BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GRUPTAN ÇIKARIZ

GRUPTAN ÇIKARIZ

Ar­se­nal for­vet­le­ri­ne ge­çit ver­me­yen ka­le­ci Vol­kan De­mi­rel, “Biz 2 ma­çı­mı­zı da ala­ca­ğız, Por­to ve Di­na­mo ise iki ma­çı da kay­be­de­cek” de­diAr­se­nal for­vet­le­ri­ne ge­çit ver­me­yen ka­le­ci Vol­kan De­mi­rel, “Biz 2 ma­çı­mı­zı da ala­ca­ğız, Por­to ve Di­na­mo ise iki ma­çı da kay­be­de­cek” de­di BU İŞ DA­HA BİT­ME­Dİ Ge­çen yıl çey­rek fi­nal oy­na­dı­ğı Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne bu se­ne kö­tü bir baş­lan­gıç ya­pan ve Av­ru­pa’ya er­ken men­dil sal­la­ya­ca­ğı ka­na­ati­ni uyan­dı­ran F.Bah­çe’nin Ar­se­nal kar­şı­sın­da Lon­dra’dan pu­an­la dön­me­si sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de umut­la­rı ye­ni­den ye­şert­ti. Ar­se­nal for­vet­le­ri­ne kar­şı ka­le­sin­de dev­le­şen ve ma­çın kah­ra­ma­nı olan ka­le­ci Vol­kan De­mi­rel, grup­tan çı­ka­cak­la­rı­nı id­di­a eder­ken, “Av­ru­pa’da yo­lu­mu­za de­vam ede­ce­ğiz. Bu iş da­ha bit­me­di. Por­to ve Di­na­mo Ki­ev’i ye­ne­ce­ğiz. On­lar da Ar­se­nal’e ye­ni­le­cek ve biz bu grup­tan çı­ka­ca­ğız. En azın­dan 3. ola­rak UE­FA Ku­pa­sı’na ka­lı­rız. Ama ke­sin­lik­le gru­bun so­nun­cu­su biz ol­ma­ya­ca­ğız” de­di. CİD­Dİ­YE AL­MI­YO­RUM Se­zo­na iyi baş­la­ya­ma­dık­la­rı­nı an­cak bu du­ru­mun üs­te­sin­den ge­le­cek ka­li­te­de bir ta­kım ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Vol­kan, “Ge­çen yıl çey­rek fi­nal oy­nar­ken for­mu­mu­zun zir­ve­sin­dey­dik an­cak her ta­kı­mın dü­şüş ya­şa­dı­ğı dö­nem­ler ola­bi­li­yor. Bu­nu da en kı­sa sü­re­de at­la­ta­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. Ka­le­ci­li­ğin nan­kör bir mes­lek ol­du­ğu­nu be­lir­ten mil­li oyun­cu, “Ar­se­nal ma­çın­dan son­ra her­kes ba­na öv­gü­ler yağ­dı­rı­yor an­cak hak et­me­di­ğim şe­kil­de eleş­ti­ril­di­ğim za­man­lar ol­du. Eleş­ti­ri­yi de öv­gü­yü de faz­la cid­di­ye al­ma­ma­yı öğ­ren­dim. Bir maç kur­ta­rır­sı­nız kah­ra­man ilan edi­lir­si­niz, bir maç­ta şans­sız bir gol yer­si­niz her­kes üs­tü­nü­ze ge­lir” şek­lin­de ko­nuş­tu. > M. Emin ULUÇ F.BAH­ÇE HÜS­RA­NA MAH­KUM ET­Tİ Ar­se­nal’in F.Bah­çe’yi ken­di sa­ha­sın­da ye­ne­me­me­si­ni İn­gi­liz ba­sı­nı “Ha­yal kı­rık­lı­ğı” ola­rak ni­te­le­di. The In­de­pen­dent, ‘’Ni­şan­cı­lar Emi­ra­tes’de tu­tul­du’’ baş­lı­ğı­nı atar­ken, Ar­se­nal’in F.Bah­çe ta­ra­fın­dan hüs­ra­na mah­kum edil­di­ği­ni be­lirt­ti. Da­ily Ex­press de Ar­se­nal­li fut­bol­cu­la­rın ça­ba­la­rı­nın fi­yas­koy­la so­nuç­lan­ma­sı­nın, Wen­ger’i güç du­rum­da bı­rak­tı­ğı­nı yaz­dı. LU­İS NE­FES ALA­BİL­Dİ İs­pan­yol ba­sı­nı, 0-0 bi­ten Ar­se­nal-F.Bah­çe kar­şı­laş­ma­sı için il­ginç ben­zet­me­ler yap­tı. AS ga­ze­te­si, “Çök­müş F.Bah­çe, Wen­ger’in gay­ret­li be­be­le­ri­ne kar­şı işe ya­ra­ma­yan bir be­ra­ber­lik al­dı” ifa­de­si­ni baş­lı­ğı­na çı­ka­rır­ken, “Bi­ri ka­zan­mak is­te­mi­yor­du, di­ğe­ri ise ka­zan­ma­nın bi­le ne ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­du” yo­ru­mun­da bu­lun­du. Mar­ca ga­ze­te­si de maç için “kö­tü bir film gi­biy­di” ya­kış­tır­ma­sı ya­par­ken, El Mun­do De­por­ti­vo, “Ar­se­nal, Türk de­fan­sı­na çarp­tı ve Lu­is Ara­go­nes’in ye­dek ku­lü­be­sin­de ne­fes al­ma­sı­na izin ver­di” yo­rum­la­rı­nı yap­tı. F.BAHÇE NOTLARI UE­FA: Azim­li F.Bah­çe UE­FA’nın res­mi İn­ter­net si­te­si, “Ka­rar­lı F.Bah­çe, Ar­se­nal’i ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­tı” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Si­te­de­ki de­ğer­len­dir­me­de, Ara­go­nes’in öğ­ren­ci­le­ri­nin ce­sur oyu­nu ve şan­sı­nın yar­dı­mıy­la Emi­ra­tes’ten 1 pu­an çı­kar­dı­ğı ifa­de edil­di, Vol­kan’ın yap­tı­ğı kur­ta­rış­lar­dan öv­güy­le söz edil­di. Bas­kı­ya da­yan­dı­lar Ar­se­nal-F.Baph­çe ma­çı­na Ma­car ba­sı­nı da ge­niş yer ayır­dı. Nem­ze­tis­port ga­ze­te­si, ‘’Ar­se­nal, F.Bah­çe’ye gol at­ma­yı ba­şa­ra­ma­dı. Vol­kan bu­na izin ver­me­di’’ di­ye yaz­dı. Sport­hi­ra­do ga­ze­te­si ise ‘’F.Bah­çe, Lon­dra’da Ar­se­nal bas­kı­sı­na da­ya­na­bil­di’’ baş­lı­ğı­nı at­tı. Fe­ner’in gu­rur ge­ce­si F.Bah­çe’nin, fut­bol, vo­ley­bol ve bas­ket­bol­da Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da mü­ca­de­le eden 4 ta­kı­mı, ön­ce­ki ak­şam al­dık­la­rı so­nuç­lar­la ca­mi­aya gu­rur ya­şat­tı. Fut­bol ta­kı­mı Ar­se­nal’le dep­las­man­da be­ra­be­re ka­lır­ken, ba­yan bas­ket­bol ta­kı­mı Mont­pel­li­er’i uzat­ma­da 90-83, vo­ley­bol er­kek ta­kı­mı AZS ta­kı­mı­nı 3-0, vo­ley­bol er­kek ta­kı­mı da Da­to­cov’u 3-0 mağ­lup et­ti. Der­bi­de tam kad­ro Bu se­zon sa­kat­lık­lar­dan çok çe­ken F.Bah­çe’ye, G.Sa­ray der­bi­si ön­ce­si müj­de­li ha­ber­ler gel­di. Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le Ar­se­nal kar­şı­sın­da for­ma gi­ye­me­yen Alex ile yi­ne ay­nı kar­şı­laş­ma­da tam ola­rak ha­zır ol­ma­dı­ğı için gö­rev yap­ma­yan Em­re’nin der­bi­de gö­rev ala­bi­le­ce­ği öğ­re­nil­di. ay­rı­ca Ar­se­nal ma­çın­da ka­sı­ğı çek­ti­ği içi oyun­dan çı­kan Ro­ber­to Car­los’un da der­bi­de oy­na­ya­bi­le­ce­ği ve sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin dev ma­ça ek­sik­siz çı­ka­ca­ğı be­lir­til­di. Bi­let­ler ka­pış ka­pış Haf­ta so­nun­da oy­na­na­cak olan F.Bah­çe-G.Sa­ray der­bi­si­nin bi­let­le­ri sa­tı­şa çık­tı­ğı gi­bi tü­ken­di. Der­bi bi­let­le­ri­nin sa­tıl­dı­ğı Sa­ra­coğ­lu’nda­ki Bi­le­tix gi­şe­si önün­de uzun kuy­ruk­lar oluş­tu­ran sa­rı-la­ci­vert­li ta­raf­tar­lar kı­sa sü­re­de bi­let­le­ri tü­ket­ti. Bu ara­da po­lis ve özel gü­ven­lik bi­rim­le­ri, bi­let sa­tı­şı sı­ra­sın­da gi­şe çev­re­sin­de ya­şa­na­bi­le­cek olay­la­ra kar­şı ön­lem al­dı. İDO’dan ek se­fer İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri (İDO), 9 Ka­sım Pa­zar gü­nü F.Bah­çe-G.Sa­ray der­bi­si için Ba­kır­köy is­ke­le­sin­den Ka­dı­köy’e olan de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri­ne ek ola­rak sa­at 16.00, 17.00 ve 17.50’de gi­diş, sa­at 21.35’te de dö­nüş ol­mak üze­re ek se­fer­ler ko­nul­du­ğu­nu açık­la­dı.
Kapat
KAPAT