BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gö­nül: PKK a­ra­yış pe­şin­de

Gö­nül: PKK a­ra­yış pe­şin­de

Ba­ka­n Vec­di Gö­nül, Va­li Şe­ha­bet­tin Har­put’la bir­lik­te U­lu­ca­mi’yi zi­ya­ret et­ti.> U­ğur Us­lu­baş BUR­SA İ­HA ­­Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, Tür­ki­ye’nin gü­ven­li­ği­ne yö­ne­lik en bü­yük teh­dit o­lan PKK te­rö­rü­rün sı­nır ö­te­si o­pe­ras­yon­lar ne­ti­ce­sin­de bit­me nok­ta­sı­na gel­di­ği­ni, ör­gü­tün güç­lü ol­du­ğu i­ma­jı ver­mek ve yan­daş­la­rı­nı a­yak­ta tut­mak i­çin i­çin a­ra­yış i­çi­ne gir­di­ği­ni söy­le­di. Bur­sa’da, U­lu­dağ Ü­ni­ver­si­te­si’n­ce dü­zen­le­nen “U­lus­la­ra­ra­sı İ­liş­ki­ler Öğ­ren­ci Kong­re­si”n­de Tür­ki­ye’nin iç ve dış bo­yut­ta gü­ven­lik st­ra­te­ji­le­ri ko­nu­sun­da bir ko­nuş­ma ya­pan Ba­kan Gö­nül, “Te­rör ör­gü­tü, güç­lü ol­du­ğu i­ma­jını ver­mek is­te­mek­te ve yan­daş­la­rı­nı bir­lik i­çin­de tut­ma gay­re­tiy­le ye­ni st­ra­te­jik a­ra­yış­lar i­çi­ne gir­mek­te­dir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97935
  % 1.15
 • 5.3486
  % -0.31
 • 6.0993
  % -0.11
 • 6.9273
  % -0.06
 • 221.504
  % -0.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT