BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İHLAS KOLEJİ’n­de ECDL ­Ser­ti­fi­ka P­rog­ra­mı baş­lı­yor

İHLAS KOLEJİ’n­de ECDL ­Ser­ti­fi­ka P­rog­ra­mı baş­lı­yor

2006 - 2007 öğ­re­tim yı­lın­dan be­ri ECDL (Eu­ro­pe­an Com­pu­ter Dri­ving Li­cen­ce), ya­ni Av­ru­pa Bil­gi­sa­yar Yet­kin­lik Ser­ti­fi­ka­sı ver­me­ye baş­la­yan İh­las Ko­le­ji, 2008 - 2009 eği­tim - öğ­re­tim yı­lın­da da öğ­ren­ci, öğ­ret­men, ve­li ve ku­ru­mun di­ğer ça­lı­şan­la­rı­nın iş ni­te­lik­le­ri­ni yük­selt­me­ye yö­ne­lik ECDL Ser­ti­fi­ka Prog­ra­mı ver­me­ye de­vam edi­yor.2006 - 2007 öğ­re­tim yı­lın­dan be­ri ECDL (Eu­ro­pe­an Com­pu­ter Dri­ving Li­cen­ce), ya­ni Av­ru­pa Bil­gi­sa­yar Yet­kin­lik Ser­ti­fi­ka­sı ver­me­ye baş­la­yan İh­las Ko­le­ji, 2008 - 2009 eği­tim - öğ­re­tim yı­lın­da da öğ­ren­ci, öğ­ret­men, ve­li ve ku­ru­mun di­ğer ça­lı­şan­la­rı­nın iş ni­te­lik­le­ri­ni yük­selt­me­ye yö­ne­lik ECDL Ser­ti­fi­ka Prog­ra­mı ver­me­ye de­vam edi­yor. Ka­sım ayı içe­ri­sin­de baş­la­ya­cak olan bu yıl­ki kurs prog­ra­mı için ka­yıt­lar de­vam edi­yor. İh­las Ko­le­ji ola­rak bil­gi tek­no­lo­ji­le­ri­nin ta­ki­bi ve kul­la­nı­mı ko­nu­la­rın­da tüm im­kan­la­rı­nı se­fer­ber et­tik­le­ri­ni be­lir­ten İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Az­mi Ak­soy, dün­ya­ca ka­bul gör­müş bu ser­ti­fi­ka­yı, öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­ri­ne ve­re­bil­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT