BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İz­ma­ri­ti ge­tir 10 YTL’yi götür

İz­ma­ri­ti ge­tir 10 YTL’yi götür

An­tal­ya’nın Kaş il­çe­sin­de fa­a­li­yet gös­te­ren Tu­rizm ve Ta­nıt­ma Der­ne­ği, il­çe­yi te­miz tut­mak mak­sa­dıy­la so­ka­ğa a­tı­lan iz­ma­rit­ler­den bir p­las­tik şi­şe do­lu­su ge­ti­ren­le­re 10 YTL ö­dül ve­ri­yor.



An­tal­ya’nın Kaş il­çe­sin­de fa­a­li­yet gös­te­ren Tu­rizm ve Ta­nıt­ma Der­ne­ği, il­çe­yi te­miz tut­mak mak­sa­dıy­la so­ka­ğa a­tı­lan iz­ma­rit­ler­den bir p­las­tik şi­şe do­lu­su ge­ti­ren­le­re 10 YTL ö­dül ve­ri­yor. Der­nek Baş­ka­nı Mus­ta­fa E­riş, “Bir p­las­tik şi­şe do­lu­su si­ga­ra iz­ma­ri­ti ge­ti­rin 10 YTL’yi gö­tü­rün” s­lo­ga­nıy­la baş­lat­tık­la­rı kam­pan­ya i­le si­ga­ra­nın sağ­lı­ğa za­ra­rı­nın ya­nı sı­ra iz­ma­rit­le­rin çev­re­de o­luş­tur­du­ğu kö­tü gö­rün­tü­ye dik­kat çe­ke­cek­le­ri­ni söy­le­di. E­riş, “Sağ­lı­ğa za­rar­lı ol­du­ğu i­çin si­ga­ra i­çil­me­me­si­ni tav­si­ye e­di­yo­ruz. Yi­ne de si­ga­ra iç­me­yi ter­cih e­den­le­rin iz­ma­ri­ti yer­le­re at­ma­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ve bir p­las­tik şi­şe si­ga­ra iz­ma­ri­ti top­la­ma­nın, bi­rik­tir­me­nin ne ka­dar zor ol­du­ğu­nu gös­te­re­rek top­lu­mun ko­nu­ya du­yar­lı­lı­ğı­nı sağ­la­mak mak­sa­dıy­la kam­pan­ya baş­lat­tık” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT