BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İt­ti­fak­la Gö­çek!

İt­ti­fak­la Gö­çek!

Der­bi­nin ha­ke­mi Hü­se­yin Gö­çek 30 Ka­sım 1976 do­ğum­lu, İn­şa­at Mü­hen­di­si.O BİR MÜ­HEN­DİS Der­bi­nin ha­ke­mi Hü­se­yin Gö­çek 30 Ka­sım 1976 do­ğum­lu, İn­şa­at Mü­hen­di­si. Gö­çek ba­ba­sı ve am­ca­sı ile bir­lik­te oto­mo­tiv üze­ri­ne bir ai­le şir­ke­tin­de yö­ne­ti­ci­lik ya­pı­yor. Mas­lak’ta­ki Ata­türk Sa­na­yi Si­te­si’nin se­vi­len si­ma­sı olan Gö­çek, üç yıl ön­ce Diş Dok­to­ru Ez­gi Gö­çek’le ha­ya­tı­nı bir­leş­tir­di. Ge­çen haf­ta bü­tün TV prog­ram­la­rın­da der­bi için en şans­lı isim ola­rak ses­len­di­ri­len Hü­se­yin Gö­çek ko­nu­sun­da MHK da hem­fi­kir ol­du ve bu ta­yi­ni yap­tı. ONUN İLK DER­Bİ­Sİ F.Bah­çe - G.Sa­ray ma­çı Hü­se­yin Gö­çek’in ka­ri­ye­rin­de­ki ilk der­bi ola­cak. 2004-05 se­zo­nun­da Sü­per Lig ha­ke­mi olan Gö­çek, 2006-07 se­zo­nun­dan iti­ba­ren lig ve For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda F.Bah­çe’nin 4, G.Sa­ray’ın ise 3 ma­çın­da dü­dük çal­dı. Bu se­zon Ka­dı­köy’e ilk de­fa çı­ka­cak olan Gö­çek, G.Sa­ray’ın son Bur­sa dep­las­ma­nın­da dü­dük çal­mış­tı. > Ömer Fa­ruk ÜNAL EV­Lİ­LİK YA­RA­DI 11 Ara­lık 2005’te Ez­gi Ha­nım­la ha­ya­tı­nı bir­leş­ti­ren Hü­se­yin Gö­çek’in ha­kem­lik­te de önü açıl­dı. Dü­ğün­den bir yıl ön­ce Sü­per Lig’e çı­kan Gö­çek, ev­len­dik­ten son­ra Os­ma­ni­ye’de kı­sa dö­nem as­ker­lik yap­tı. Ar­dın­da üst dü­zey maç­la­rın de­ğiş­mez ha­ke­mi ol­du ve ön­ce­ki se­zon FI­FA ko­kar­tı tak­tı. 10. haftanın hakemleri >> Be­şik­taş-­Ko­ca­e­li ­Fı­rat Ay­dı­nus >> A.Gü­cü-­Bur­sa İl­ker Me­ral >> T­rab­zon-­Ha­cet­te­pe M.Ka­mil A­bi­toğ­lu >> ­Kon­ya-G.Bir­li­ği ­Su­at Ars­lan­bo­ğa >> ­De­niz­li-­Kay­se­ri ­Yu­nus Yıl­dı­rım >> An­ka­ra­-Es­ki­şe­hir ­Ha­kan Öz­kan >> F.Bah­çe-G.Sa­ray ­Hü­se­yin Gö­çek >> G.An­tep-­Be­le­di­ye ­Bün­ya­min Ge­zer >> An­tal­ya-­Si­vas ­Bü­lent Yıl­dı­rım
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT