BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Türkiyesiz olmaz”

“Türkiyesiz olmaz”

TBMM’de ko­nuşan A­zer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı, “Böl­ge me­se­le­le­riy­le il­gi­li çok fa­al si­ya­set ya­pan Tür­ki­ye’nin gi­ri­şim­le­riyle ba­rış te­sis e­di­le­cek­tir” de­diÖĞ­LE YE­ME­Ğİ RES­Mİ KO­NUT­TA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev ile bir ara­ya gel­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan ile İl­ham Ali­yev, Baş­ba­kan­lık Res­mi Ko­nu­tu’nda gö­rüş­tü. Er­do­ğan, gö­rüş­me­nin ar­dın­dan Ali­yev onu­ru­na öğ­le ye­me­ği ver­di. > Yu­suf Zi­ya Erars­lan AN­KA­RA İHA Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev, böl­ge gü­ven­li­ği­nin has­sas ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Tür­ki­ye’nin gi­ri­şim­le­ri ne­ti­ce­sin­de ve ül­ke­le­rin iyi ni­ye­ti sa­ye­sin­de böl­ge­de ba­rış te­sis edi­le­cek­tir” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün res­mi ko­nu­ğu ola­rak Tür­ki­ye’de bu­lu­nan Ali­yev, TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda mil­let­ve­kil­le­ri­ne hi­tap et­ti. Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­sı’na Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, ba­kan­lar ve mil­let­ve­kil­le­ri ka­tıl­dı. Ali­yev, Tür­ki­ye-Azer­bay­can iliş­ki­le­ri­nin bü­tün dün­ya­ya ör­nek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu ka­dar sa­mi­mi ve gü­zel iliş­ki­si olan baş­ka ül­ke­ler yok” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. ÇABALAR SEVİNDİRİCİ Ali­yev, mev­cut prob­lem­le­rin böl­ge­de­ki ül­ke­le­rin iyi ni­ye­tiy­le çö­zü­le­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti. “Tür­ki­ye-Azer­bay­can bir­li­ği böl­ge­de önem­li bir fak­tör­dür” di­yen Ali­yev, şöy­le de­vam et­ti: “Kaf­kas­ya’da ya­şa­nan olay­lar, ha­di­se­ler he­pi­mi­zi ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor. Tür­ki­ye, bu me­se­le­ler­le il­gi­li çok fa­al si­ya­set yap­mak­ta­dır. Ge­le­cek­te, böl­ge­de­ki prob­lem­le­re da­ha cid­di şe­kil­de mü­da­ha­le ede­cek­tir. Bu mü­da­ha­le­le­rin olum­lu so­nuç­la­rı ola­cak­tır. Bu gi­ri­şim­le­ri al­kış­lı­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin gi­ri­şim­le­ri ne­ti­ce­sin­de ve ül­ke­le­rin iyi ni­ye­ti sa­ye­sin­de böl­ge­de ba­rış te­sis edi­le­cek­tir. Çok has­sas böl­ge­de ya­şı­yo­ruz. Bi­zim si­ya­se­ti­miz­den böl­ge­nin ge­le­ce­ği te­sis edi­le­cek­tir. Son ger­gin ha­di­se­ler, böl­ge­de ba­rı­şın has­sas me­se­le ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.” Cum­hur­baş­ka­nı Ali­yev, ko­nuş­ma­sı­nı, “Ya­şa­sın Tür­ki­ye Azer­bay­can dost­lu­ğu ve kar­deş­li­ği” söz­le­riy­le ta­mam­la­dı. Ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­yan Ali­yev, ayak­ta al­kış­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT