BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ER­GE­NE­KON’da ­şim­di de i­sim kri­zi

ER­GE­NE­KON’da ­şim­di de i­sim kri­zi

Sav­cı­nın, Do­ğu Pe­rin­çek ve Ke­mal A­lem­da­roğ­lu’nun te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­ni o­kur­ken sa­de­ce i­sim­le­ri­ni söy­le­me­si, du­ruş­ma­da ger­gin­li­ğe se­bep ol­du> Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük ile İş­çi Par­ti­si (İP) Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 46’sı tu­tuk­lu 86 sa­nık­lı Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 9. du­ruş­ma­sı dün ya­pıl­dı. Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü cel­se­si­ne tu­tuk­suz sa­nık İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si es­ki Rek­tö­rü Ke­mal Alem­da­roğ­lu’nun hu­ku­ki du­ru­mu­nun okun­ma­sıy­la baş­lan­dı. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Ali Pek­gü­zel’in, Do­ğu Pe­rin­çek ve Ke­mal Alem­da­roğ­lu’nun te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­nin yer al­dı­ğı bö­lü­mü okur­ken, so­yad­la­rı­nı oku­ma­dan sa­de­ce isim­le­ri­ni oku­ma­sı üze­ri­ne du­ruş­ma­da ger­gin­lik ya­şan­dı. Pek­gü­zel; Alem­da­roğ­lu ile Pe­rin­çek ara­sın­da­ki te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­ni okur­ken, “Do­ğu’nun, Ke­mal’in” şek­lin­de oku­ma­sı üze­ri­ne Do­ğu Pe­rin­çek otur­du­ğu yer­den Mah­ke­me Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün’e, “Do­ğu’nun Ke­mal’in di­ye oku­ya­maz. Söy­le­yin bu­nu” di­ye tep­ki gös­ter­di. İd­di­ana­me okun­ma­ya de­vam eder­ken bir ara Ke­mal Alem­da­roğ­lu’nun “Ters oku­yor­su­nuz Sa­yın Sav­cım” de­me­si üze­ri­ne Mah­ke­me Baş­ka­nı Şen­gün, “Ke­mal isim­le­ri ka­rı­şı­yor” di­ye­rek Sav­cı Pek­gü­zel’den so­yi­sim­le­riy­le bir­lik­te oku­ma­sı­nı is­te­di. Bu sı­ra­da aya­ğa kal­kan Do­ğu Pe­rin­çek, “Bi­ze isim­le­ri­miz­le hi­tap ede­mez. Hiç­bir yer­de Do­ğu di­ye­mez­si­niz. So­yad­la­rı­mı­zı söy­le­sin. İs­mi­miz­le hi­tap et­me­sin” de­me­si üze­ri­ne Mah­ke­me Baş­ka­nı Şen­gün, “Za­ten so­yi­sim­le­ri ile oku­ma­sı­nı is­te­dik. Otu­run ye­ri­ni­ze” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT