BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban ke­ser­ken

Kur­ban ke­ser­ken

Su­al: Kur­ban na­sıl ke­si­lir? CE­VAP: Mad­de­ler ha­lin­de bil­di­re­lim: 1- Kur­ba­nın göz­le­ri tül­bent­le bağ­la­nır.Su­al: Kur­ban na­sıl ke­si­lir? CE­VAP: Mad­de­ler ha­lin­de bil­di­re­lim: 1- Kur­ba­nın göz­le­ri tül­bent­le bağ­la­nır. Kıb­le­ye dö­nük ola­rak sol ya­nı üze­ri­ne ya­tı­rı­lır. Bo­ğa, to­sun gi­bi bü­yük­baş hay­van­la­rın ko­lay ke­si­le­bil­me­si için çen­ge­le asıl­ma­sı ca­iz­dir. Bo­ğa­zı çu­ku­run ke­na­rı­na ge­ti­ri­lir. İki ön ve bir ar­ka ayak­la­rı, uç­la­rın­dan bir ara­ya bağ­la­nır. Üç ke­re bay­ram tek­bi­ri oku­nur. Son­ra, (Bis­mil­la­hi Al­la­hü ek­ber) di­ye­rek, de­ve­den baş­ka hay­va­nın, bo­ğa­zı­nın her­han­gi bir ye­rin­den ke­si­lir. (Bis­mil­la­hi) der­ken, (h)yi bel­li et­mek ge­re­kir. Bel­li edin­ce, Al­la­hü te­âlâ­nın is­mi ol­du­ğu­nu dü­şün­mek la­zım ol­maz. (h)yi açık­ça bel­li et­mez­se, Al­la­hü te­âlâ­nın is­mi­ni söy­le­di­ği­ni dü­şün­mek ge­re­kir. Bu­nu da dü­şün­mez­se, hay­van leş olur, yen­mez. 2- Bes­me­le çe­ki­lin­ce, he­men kes­mek şart­tır. Bes­me­le çek­tik­ten son­ra bı­ça­ğı bi­ler­se, Bes­me­le­yi tek­rar et­me­si ge­re­kir. Bes­me­le çek­tik­ten son­ra, hay­van ye­rin­den kal­kar­sa, ya­tır­dı­ğı za­man tek­rar Bes­me­le çek­me­si ge­re­kir; fa­kat bir ke­li­me söy­le­mek, bir lok­ma ye­mek ve bir yu­dum su iç­mek gi­bi az bir ara ver­me­nin za­ra­rı yok­tur. 3- Bir hay­van için Bes­me­le çe­kil­dik­ten son­ra, onu bı­ra­kıp baş­ka bir hay­van ke­si­le­cek ol­sa, Bes­me­le­yi tek­rar çek­mek ge­re­kir. 4- Ar­ka ar­ka­ya bir­kaç hay­va­nı bo­ğaz­la­ya­cak ki­şi­nin, hep­si için ay­rı ay­rı Bes­me­le çek­me­si ge­re­kir; fa­kat hay­van­la­rı, üst üs­te ya­tı­rıp ke­se­cek ol­sa, bir Bes­me­le kâ­fi­dir. Bir hay­va­nı iki ki­şi kes­se, iki­si­nin de Bes­me­le çek­me­si ge­re­kir. 5- Bes­me­le unu­tu­lur­sa za­ra­rı ol­maz. Kas­ten Bes­me­le­siz kes­mek ha­ram­dır. 6- Hay­va­nın bo­ğa­zın­da ye­mek, ne­fes bo­ru­su ve iki yan­da bi­rer kan da­ma­rı var­dır. Bu dört da­mar­dan üçü bir an­da ke­sil­me­li­dir. 7- Şa­fi­i’de, ye­mek bo­ru­suy­la ne­fes bo­ru­su ke­si­lir­se kâ­fi­dir. An­cak gırt­lak dü­ğü­mü baş ta­ra­fın­da kal­ma­lı­dır. Gırt­lak dü­ğü­mü­nün ta­ma­mı vü­cut ta­ra­fın­da ka­lır­sa, ke­si­len hay­van yen­mez. 8- Kur­ban ke­se­nin, kıb­le­ye kar­şı dön­me­si sün­net­tir. 9- Er­kek ve ka­dın Müs­lü­ma­nın, sar­ho­şun, cü­nü­bün, de­li­nin, bu­na­ğın, ço­cu­ğun ve sar­ho­şun Bes­me­ley­le kes­ti­ği hay­van ye­nir. Dil­siz ve sün­net­si­zin hay­van kes­me­si mek­ruh­tur. 10- So­lak bir kim­se­nin, sol eliy­le kur­ban kes­me­sin­de mah­zur yok­tur. 11- Bir ih­ti­yaç var­sa, kur­ba­nı ba­yıl­tıp kes­mek ca­iz­dir. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT