BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Okul ser­visi dev­ril­di 13 öğ­ren­ci yaralandı

Okul ser­visi dev­ril­di 13 öğ­ren­ci yaralandı

An­tal­ya’nın Dua­cı kö­yün­de, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si En­düs­tri Mes­lek Li­se­si ve Ana­do­lu Tek­nik Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­ni ta­şı­yan ser­vis ile bir kam­yo­net çar­pış­tı.> Tol­ga Yıl­dı­rım AN­TAL­YA İHA An­tal­ya’nın Dua­cı kö­yün­de, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si En­düs­tri Mes­lek Li­se­si ve Ana­do­lu Tek­nik Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­ni ta­şı­yan ser­vis ile bir kam­yo­net çar­pış­tı. Ka­za­da, 5’i ağır, 13 öğ­ren­ci ya­ra­lan­dı. An­tal­ya’nın Dua­cı kö­yün­de için­de 18 öğ­ren­ci­nin bu­lun­du­ğu Na­mık T. yö­ne­ti­min­de­ki okul ser­vi­siy­le Bay­ram E. yö­ne­ti­min­de­ki kam­yo­net çar­pış­tı. Çarp­ma­nın et­ki­siy­le okul ser­vi­si yol ke­na­rı­na dev­ril­di. 13 öğ­ren­ci ya­ra­la­nır­ken di­ğer öğ­ren­ci­ler ka­za­yı ha­fif sıy­rık­lar­la at­lat­tı. Ya­ra­lı öğ­ren­ci­ler ka­za ye­ri­ne ge­len am­bu­lans­lar­la An­tal­ya’da­ki çe­şit­li has­ta­ne­le­re gö­tü­rül­dü. Ka­za ha­be­ri­ni alan öğ­ren­ci ve­li­le­ri olay ye­ri­ne ge­le­rek göz­ya­şı dök­tü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT