BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kı­zıl ak­ba­ba İs­tan­bul’da

Kı­zıl ak­ba­ba İs­tan­bul’da

Ar­de­şen’de bu­lu­nan kı­zıl ak­ba­ba, gö­ren­le­ri hay­re­te dü­şür­dü. Ya­ra­lı ak­ba­ba te­da­vi i­çin İs­tan­bul Ü­ni­ver­si­te­si Ve­te­ri­ner­lik Fa­kül­te­si’ne gön­de­ril­d> Hı­zır Ton­ya­lı Rİ­ZE İ­HA Ar­de­şen’de bu­lu­nan kı­zıl ak­ba­ba, gö­ren­le­ri hay­re­te dü­şür­dü. Ya­ra­lı ak­ba­ba te­da­vi i­çin İs­tan­bul Ü­ni­ver­si­te­si Ve­te­ri­ner­lik Fa­kül­te­si’ne gön­de­ril­di. Ve­te­ri­ner He­kim Bu­rak Ça­kı­roğ­lu ta­ra­fın­dan mu­a­ye­ne e­di­len ak­ba­ba­nın ka­na­dın­da kı­rık­lar bu­lun­du­ğu tes­pit e­dil­di. Ve­te­ri­ner Ça­kı­roğ­lu, ak­ba­ba­nın da­ha ge­liş­miş bir k­li­nik­te te­da­vi e­dil­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek ya­ra­lı ak­ba­ba­yı İs­tan­bul’a gön­der­di. Yak­la­şık 8 ki­log­ram a­ğır­lı­ğın­da­ki kı­zıl ak­ba­ba­nın Tür­ki­ye’de ya­şa­yan 4 ak­ba­ba tü­rün­den bi­ri ol­du­ğu­nu ve nes­li­nin tü­ken­me teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya bu­lun­du­ğu­nu an­la­tan Ve­te­ri­ner Ça­kı­roğ­lu, “Bu ak­ba­ba tü­rü ül­ke­miz­de ya­şa­yan en bü­yük yır­tı­cı­lar­dan bi­ri. Ak­ba­ba­nın ka­na­dın­da­ki kı­rı­ğın par­ça­lı ol­ma­sı se­be­biy­le da­ha üst dü­zey bir mü­da­ha­le ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ka­rar ver­dik ve ak­ba­ba­yı te­da­vi i­çin İs­tan­bul Ü­ni­ver­si­te­si Ve­te­ri­ner­lik Fa­kül­te­si’ne gön­der­dik” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT