir şey yok­tu. İ­kin­ci ya­rı baş­lar­ken Liz­bon a­ya­zın­da hâlâ da­ha kö­mü­rü he­men el­mas ya­pa­cak du­rum­day­dım... Oy­sa i­yi baş­la­dık ve pas yüz­de­si­ni de e­le ge­çir­dik. Son­ra 2000’den ka­lan son o­yun­cu Em­re A­şık ge­ce­ye ya­kı­şa­nı ya­pan ya­kı­şık­lı ol­du. Son­ra 2’yi bı­ra­kın 3’ü ve 4’ü ka­çı­rı­yo­ruz der­ken i­ki­yi de bul­duk. İlk go­lü i­ki s­to­per ü­ret­ti a­ma i­kin­ci de ge­ce­nin son­la­rı­na doğ­ru Ar­da‘ya ka­tı­lan Ü­mit Ka­ran ve di­ğer­le­ri ben­de­ki kö­mü­rü kö­mür o­la­rak bı­rak­tı­lar. ­Ka­yıp ha­lin­de S­kib­be‘ye kı­za­maz­dım.. ­Çün­kü ku­lü­be­si 23 Ni­san şen­lik­le­ri­ne ha­zır­la­nan ço­luk ço­cuk­la do­luy­du. ­Bey­ler; bu bir za­fer­dir... ­Bu u­nu­tul­maz bir baş­lan­gıç­tır... 2000 ru­hu­nun ha­ya­ta dön­me­si ve bir an­lam­da “ta­rih ya­zı­la­cak­sa” bu­nu ya­za­cak o­la­nın Av­ru­pa’nın en u­cu­na at­tı­ğı im­za­dır... Re­yes­le­rin, Ay­mar­la­rın, Car­do­so­la­rın, Su­a­zo­la­rın ö­nün­de oy­na­nan bah­ri­ye çif­te­tel­li­si­dir... ­Ha­yır­lı ol­sun...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT