BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HEDEFE KOŞUYOR 2-0

HEDEFE KOŞUYOR 2-0

CİM­BOM, U­E­FA KU­PA­SI G­RUP MA­ÇIN­DA DEP­LAS­MAN­DA POR­TE­KİZ’İN BEN­Fİ­CA TA­KI­MI­NI DA­ĞIT­TICİM­BOM, U­E­FA KU­PA­SI G­RUP MA­ÇIN­DA DEP­LAS­MAN­DA POR­TE­KİZ’İN BEN­Fİ­CA TA­KI­MI­NI DA­ĞIT­TI G.Sa­ray, Ben­fi­ca’yı Em­re ve Ü­mit’in gol­le­riy­le yıktı 2 MAÇ­TA GA­RAN­Tİ­LE­Dİ U­E­FA Ku­pa­sı B G­ru­bu’n­da­ki i­kin­ci ma­çın­da g­ru­bun fa­vo­ri­le­rin­den Ben­fi­ca’y­la kar­şı­la­şan G.Sa­ray, Por­te­kiz’de des­tan yaz­dı: 2-0. Müt­hiş bir o­yun­la ra­ki­bi­ni a­de­ta e­zen Cim­bom, i­ki maç­ta 6 pu­a­na u­la­şa­rak g­rup­tan çık­ma­yı ga­ran­ti­le­di. Ma­ça çok hız­lı gi­ren Cim­bom, ga­li­bi­ye­tin sin­yal­le­ri­ni he­nüz 2. da­ki­ka­da ver­di. Ar­da’nın pa­sın­da sol çap­raz­da ka­le­yi kar­şı­sın­da gö­ren Lin­coln’un şu­tu ka­le­ci­den dön­dü. 4’te Ar­da’nın ne­fis pa­sın­da Ü­mit kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da to­pa a­ya­ğı­nı ko­ya­ma­yın­ca ta­kı­mı­nı mut­lak bir gol­den et­ti. 37’de Su­a­zo’nun pe­nal­tı nok­ta­sı ü­ze­rin­den ya­rım vo­le­si­ni De Sanc­tis son an­da kor­ne­re to­kat­la­dı. AR­TIK HE­DEF KA­DI­KÖY 51’de Lin­coln’ün pa­sın­da bir an­da sa­vun­ma­yı da pe­şi­ne ta­ka­rak, ka­le­ci­yi kar­şı­sı­na a­lan Ba­ros, net po­zis­yon­da to­pu ka­le­ci­nin a­yak­la­rı­na ni­şan­la­yın­ca, po­zis­yon kor­ner­le so­nuç­lan­dı. Kö­şe vu­ru­şun­dan ge­len or­ta­da Ser­vet’in in­dir­di­ği to­pu Em­re A­şık sol a­ya­ğıy­la yap­tı­ğı vu­ruş­la ağ­la­ra gön­de­re­rek, 2 se­zon a­ra­nın ar­dın­dan gol se­vin­ci ya­şa­dı: 1-0. 69’da Ay­han’ın a­kıl do­lu pa­sı­nı Ar­da ka­fay­la Ü­mit’e ak­tar­dı; bu fut­bol­cu da p­la­se vu­ruş­la kö­şe­yi gö­re­rek ga­li­bi­ye­ti per­çin­le­di: 2-0. 80’de Lin­coln’ün pa­sın­da ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya kal­dı Ba­ros, to­pu a­ya­ğın­da çok tu­tup a­çı­sı­nı da­ral­tın­ca ü­çün­cü go­le en­gel ol­du. Luz S­ta­dı, 6 Ka­sım 2008 >> BENFICA 0 Qu­im 5.5 ­Ma­xi Pe­re­i­ra 5 ­Lu­i­sa­o 5 ­Sid­ne­i 5 ­Jor­ge Ri­be­ri­o 5.5 ­Di Ma­ri­a 5.5 ­Kat­so­u­ra­nis 5 ­Yeb­da 5 (Mar­tins dk.65) 5 ­Re­yes 5 (A­i­mar dk.58) 5 ­Su­a­zo 6 ­Nu­no Go­mes 5 (Car­do­zo dk.61) 5 Mo­re­i­ra Ur­re­ta ­Bin­ya ­Vi­tor T.D: Q. Sanc­hez F­lo­res >> G.SARAY 2 De Sanc­tis 7 ­Sab­ri 6.5 Em­re A­şık 8 ­Ser­vet 6.5 ­Ha­kan 6 ­Me­i­ra 6.5 Ay­han 7.5 ­Ba­ros 5 (M.Gü­ven dk.82) 5 ­Lin­coln 8 Ar­da 8.5 (Volkan dk.90+3) ? Ü­mit 7.5 (Ya­ser dk.86) ? Ay­kut ­Ser­kan Kur­tu­luş Al­pars­lan ­­Mu­rat T.D: Mic­ha­el S­kib­be GOL­LER: Em­re A­şık (dk.52), Ü­mit Ka­ran (dk.69) ­SA­RI KART­LAR: Ser­vet, Ay­han (G.Sa­ray), Ma­xi Pe­re­ri­a, Su­a­zo, Lu­i­sa­o (Ben­fi­ca) HA­KEM­LER: Mar­tin At­kin­son, Pe­ter Kir­kup, Mo Ma­ta­dar (İn­gil­te­re) S­kib­be’den sürp­riz Mic­ha­el S­kib­be, Ben­fi­ca kar­şı­sın­da kad­ro­da sürp­riz bir de­ği­şik­li­ğe git­ti. Ke­well’ın yok­lu­ğun­da for­vet­teki Ba­ros’u sağ ka­na­da çe­ken Al­man ça­lış­tı­rı­cı, i­le­ri­de Ü­mit Ka­ran’a yer ver­di. Lin­coln i­se za­man za­man or­ta sa­ha­dan for­ve­te yar­dım­cı ol­du. Tec­rü­be­siz ku­lü­be Sa­kat fut­bol­cu­la­rın çok­lu­ğu se­be­biy­le ye­dek ku­lü­be­sin­de ço­ğun­luk­la genç ve tec­rü­be­siz o­yun­cu­lar o­tur­du. Kad­ro­da ye­dek o­la­rak ka­le­ci Ay­kut’un ya­nı sı­ra, Ya­ser, Ser­kan, Al­pars­lan, Vol­kan, Mu­rat ve Meh­met Gü­ven yer al­dı. 100 ki­şi­lik des­tek G.Sa­ray’ı, Av­ru­pa’nın çe­şit­li şe­hir­le­rin­den ge­len 100 ka­dar ta­raf­ta­rı da yal­nız bı­rak­ma­dı. Av­ru­pa Ult­ras­lan g­ru­bu ü­ye­le­ri, gün­düz ma­çın oy­nan­dı­ğı Liz­bon mey­dan­la­rın­da top­lu­ca ge­zip te­za­hü­rat ya­par­ken, ak­şam da s­tat­ta­ki yer­le­ri­ni a­la­rak ta­kım­la­rı­nı des­tek­le­di­ler. T­ri­bün­ler dol­ma­dı Ka­pa­si­te­si 65 bin 447 o­lan ve “I­şık” an­la­mı­na ge­len Luz S­ta­dı’nı Ben­fi­ca’lı ta­raf­tar­lar dol­du­ra­ma­dı. 50 yıl­lık ma­zi­si o­lan an­cak 2004 Av­ru­pa Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı i­çin ye­ni­den di­zayn e­di­len Luz S­ta­dı, tam o­la­rak dol­ma­dı. Kar­şı­laş­ma­yı yak­la­şık 30 bin ta­raf­tar iz­le­di. Kar­tal u­çur­du­lar Ben­fi­ca Ku­lü­bü, maç­tan he­men ön­ce s­tat­ta sem­bol­le­ri o­lan kar­ta­lı u­çur­du. Luz S­ta­dı’nın ü­ze­rin­den sa­lı­nan bir kar­tal gök­yü­zün­de bir­kaç tur at­tık­tan son­ra sa­ha­ya ko­nar­ken, ta­raf­tar­lar ge­le­nek ha­li­ne ge­len bu gös­te­ri­yi çıl­gın­ca al­kış­la­dı­lar. As­lan­te­pe’de g­rev G.Sa­ray’ın Sey­ran­te­pe’de ya­pı­lan ye­ni s­ta­dın­da ça­lı­şan 700 iş­çi 3 ay bo­yun­ca ma­aş­la­rı­nı a­la­ma­dık­la­rı ve si­gor­ta p­rim­le­ri­nin ya­tı­rıl­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le i­şi bı­rak­tı. Te­ra İn­şa­at yö­ne­ti­ci­si Os­man Gün­doğ­du, “İş­çi­le­rin ma­aş­la­rı­nı ge­cik­tir­dik. Bu yal­nız­ca bir gün­lük du­rak­sa­ma­dan i­ba­ret­tir. S­tat ya­pı­mı sü­rü­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92124
  % 1.15
 • 5.2909
  % -1.01
 • 6.044
  % -0.52
 • 6.6919
  % -0.87
 • 213.346
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT