BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Tür­kler ve İs­la­mi­yet” ki­ta­bı tö­ren­le ta­nı­tıl­dı

“Tür­kler ve İs­la­mi­yet” ki­ta­bı tö­ren­le ta­nı­tıl­dı

Prof. Dr. Yal­çın­taş, ki­tap hak­kın­da bil­gi ver­di.Prof. Dr. İl­ber Or­tay­lı, Prof. Dr. Nev­zat Yal­çın­taş ile Prof. Dr. Müm­taz’er Tür­kö­ne ta­ra­fın­dan ya­zı­lan “Türk­ler ve İs­la­mi­yet” ad­lı ki­tap ta­nı­tıl­dı. Bar­ce­lo Top­ka­pı Ere­sin Otel’de dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Prof. Dr. Yal­çın­taş; ta­nı­tı­ma di­ğer ya­zar­la­rın ma­ze­ret­le­ri do­la­yı­sıy­la ka­tı­la­ma­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, ki­ta­bın, ta­rih pers­pek­ti­fin­de Tür­ki­ye’nin te­mel me­se­le­le­ri­ni açık­la­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Ba­rack Oba­ma’nın ABD Baş­ka­nı se­çil­me­si­ni, Tür­ki­ye açı­sın­dan na­sıl de­ğer­len­dir­di­ği so­ru­lan Prof. Dr. Yal­çın­taş; Oba­ma’nın se­çil­me­si­ni se­vin­di­ri­ci bul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Oba­ma’nın, Tür­ki­ye’nin Er­me­ni tez­le­ri­nin ak­si­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rı­nın ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne de Yal­çın­taş, “Eğer biz iyi ça­lı­şır­sak, Oba­ma’nın bu söz­le­ri, se­çim sı­ra­sın­da söy­len­miş söz­ler ola­rak ka­lır” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91840
  % 0.23
 • 4.7873
  % -0.05
 • 5.5631
  % -0.34
 • 6.2369
  % -1.01
 • 188.322
  % -0.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT