BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dev­let, ço­cuk­la­rı ya­nı­na çe­ke­cek

Dev­let, ço­cuk­la­rı ya­nı­na çe­ke­cek

Hü­kü­met Di­yar­ba­kır, Şan­lı­ur­fa ve Bat­man gi­bi il­ler­de so­kak­ta ya­şa­yan, ça­lış­tı­rı­lan ço­cuk­la­ra yö­ne­lik önem­li pro­je­le­ri dev­re­ye sok­mak için kol­la­rı sı­va­dı.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Hü­kü­met Di­yar­ba­kır, Şan­lı­ur­fa ve Bat­man gi­bi il­ler­de so­kak­ta ya­şa­yan, ça­lış­tı­rı­lan ço­cuk­la­ra yö­ne­lik önem­li pro­je­le­ri dev­re­ye sok­mak için kol­la­rı sı­va­dı. Hü­kü­met, bu kap­sam­da ço­cuk­la­rı ‘te­rö­rün de­ğil, dev­le­tin ku­ca­ğı­na çe­ke­cek’ ey­lem pla­nı ha­zır­la­dı. Bu çer­çe­ve­de kır­sal­dan göç­le bü­yük­şe­hi­re ge­len ai­le­le­re yö­ne­lik Top­lum Mer­kez­le­ri ku­ru­lu­yor. Bu mer­kez­ler­de an­ne, biç­ki-di­kiş kur­su, el sa­nat­la­rı gi­bi fa­ali­yet­le­re ka­tı­lır­ken; ço­cuk­lar da ay­nı mer­kez­de çe­şit­li kurs­lar, sat­ranç, eği­tim-öğ­re­tim, çe­şit­li spor branş­la­rın­da ak­ti­vi­te­le­re ka­tı­lı­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de sa­yı­sı 40’a çı­ka­rı­la­cak olan mo­bil hiz­met ekip­le­ri de, so­kak­ta ya­şa­yan ve ça­lı­şan ço­cuk­la­rı bu­la­rak sos­yal hiz­met uz­ma­nı eş­li­ğin­de top­lu­ma ka­zan­dı­rı­yor. Ço­cu­ğun ilk ola­rak her tür­lü ih­ti­ya­cı kar­şı­la­nı­yor, ar­dın­dan bir mer­ke­ze yer­leş­ti­ri­li­yor. Da­ha son­ra eği­tim ya da iş im­kâ­nı sağ­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT