BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VAHŞET!

VAHŞET!

Kay­bo­lan kız ço­cu­ğu 7 par­ça ha­lin­de bu­lun­du!> KIR­ŞE­HİR 5 gün ön­ce kay­bol­du­ğu öğ­re­ni­len 11 ya­şın­da­ki kız ço­cu­ğu­nun 7 par­ça­ya ay­rıl­mış ce­se­di, şe­hir çöp­lü­ğün­de bu­lun­du. Şe­hir çöp­lü­ğün­de ça­lı­şan iş­çi­ler, ye­di par­ça­ya ay­rıl­mış kız ço­cu­ğu­na ait ce­set gör­dü. İş­çi­le­rin bil­dir­me­le­ri üze­ri­ne olay ye­ri­ne ge­len gü­ven­lik güç­le­ri, yü­zü ta­nın­ma­ya­cak ha­le gel­miş kız ço­cu­ğu­nun ce­se­di­ni in­ce­le­me­ye al­dı. Ce­set üze­rin­de cep te­le­fo­nu, kol­ye ve bir ma­ğa­za­dan alın­mış ya­zar ka­sa fi­şi bu­lun­du. Kır­şe­hir Dev­let Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rı­lan ce­set­le il­gi­li ya­pı­lan in­ce­le­me­de, par­ça­lan­mış hal­de­ki ce­se­din, Cu­mar­te­si gü­nü kay­bol­du­ğu öğ­re­ni­len, Hür­ri­yet İl­köğ­re­tim Oku­lu­nun 5. sı­nıf öğ­ren­ci­si Sa­bi­re Ak­ça­ka­ya’ya ait ol­du­ğu be­lir­len­di. Boz­te­pe yo­lu üze­rin­de­ki şe­hir çöp­lü­ğün­de­ki ce­set par­ça­la­rı­nın, özel bir te­miz­lik fir­ma­sı­na ait çöp ara­cıy­la Bağ­ba­şı Ma­hal­le­si’nden top­la­nan çöp­le­rin bo­şal­tıl­dı­ğı alan­da bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Yet­ki­li­ler, olay­la il­gi­li bir ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı­nı, so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­ğü­nü kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT