BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Bu ül­ke­de he­pi­miz kar­de­şiz’

‘Bu ül­ke­de he­pi­miz kar­de­şiz’

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, kü­re­sel­leş­me ile il­gi­li top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Mil­li­yet­çi­lik; kan, soy, sop mil­li­yet­çi­li­ği yap­mak de­ğil­dir. BMil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, kü­re­sel­leş­me ile il­gi­li top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Mil­li­yet­çi­lik; kan, soy, sop mil­li­yet­çi­li­ği yap­mak de­ğil­dir. Bu ül­ke­de he­pi­miz kar­de­şiz” de­di. Ba­kan Çe­lik’in ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı­ğı, ‘Kü­re­sel­leş­me Sü­re­cin­de Tür­ki­ye’ ko­nu­lu kon­fe­rans, Nev­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­pa­dok­ya Kül­tür ve Sa­nat Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ril­di. Tür­ki­ye’nin me­de­ni, ge­liş­miş dün­ya­dan ve mil­let­ler top­lu­lu­ğun­dan ay­rı­la­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Ba­kan Hü­se­yin Çe­lik, “Yurt dı­şın­da­ki nü­fu­su­muz ile bir­lik­te 75 mil­yon nü­fu­su olan bir ül­ke­yiz. Genç ve di­na­mik bir nü­fu­su­muz var. Bu bi­zim en bü­yük ser­ve­ti­miz, en bü­yük kay­na­ğı­mız­dır. Dos­tu­mu­zu, düş­ma­nı­mı­zı, git­ti­ği­miz is­ti­ka­me­ti, bin­di­ği­miz da­lı çok iyi tes­pit ede­lim. Biz gü­zel­lik­ler pe­şin­de olan bir top­lu­lu­ğuz, öy­le ol­mak zo­run­da­yız. Eğer bu­nu bil­mez­sek be­la­mı­zı bu­lu­ruz. Yoz­laş­ma­dan dün­ya ile uz­laş­mak zo­run­da­yız” şek­lin­de ko­nuş­tu. 100 YTL BAH­ŞİŞ Nev­şe­hir’de ço­cuk­la­rın yo­ğun il­gi­siy­le kar­şı­la­şan Ba­kan Hü­se­yin Çe­lik’e çi­çek tak­dim edil­di. Bu ara­da Ba­kan Çe­lik, kon­fe­ran­sın ya­pı­la­ca­ğı sa­lo­na ge­li­şin­de ken­di­si­ni kar­şı­la­yan da­vul­cu­ya 100 YTL bah­şiş ver­di.
Kapat
KAPAT