BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ABD’nin de O­ba­ma’nın da i­şi zor

ABD’nin de O­ba­ma’nın da i­şi zor

Geç­ti­ği­miz Sa­lı gü­nü bü­tün dün­ya­yı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ABD se­çim­le­ri ya­pıl­dı. ABD ta­ri­hin­de bir ilk ger­çek­leş­ti. De­mok­rat Par­ti’nin Baş­kan ada­yı Oba­ma se­çi­mi ka­zan­dı ve ilk si­ya­hi baş­kan ol­du.Geç­ti­ği­miz Sa­lı gü­nü bü­tün dün­ya­yı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ABD se­çim­le­ri ya­pıl­dı. ABD ta­ri­hin­de bir ilk ger­çek­leş­ti. De­mok­rat Par­ti’nin Baş­kan ada­yı Oba­ma se­çi­mi ka­zan­dı ve ilk si­ya­hi baş­kan ol­du. De­ği­şim slo­ga­nı ile bü­yük bir ba­şa­rı el­de eden Oba­ma’dan, hem ABD hem de dün­ya ka­mu­oyu­nun bek­len­ti­le­ri bü­yük. Da­ha doğ­ru­su eko­no­mi­si dur­gun­la­şan ve yak­la­şan da­ha bü­yük fe­la­ket­ler en­di­şe­si­nin ya­şan­dı­ğı bir or­tam­da Ame­ri­ka­lı­la­rın umu­du ol­du Oba­ma. Ay­nı şe­kil­de Bush dö­ne­min­de sa­de­ce tek güç be­nim di­yen, müt­te­fik­le­ri­ni bi­le din­le­me­yen bir Ame­ri­ka var­dı. Şim­di sa­de­ce kü­re­sel kriz­den do­la­yı de­ğil, ay­nı za­man­da di­ya­log­suz bir ABD’nin dış dün­ya­da uyan­dır­dı­ğı gü­ven­siz­lik or­ta­mın­da da Oba­ma ye­ni bir umut. Di­ya­log ve dip­lo­ma­si­nin ağır­lık ka­za­na­ca­ğı ye­ni bir dö­nem bek­len­ti­si ve umu­du var. An­cak Oba­ma, ABD ta­ri­hi­nin bel­ki de en kri­tik bir dö­ne­min­de baş­kan ol­du. Sa­de­ce Oba­ma’nın de­ğil hiç­bir baş­ka­nın ko­lay­ca baş ede­me­ye­ce­ği zor­lu bir or­tam var. Böy­le­si­ne bir or­tam­da Oba­ma’nın iç ve dış bek­len­ti­le­ri ta­ma­mıy­la kar­şı­la­ma­sı çok zor gö­rü­nü­yor. Öte yan­dan Oba­ma’nın baş­kan se­çil­me­siy­le Türk-Ame­ri­kan stra­te­jik iliş­ki­le­ri­nin ge­nel sey­ri­nin de­ğiş­me­ye­ce­ği­ni ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­riz. Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri stra­te­jik or­tak çı­kar­lar­la sağ­lam bir ze­mi­ne otur­muş du­rum­da. İki ül­ke iliş­ki­le­ri­nin hem kap­sa­mı hem de ko­nu baş­lık­la­rı Stra­te­jik Viz­yon Bel­ge­si’nde net­leş­ti­ril­miş va­zi­yet­te. Ay­rı­ca ABD, ta­ri­hin­de hiç bu ka­dar Tür­ki­ye’ye muh­taç va­zi­yet­te ol­ma­mış­tı. Or­ta Do­ğu’dan Af­ri­ka’ya, Bal­kan­lar’dan ve Kaf­kas­lar’dan Av­ras­ya’ya uza­nan ge­niş bir coğ­raf­ya­da ABD’nin Tür­ki­ye gi­bi sağ­lam bir müt­te­fi­ke çok ih­ti­ya­cı var. Üs­te­lik bu ih­ti­yaç gi­de­rek da­ha da bü­yü­ye­cek. Oba­ma’nın se­çim ön­ce­sin­de Er­me­ni asıl­lı seç­men­le­re soy­kı­rı­mı ta­nı­ma sö­zü ver­me­si­nin ve yıl­lar­dır Se­na­to’da her Tür­ki­ye aley­hin­de­ki fa­ali­ye­ti kuv­vet­le des­tek­le­miş Bi­den’ın baş­kan yar­dım­cı­sı se­çil­miş ol­ma­sı­nın, stra­te­jik Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri­ni olum­suz et­ki­le­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Ay­rı­ca Tür­ki­ye-Er­me­nis­tan iliş­ki­le­ri­nin Oba­ma dö­ne­min­de çok da­ha iyi ve ta­raf­la­rı tat­min edi­ci bir se­vi­ye­ye çı­ka­ca­ğı­nı umu­yo­ruz. Bek­le­ye­lim, gö­re­lim...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT