BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İŞ KADINLARI ­Şam’da bu­luş­tu

İŞ KADINLARI ­Şam’da bu­luş­tu

Nilüfer Bulut başkanlığındaki Türk kadınlarından oluşan heyeti Esma Esad, sarayda kabul etti.> Öz­lem Yıl­maz oz­lem­yil­maz.tgrt@hot­ma­il.com ŞAM - Tür­ki­ye İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği (Tİ­KAD), Su­ri­ye’nin baş­ken­ti Şam’da ger­çek­le­şen, 4. Ulus­lar ara­sı Ba­şa­rı­lı İs­lam İş Ka­dın­la­rı Kon­gre­si­ne ka­tıl­dı. Tür­ki­ye, Lüb­nan, Ni­jer­ya, Ta­ci­kis­tan, Bang­la­deş, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri, Fi­lis­tin, Pa­kis­tan, Mı­sır, Ka­za­kis­tan, İran, Azer­bay­can baş­ta ol­mak üze­re 16 ül­ke­nin fark­lı mes­lek­le­ri­ni tem­sil eden ka­dın­lar kon­gre­de kar­şı­laş­tık­la­rı prob­lem­le­ri ko­nuş­tu. ES­MA ESAD’A DA­VET Kon­gre­de, ka­dın­lar ara­sın­da da­ya­nış­ma­nın art­tı­rıl­ma­sı, iş im­kan­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı, tu­rizm, sağ­lık, gı­da, in­şa­at, en­düs­tri, teks­til, koz­me­tik sek­tör­le­rin­de­ki son ge­liş­me­ler ele alı­na­rak dün­ya­yı et­ki­le­yen eko­no­mik kri­ze al­ter­na­tif çö­züm­ler or­ta­ya ko­nul­du. Din­ler ara­sı di­ya­log ile ül­ke­le­ri ra­hat­sız eden ulus­lar ara­sı te­rör de kon­gre­de ko­nu­şul­du. Kon­gre­ye Tür­ki­ye­’den Tİ­KAD Baş­ka­nı Ni­lü­fer Bu­lut, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı De­met Sa­ban­cı Çe­tin­do­ğan, Se­ma Gü­ral Sür­me­li, Tİ­KAD Ge­nel Sek­re­te­ri Ne­şe Ka­vak ve Tİ­KAD yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı. Tİ­KAD Baş­ka­nı Ni­lü­fer Bu­lut ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Es­ma Esad’ı sa­ray­da zi­ya­ret ede­rek, “He­pi­miz An­ne­yiz”, “Te­rö­re Kar­şı Tek Yü­rek” isim­li kam­pan­ya­ya des­tek is­te­di­ler. Es­ma Esad’ı bu kam­pan­ya için İs­tan­bul’a da­vet eden Tİ­KAD üye­si ha­nım­lar dün­ya­ya bir­lik­te me­saj ver­mek is­te­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler. Bu ko­nu­yu çok önem­se­di­ği­ni, ken­di ül­ke problemleri ara­sın­da da yer al­dı­ğı­na de­ği­nen Es­ma Esad, 2009’un Ocak ayı içe­ri­sin­de baş­la­tı­la­cak olan bu kam­pan­ya için İs­tan­bul’da ola­ca­ğı sö­zü­nü ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100806
  % 0.66
 • 5.2752
  % -0.29
 • 5.984
  % -0.69
 • 6.8783
  % -0.34
 • 217.157
  % -0.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT