BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kor­san CD’ci­le­re ne­den mü­da­ha­le edil­mi­yor?

Kor­san CD’ci­le­re ne­den mü­da­ha­le edil­mi­yor?

Ye­ni­bos­na Ku­le­li E-5 üze­rin­de­ki ya­ya üst ge­çi­din­de kor­san CD’ci­ler ci­rit atı­yor ve he­men al­tın­da yol­da du­ran po­lis ara­ba­sı bun­la­ra mü­da­he­le et­mi­yor. Ken­di­le­ri­ne du­ru­mu ih­bar et­ti­ği­miz­de ise “155’e bil­di­rin” de­yip ge­çiş­ti­ri­yor­lar. Ge­çen gün gör­dü­ğüm man­za­ra be­ni da­ha da şa­şırt­tı.Ye­ni­bos­na Ku­le­li E-5 üze­rin­de­ki ya­ya üst ge­çi­din­de kor­san CD’ci­ler ci­rit atı­yor ve he­men al­tın­da yol­da du­ran po­lis ara­ba­sı bun­la­ra mü­da­he­le et­mi­yor. Ken­di­le­ri­ne du­ru­mu ih­bar et­ti­ği­miz­de ise “155’e bil­di­rin” de­yip ge­çiş­ti­ri­yor­lar. Ge­çen gün gör­dü­ğüm man­za­ra be­ni da­ha da şa­şırt­tı. Üst ge­çit­te­ki kor­san CD’ci ile iki po­lis me­mu­ru aya­küs­tü tat­lı tat­lı soh­bet edi­yor­lar­dı. Suç­luy­la po­li­si yan ya­na böy­le gör­mek is­te­mi­yo­ruz. O kor­san CD’ci­le­ri hoş­gö­ren, on­lar­la va­tan­da­şın gö­zü önün­de soh­bet et­mek­ten çe­kin­me­yen po­lis me­mur­la­rı­nı gör­mek is­te­mi­yo­ruz... Yet­ki­li­le­re bu­ra­dan ses­le­ni­yo­ruz. Biz üst ge­çit­ler­de kor­san CD sa­tan­la­rı ar­tık gör­mek is­te­mi­yo­ruz. Bir grup va­tan­daş >> ­Kü­çük es­naf der­di­ni ki­me an­lat­sın? Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, kü­çük es­naf­tan baş­lat­ma­sı ge­re­ken iyi­leş­tir­me­yi, ma­ale­sef yu­ka­rı­dan, ya­ni KOS­GEB ve KO­Bİ’ler­den baş­lat­mış, kü­çük es­naf ih­mal edil­miş­tir. Kü­çük es­naf için ne za­man ne gi­bi iyi­leş­tir­me­ler ya­pı­la­ca­ğı da bi­lin­me­mek­te­dir. Kü­çük es­na­fın, çok acil ola­rak 4 şe­ye ih­ti­ya­cı var: 1. Es­naf-Ke­fa­let, kre­di kar­tı ve ver­gi borç­la­rın­dan do­la­yı baş­la­tıl­mış ic­ra ta­ki­bi ve bi­lu­mum hu­ku­ki iş­lem­ler der­hal dur­du­rul­ma­lı­dır. 2. Yu­ka­rı­da adı ge­çen borç­lar ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­lı, bun­lar öde­ne­bi­le­cek tak­sit­le­re bö­lün­me­li­dir. 3. KO­Bİ’le­re ol­du­ğu gi­bi, kü­çük es­na­fa da fa­iz­siz, uzun va­de­li kre­di ve­ril­me­li. Bu kre­di için ke­fil ve ipo­tek is­ten­me­me­li, ha­fif şart­lar­la ye­ti­nil­me­li­dir. 4. Ti­ca­ri Si­cil Af­fı şart­sız ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­me­li­dir. “Bor­cu­nu öde, af­tan ya­rar­lan” de­nir­se, bun­dan kim­se is­ti­fa­de ede­mez. Çün­kü, kü­çük es­na­fın si­ci­li bo­zuk­tur. Bu dört hu­sus ye­ri­ne ge­ti­ril­me­den, kü­çük es­na­fın ra­hat­la­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Kü­çük es­naf bu ka­dar sa­hip­siz ol­ma­ma­lı. Oda­lar, Es­naf Ku­ru­luş­la­rı, il­gi­li Ba­kan­lık­lar, Baş­ba­kan­lık, İk­ti­dar Par­ti­si ve mu­ha­le­fet bü­tün ola­rak bu ke­si­me sa­hip çık­ma­lı­dır. Sa­de­ce De­niz­li ilin­de, kre­di kar­tın­dan do­la­yı 2 bin ai­le­nin bo­şan­mak için mah­ke­me­ye mü­ra­ca­at et­ti­ği­ni ga­ze­te­ler yaz­dı. Lüt­fen, is­tir­ham edi­yo­rum; bu kü­çük es­naf ve kre­di kar­tı mağ­dur­la­rı han­gi ma­ka­mı il­gi­len­di­ri­yor­sa, ha­re­ke­te ge­çil­sin. Geç ka­lın­dı, da­ha faz­la ge­ci­kil­me­sin. Acil çö­züm bek­li­yo­ruz... İs­mi mah­fuz-MA­Nİ­SA >> Çilemiz bitmeyecek mi? İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sa­yın Ka­dir Top­baş’ın dik­ka­ti­ne; Biz­ler Ya­kup­lu’da ika­met et­mek­te olan bir grup va­tan­da­şız. Ya­pıl­mak­ta olan Am­bar­lı Li­ma­nı Yo­lu ve be­le­di­ye oto­büs se­fer­le­riy­le il­gi­li sı­kın­tı­la­rı­mız za­man za­man ga­ze­te­le­rin oku­yu­cu kö­şe­le­rin­de ya­yın­lan­dı, im­za kam­pan­ya­la­rı yap­tık, bun­la­rı il­gi­li­le­re ulaş­tır­dık... Ama ne hik­met­se bu sı­kın­tı­la­rı­mız gi­de­ri­le­me­di. Ba­zı şey­ler hep ek­sik ya­pı­lı­yor... 1. Kı­sa­cık li­man yo­lu 2 yıl­dır bir tür­lü bi­ti­ri­le­mi­yor. Bu yol yü­zün­den çok sı­kın­tı çe­ki­yo­ruz. TIR’lar yol­da park edi­yor, yo­lu ka­pa­tı­yor. Köp­rü­ler ya­rım hal­de bek­li­yor. Son yağ­mur­da bu yo­lu su bas­tı. Ya­ğış­lı gün­ler ve kış ka­pı­mız­da. Bu­ra­ya aci­len el atın!.. 2. Met­ro­büs hat­tı gel­me­den, 76Y Ba­kır­köy ve 145 Ak­sa­ray hat­la­rı var­dı. Sı­kın­tı­la­rı­mız var­dı, Met­ro­büs hat­tıy­la bu sı­kın­tı­la­rı­mı­zın bi­te­ce­ği­ni uma­rak se­vin­miş­tik. Fa­kat Met­ro­büs gel­di, se­ya­ha­ti­miz kâ­bu­sa dön­dü. 145 Ak­sa­ray ve E-6’dan Me­ci­di­ye­köy’e gi­den hat­lar kal­dı­rıl­dı. Ak­sa­ray’a gi­de­cek olan­lar 3 araç de­ğiş­tir­mek zo­run­da bı­ra­kıl­dı. Me­ci­di­ye­köy hat­tı­nı si­ne­ye çek­tik, ama hiç ol­maz­sa Ak­sa­ray hat­tı­nın tek­rar ve­ril­me­si için mü­ca­de­le et­tik, im­za top­la­dık. 145 Ak­sa­ray hat­tı kon­du, ama 1 sa­at ara­lık­lar­la. Bu­na da pe­ki de­dik, ama bu de­fa, da­ha ön­ce 15 da­ki­ka­da bir ge­len 145A Met­ro­bü­se gi­den oto­büs­ler 40 da­ki­ka­da bir gel­me­ye baş­la­dı... Da­ha ön­ce 15 da­ki­ka­da bir ge­len Ak­sa­ray, Ba­kır­köy hat­la­rı se­be­biy­le en faz­la 10-15 da­ki­ka oto­büs bek­li­yor­duk, şim­di bek­le­me sü­re­miz 30-40 da­ki­ka­ya çık­tı, on­lar­da da yer bu­la­bi­lir­sek... Her se­fe­rin­de ula­şım ko­lay­la­şır di­ye bek­ler­ken, zor­laş­tı­rıl­dı, bek­le­me sü­re­miz art­tı­rıl­dı. Met­ro­büs gi­bi çok gü­zel bir pro­je bi­le aley­hi­mi­ze ol­du. Ya­kup­lu ve ci­va­rı bu­gün en az 70 bin nü­fu­su ba­rın­dı­rı­yor ve bu­ra­la­rın nü­fu­su gün­den gü­ne art­mak­ta. Ula­şım prob­le­mi­mi­zin git­tik­çe zor­laş­tı­rıl­ma­sı­nı an­la­ya­mı­yo­ruz. Sa­bah-ak­şam işe gi­diş-ge­liş es­na­sın­da ya­şa­nan re­za­le­ti ifa­de et­mek için ke­li­me bu­la­mı­yo­ruz. Oto­bü­se bi­ne­me­yen­ler, sı­kı­şan­lar, ba­ğır­tı­lar... İn­sa­nı­mız bu mu­ame­le­yi hak et­mi­yor. Bir­kaç mü­fet­tiş gö­rev­len­di­rir­se­niz, bir­kaç gün­lük ça­lış­may­la bu re­za­le­tin rönt­ge­ni­ni çe­ke­bi­lir­ler. Hü­kü­me­ti­miz ve siz çok gü­zel iş­ler ya­pı­yor, bü­yük pro­je­le­re im­za atı­yor, bü­tün mil­le­tin tak­di­ri­ni ka­za­nı­yor­su­nuz. Dü­zel­til­me­si, gi­de­ril­me­si çok ko­lay olan bu tür ba­sit se­bep­ler­le mil­le­tin öf­ke­si­ni çek­me­ni­ze de­ğer mi? Bir grup va­tan­daş-YA­KUP­LU
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT