BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Kor­ku” ne ge­tir­di?..

“Kor­ku” ne ge­tir­di?..

“Ar­se­nal’den çok kork­muş” Fe­ner­bah­çe, Lon­dra’da bü­tün bir maç bo­yu “gol ye­me­mek için di­ren­di” ve ba­şa­rı­lı da ol­du; “bir pu­an al­dı”; da­ha­sı “pres­ti­ji­ni ko­ru­du”; zi­ra “Türk İd­da­a’sın­da bi­le”, bu maç için “skor üze­ri­ne ba­his­ler­de” ve­ri­len “en dü­şük” pa­ra­nın kar­şı­sın­da “ya­zan skor” yan­lış oku­ma­ya­cak­sı­nız; “4 - 0 Ar­se­nal ga­li­bi­ye­ti” idi, “di­ğer” bü­tün skor­lar “mis­li mis­li” faz­lay­dı!..“Ar­se­nal’den çok kork­muş” Fe­ner­bah­çe, Lon­dra’da bü­tün bir maç bo­yu “gol ye­me­mek için di­ren­di” ve ba­şa­rı­lı da ol­du; “bir pu­an al­dı”; da­ha­sı “pres­ti­ji­ni ko­ru­du”; zi­ra “Türk İd­da­a’sın­da bi­le”, bu maç için “skor üze­ri­ne ba­his­ler­de” ve­ri­len “en dü­şük” pa­ra­nın kar­şı­sın­da “ya­zan skor” yan­lış oku­ma­ya­cak­sı­nız; “4 - 0 Ar­se­nal ga­li­bi­ye­ti” idi, “di­ğer” bü­tün skor­lar “mis­li mis­li” faz­lay­dı!.. Fe­ner­bah­çe “bu ha­va için­de” İn­gil­te­re’ye gi­din­ce, “tek he­def” de be­yin­ler­de­ki bu “pe­şin” kor­ku­ya gö­re çi­zil­miş­ti; “Aman faz­la gol ye­me­ye­yim ve bu­nun için de ilk şart; ilk go­lü ye­me­mek!..” “Alex’in ol­ma­ma­sı” ve Ara­go­nes’in “sa­ha­ya mec­bu­ren Alex - Se­mih - Güi­za üç­lü­sün­den iki ta­ne­si­ni çı­ka­ra­bil­me­si”, za­ten “de­fan­sa da­ya­lı tak­ti­ği iyi­ce muh­kem hâ­le ge­tir­miş­ti”; Vol­kan’ın “ma­çın kah­ra­ma­nı olu­şu”, di­rek­ler, Ar­se­nal’li for­vet­le­rin Van Per­si­e ve Nas­ri baş­ta özel­lik­le ilk 20 - 25 da­ki­ka­da “gol ka­çır­mak­ta ya­rış­ma­la­rı”, doğ­ru­su ya, “Emi­ra­tes di­re­ni­şi­nin ba­şa­rı ile nok­ta­lan­ma­sı­nı sağ­la­dı”; teb­rik­ler!.. El­bet­te “bu di­re­ni­şin ba­şa­rı ile nok­ta­lan­ma­sın­da” açık açık gö­rül­dü ki; “iki­si ha­riç” oy­na­yan bü­tün fut­bol­cu­la­rın bü­yük kat­kı­sı var­dı!.. Ro­ber­to Car­los ile Kâ­zım “bu ça­ba­ya he­men he­men hiç emek koy­ma­dı­lar”; ko­ya­ma­dı­lar!.. “Ar­sen Wen­ger’in be­be­le­ri” ise, ilk ya­rım sa­at­te on­ca bas­kı­ya ve fır­sa­ta rağ­men “anah­tar go­lü” ata­ma­yın­ca, “müt­hiş olan” pas ve top ha­ki­mi­ye­ti yüz­de­le­ri­ni dü­şür­me­ye, ka­le önü fır­sat­la­rın­da ace­mi­ce dav­ran­ma­ya ve pa­nik­le­me­ye, bir­bir­le­ri­ne ba­ğır­ma­ya baş­la­dı­lar; so­nun­da da “bir pua­na bi­le ra­zı olur” hâ­le düş­tü­ler; Fe­ner­bah­çe “bi­raz ken­di­ne gü­ve­ne­bil­se”, hiç ol­maz­sa “gol ata­bi­le­ce­ği­ne inan­mış” bir şe­kil­de bir - iki “maç so­nu kon­tra­ta­ğı” ya­pa­bil­se “go­lü bi­le bu­la­bi­lir­di”; zi­ra Ar­se­nal’li ço­cuk­lar “maç ba­şı­na gö­re” da­ğıl­mış ve oyun­dan düş­müş­ler­di!.. Gö­rül­dü ki; Ar­se­nal, Ade­ba­yor ve Wal­cott’un ye­ri­ni Ram­sey’ler­le, Van Per­si­e’ler­le, Bend­tner’ler­le dol­du­ra­ma­mış­tı; ama Fe­ner­bah­çe’nin de “he­zi­me­te uğ­ra­ma­ya­yım” kor­ku­su, “İn­gi­liz eki­bi­nin, bu ek­sik­le­rin be­de­li­ni sa­ha­sın­da ala­ca­ğı bir mağ­lû­bi­yet­le öde­me­me­si­ni” sağ­la­mış­tı!.. Pe­ki, “bu di­re­niş” ve “0 - 0’lık so­nuç” ne sağ­la­dı; he­le he­le Por­to’nun, Di­na­mo Ki­ev’i Ki­ev’de “ye­ne­rek” ve “pu­anı­nı 6’ya yük­sel­te­rek” Por­te­kiz’e dön­dü­ğü bir ge­ce­de?.. Şim­di Fe­ner­bah­çe’nin “Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde yo­lu­na de­vam ede­bil­me­si için Por­to’yu İs­tan­bul’da, Di­na­mo Ki­ev’i Ki­ev’de yen­me­si ge­rek!..” Hat­ta, “grup­ta so­nun­cu ol­ma­ya­rak, UE­FA Ku­pa­sı’na ka­tıl­ma hak­kı­nı ala­bil­me­si için” de bel­ki “bu iki ga­li­bi­yet” zo­run­lu hâ­le ge­le­bi­lir!.. El­bet­te “ola­bi­lir”; ama zor, hem de çok zor!.. He­sap­lar “Por­to, na­sıl­sa Ki­ev’de mağ­lûp olur” üze­ri­ne ya­pıl­mış­tı ama, “Por­to yen­di”; pua­nın hat­ta “tek gol üze­ri­ne ku­ru­la­cak” ave­raj he­sap­la­rı­nın bi­le önem­li ol­du­ğu bir tab­lo­da, Por­to’dan ye­ni­len 3, Ar­se­nal’den ye­ni­len 5 go­lün ve “İs­tan­bul’da Di­na­mo Ki­ev’i ye­ne­me­me­nin be­de­li”, aca­ba “Lon­dra’dan ge­ti­ri­len” bir pu­an ile den­ge­le­ne­bi­le­cek mi; ya­şa­yıp gö­re­ce­ğiz!.. Ben­ce, “0 - 0”a bağ­la­nan so­nu­cun, Fe­ner­bah­çe’ye her şey­den ön­ce ve asıl “ar­tı” kat­kı­sı, “Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si ön­ce­si” ta­raf­ta­ra da, ca­mi­aya da, tek­nik he­ye­te de, fut­bol­cu­la­ra da “aşı­la­dı­ğı” mo­ral ol­du; bu­nu da “Pa­zar ge­ce­si” Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar “açık açık” gö­re­cek!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT