BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­kem Der­ne­ği Öz­ge­ner’i kız­dı­ra­cak

Ha­kem Der­ne­ği Öz­ge­ner’i kız­dı­ra­cak

Çe­tin Sa­rı­gül, 2 Ma­yıs 2008 gü­nü TFF ve MHK‘ya mey­dan oku­yan bir di­lek­çey­le ha­kem­li­ği bı­rak­mış­tı. Bir du­rum tes­pi­ti yap­mak­ta fay­da var.Çe­tin Sa­rı­gül, 2 Ma­yıs 2008 gü­nü TFF ve MHK‘ya mey­dan oku­yan bir di­lek­çey­le ha­kem­li­ği bı­rak­mış­tı. Bir du­rum tes­pi­ti yap­mak­ta fay­da var. Çe­tin Sa­rı­gül ge­çen se­zon 8.haf­ta­da yö­net­ti­ği Kon­ya-Be­le­di­ye ma­çın­dan son­ra maç ala­ma­dı. Ulu­soy dö­ne­mi, 22.haf­ta­nın ta­yin­le­riy­le so­na er­miş­ti. O dö­nem­de de 14 haf­ta ken­di­si­ne maç ve­ril­me­miş­ti. Sar­van MHK’sı da bir ön­ce­ki MHK gi­bi Sa­rı­gül‘e maç ver­me­di. Bu fe­de­ras­yo­nun önem­li bir is­mi olan Le­vent Kı­zıl‘ın, Çe­tin Sa­rı­gül için söy­le­dik­le­ri­ni her­kes ha­tır­lı­yor. Hat­ta Çe­tin Sa­rı­gül‘ün, bir Bur­sa-Kon­ya ma­çı son­ra­sı Kı­zıl‘a med­ya­nın hu­zu­run­da “Ya­zık­lar ol­sun” de­di­ği­ni de ha­tır­lı­yo­ruz. Çe­tin Sa­rı­gül, ha­kem­li­ği bı­ra­kan di­lek­çe­sin­de TFF ve MHK‘ya ha­ka­ret sı­nır­la­rı­nı zor­la­yan ifa­de­ler kul­lan­dı. Ni­te­kim Fe­de­ras­yan Di­sip­lin Ku­ru­lu, 1 ay­lık bir hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı ver­di. Ha­kem Der­ne­ği de zor­la­na zor­la­na Çe­tin Sa­rı­gül‘i ken­di Di­sip­lin Ku­ru­lu’na sev­ket­ti. Di­sip­lin Ku­ru­lu ce­za­ya ge­rek gör­me­di. TFF Di­sip­lin Ku­ru­lu 1 ay ce­za ver­di, Ha­kem Der­ne­ği Di­sip­lin Ku­ru­lu ce­za­ya ge­rek gör­me­di! Şu­nu an­lı­yo­ruz ki, Ge­nel Baş­kan Sel­çuk De­re­li’nin Di­sip­lin Ku­ru­lu üze­rin­de bir et­ki­si yok. Çün­kü Di­sip­lin Ku­ru­lu’nda bir ön­ce­ki TFF‘nin sa­yı­sal gü­cü var. O güç, o ce­za­yı ver­mi­yor. Bu ara­da, Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun Sel­çuk De­re­li‘ye mu­ha­le­fet ede­me­ye­ce­ği­ni, mut­la­ka ona­yı­nı ala­rak “Ce­za ta­yi­ni­ne ge­rek yok” ka­ra­rı al­dı­ğı­nı id­di­a eden­ler de var. Ulu­soy dö­ne­min­den ka­lan güç, Mah­mut Öz­ge­ner‘e mey­dan oku­yor! MHK‘ya, PFDK’ya, hep­si­ne ka­fa tu­tu­yor. Bi­li­yo­ruz ki Mah­mut Öz­ge­ner‘in İz­mir’de Ulu­soy dö­ne­min­den ka­lan olu­şu­ma cid­di bir aler­ji­si var. Bu aler­ji­yi iyi bi­len ve gö­ren Ulu­soy dö­ne­mi­nin uzan­tı­sı “Ha­kem Der­ne­ği Di­sip­lin Ku­ru­lu”, Fe­de­ras­yo­na ve MHK’ya ha­ka­re­ti yok say­dı. Du­rum bun­dan iba­ret. Bu der­nek, bu ya­pı böy­le git­mez. Gi­der di­yen­ler, so­nuç­la­rı­na kat­lan­ma­ya ha­zır ol­ma­lı. Sa­yın Öz­ge­ner‘in bu işe neş­ter vu­ra­ca­ğı gün çok ya­kın­dır. *** İs­tan­bul, TFF’nın en de­mok­ra­tik böl­ge­si. MHK‘ya, GTK‘ya, TFF‘ye mey­dan oku... Ör­güt­len... Med­ya­ya Fe­de­ras­yon aley­hi­ne yıp­ra­tı­cı ha­ber ser­vi­si yap... Haf­ta son­la­rı da sı­kıl­ma­dan o be­ğen­me­di­ğin GTK‘nın, TFF‘nin ver­di­ği gö­re­ve ko­şa ko­şa git. Ma­dem öy­le, bu gö­rev­le­ri ka­bul et­me ve git­me. >> Hü­se­yin Gö­çek ha­ket­miş­tir! Ge­çen haf­ta biz bu sü­tun­lar­da, TGRT Ha­ber TV‘de ve Te­le­gol‘de der­bi­ye Yu­nus Yıl­dı­rım‘ın çok ya­kın ol­du­ğu­nu id­di­alı bir şe­kil­de söy­le­miş­tik. Se­bep­le­ri­ni or­ta­ya koy­muş­tuk. MHK, Hü­se­yin Gö­çek’i ter­cih et­ti. Gö­çek, bu ma­çı hak eden bir ha­kem. Be­nim ya­nıl­gım şur­dan ol­du: Ben MHK‘nın ta­yin sis­te­min­de ilan et­ti­ği “bir ha­ke­mi bir ta­kı­mın iç sa­ha­da ma­çı­nı yö­net­me­den üst üs­te iki dep­las­ma­nı­na gön­der­me­me” pren­si­bi­ni dü­şü­ne­rek bu id­di­ada bu­lun­muş­tum. Hü­se­yin Gö­çek, Bur­sa-G.Sa­ray ma­çın­dan son­ra hiç Ali Sa­mi Yen’e çık­ma­dan F.Bah­çe-G.Sa­ray ma­çı­na gi­di­yor. Ya­ni G.Sa­ray’ın iki dep­las­ma­nı­na... An­la­şı­lan der­bi­ler­de MHK bu ku­ra­lı de­le­bi­le­cek. Bun­dan böy­le yo­rum­la­rı­mı­zı, da­ha fark­lı kri­ter­le­ri de göz önü­ne ala­rak yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Hü­se­yin Gö­çek çok ya­kın­dan ta­nı­dı­ğım bir ha­kem. İki ta­kım ta­raf­ta­rı­nın ve ku­lüp­le­rin içi ra­hat ol­ma­lı. 10 nu­ma­ra bir adam­dır! Bu ca­mi­ada ken­di­si hak­kın­da olum­suz ko­nu­şa­na rast­la­ma­dım. Ter­te­miz bir ai­le­nin pı­rıl pı­rıl bir ev­la­dı­dır. 30 Ka­sım 1976 do­ğum­lu olan Hü­se­yin Gö­çek, Ka­ba­taş Er­kek Li­se­si Me­zu­nu. 1997’de Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si İn­şa­at Mü­hen­dis­li­ğin­den me­zun ol­du. Ay­nı üni­ver­si­te­de Geo­tek­nik Ana­bi­lim Da­lın­da mas­ter yap­tı. Da­ha son­ra 1 yıl İn­gil­te­re’de hem li­san eği­ti­mi al­dı, hem ha­kem­lik yap­tı. Es­ki bir ha­kem olan am­ca­sı ve es­ki bir sa­ha kom­se­ri olan ba­ba­sı­nın ken­di­si üze­rin­de bü­yük emek ve hak­kı var­dır. Diş He­ki­mi Ez­gi Gö­çek’le ev­li olan Hü­se­yin Ho­ca, ha­ya­tın­da ilk de­fa F.Bah­çe-G.Sa­ray der­bi­si yö­ne­te­cek. Med­ya­nın ve ka­mu­oyu­nun bü­yük bir bö­lü­mü Hü­se­yin Gö­çek‘i tah­min et­ti ve is­te­di. O tah­min­ci­ler­den bir ri­cam var. Ha­ke­mi par­ça­la­ma­yın. Ha­ta­la­rı­nı art ni­yet­le yo­rum­la­ma­yın. Bi­raz hoş­gö­rü lüt­fen. Yak­la­şık bir yıl­dır Lig Rad­yo’da her sa­bah ve her ak­şam sev­gi­li Meh­met Ayan, ha­ke­mi eleş­ti­ren din­le­yi­ci­yi anın­da hat­tan dü­şü­rü­yor. Ha­ke­mi tar­tış­ma­ya as­la izin ver­mi­yor. Ey Ha­kem Der­ne­ği, ey FI­FA’lar, bel­ki ara­mış­sı­nız­dır, bi­le­mi­yo­rum. Meh­met Ayan‘a hiç te­şek­kür et­ti­niz mi? >> Kı­sa...Kı­sa...Kı­sa... - İs­met Ar­zu­man’ı bir­kaç kez prog­ra­mı­ma da­vet et­tim. Da­ve­ti­mi bu­ra­dan tek­rar­lı­yo­rum. Dün MHK’yı fe­na bom­ba­la­mış. Al­tı çi­zil­me­si ge­re­ken bir me­sa­jı var. Bir dö­nem yö­ne­ti­ci­lik yap­tı­ğı Ha­kem Der­ne­ği’nin ka­pa­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­lü­yor! - Ya­rın ak­şam TGRT Ha­ber TV’de ko­nu­ğum Ah­met Gü­ve­ner. Ken­di­si TFF‘nin ye­ni pro­je­le­ri­ni, eği­tim işi­ni üst­len­miş önem­li bir ki­şi. De­tay­lı bir Türk fut­bo­lu soh­be­ti, “Her­kes İçin Fut­bol” pro­je­si baş­ta ol­mak üze­re çok şe­yi ko­nu­şa­ca­ğız. Bek­le­riz. - TFFHGD Os­ma­ni­ye Şu­be­si yer prob­le­mi­ni çöz­dü. Şu­be Baş­ka­nı Bü­lent Çe­net, Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü’nün 7 Ocak Stad­yu­mu bi­ti­şi­ğin­de­ki 110 met­re­ka­re­lik ala­nı der­ne­ğe tah­sis et­ti­ği­ni açık­la­dı. 30 bin YTL har­ca­nan ye­ni ye­rin 19 Ka­sım’da açıl­ma­sı plan­la­nı­yor. HAKEM - METRE Maç Hakem Maç KK SK Penaltı Gözlemci Be­şik­taş-Ko­ca­eli Fı­rat Ay­dı­nus 6.ma­çı 5 33 1 Sefer Altuntaş A.Gü­cü-Bur­sa İl­ker Me­ral 4.ma­çı 1 12 1 Mustafa Arslan Trab­zon-Ha­cet­te­pe M.Ka­mil Abi­toğ­lu 5.ma­çı 4 18 2 Serdar Çakır Kon­ya-G.Bir­li­ği Su­at Ars­lan­bo­ğa 5.ma­çı - 18 5 İlhamı Kaplan De­niz­li-Kay­se­ri Yu­nus Yıl­dı­rım 6.ma­çı - 15 - Sabri Çelik An­ka­ra-Es­ki­şe­hir Ha­kan Öz­kan 4.ma­çı - 7 1 Oğuz Arıkal F.Bah­çe-G.Sa­ray Hü­se­yin Gö­çek 5.ma­çı - 13 - Necdet Erdilek G.An­tep-Be­le­di­ye Bün­ya­min Ge­zer 5.ma­çı 1 18 - Kadir Tozlu An­tal­ya-Si­vas Bü­lent Yıl­dı­rım 4.ma­çı 2 24 - Hasan Ceylan
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT