BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İz­mir’de­ki ye­mek fab­ri­ka­la­rı ‘ar­se­nik­li su’ kul­lan­dı id­di­a­sı

İz­mir’de­ki ye­mek fab­ri­ka­la­rı ‘ar­se­nik­li su’ kul­lan­dı id­di­a­sı

Şehirdeki su k­ri­zi­nin ar­dın­dan bazı ye­mek fab­ri­ka­la­rının ü­re­tim­de ar­se­nik­li su kul­la­nıp kul­lan­ma­dı­ğı tar­tı­şı­lı­yorTür­ki­ye Ye­mek Sa­na­yi­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (YE­Sİ­DEF) Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve E­ge Ye­mek Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ah­met Ha­kan Ay, gün­de 150-200 bin ki­şi­ye ye­mek ve­ren ba­zı fab­ri­ka­la­rın ü­re­tim­de ar­se­nik­li su kul­la­nıp kul­lan­ma­dı­ğı­nın bi­lin­me­di­ği­ni söy­le­di. Ay, Va­li­li­ği­n gı­da ü­re­ti­min­de şe­be­ke su­yu­nun kul­la­nıl­ma­ma­sı yö­nün­de ge­nel­ge ya­yım­la­ma­sı­nın ar­dın­dan, İz­mir Ta­rım İl Mü­dür­lü­ğü­nün ken­di­le­ri­ne ya­zı gön­de­re­rek, ye­mek fab­ri­ka­la­rı­nın ü­re­tim­de çeş­me su­yu kul­lan­ma­sı­nı ya­sak­la­dı­ğı­nı i­fa­de et­ti. E­ge Ye­mek Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği’ne İz­mir’de fa­a­li­yet gös­te­ren 60 ye­mek fab­ri­ka­sı­nın ü­ye ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ay, Ta­rım İl Mü­dür­lü­ğü’nün ya­zı­sı­nın ar­dın­dan der­nek ü­ye­si tüm fab­ri­ka­la­rın da­ma­ca­na su ve­ya a­rıt­ma ci­ha­zı kul­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. İz­mir’de 250-300 ye­mek fab­ri­ka­sı­nın bu­lun­du­ğu­nu bil­di­ren Ah­met Ha­kan Ay, şöy­le de­vam et­ti: “Kent­te ku­rum­sal­laş­mış, or­ta öl­çek­li ve mer­di­ven al­tı ta­bir e­di­len ye­mek fab­ri­ka­la­rı var. Bi­zim ü­ye­le­ri­miz dı­şın­da İz­mir’de 190 ye­mek fab­ri­ka­sı da­ha var. Ya­ni, gün­de 150-200 bin ki­şi­ye ye­me­ği­ni te­min e­den ba­zı fab­ri­ka­la­rın han­gi su­yu kul­lan­dı­ğı­nı bil­mi­yo­ruz.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT