BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çiçek gibi yarışma

Çiçek gibi yarışma

Dün­ya­nın en bü­yük çi­çek or­ga­ni­zas­yo­nu o­lan Te­lef­lor’un Bur­sa Çi­çek­çi­ler O­da­sı i­le or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği ‘çi­çek ya­rış­ma­sı’n­da, çi­çek­çi­ler hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­di> Ömer Kır BUR­SA İHA Dün­ya­da­ki 140 ül­ke­de 73 bin üye iş ye­ri­nin bir­leş­me­sin­den olu­şan Te­lef­lor, Bur­sa Çi­çek­çi­ler Oda­sı ile or­tak­la­şa ‘Çi­çek Ya­rış­ma­sı’ dü­zen­le­di. Za­fer Pla­za’da dü­zen­le­nen ya­rış­ma­da, 8 çi­çek­çi tüm ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­di. Va­tan­daş­la­rın bü­yük il­gi gös­ter­di­ği ya­rış­ma­da ya­pı­lan bir­bi­rin­den il­ginç çi­çek ça­lış­ma­la­rı iz­le­yen­le­ri ade­ta bü­yü­le­di. Top­lam 4 ka­te­go­ri­de mü­ca­de­le eden çi­çek­çi­ler, el­le­rin­de­ki mal­ze­me­ler­le or­ta­ya şa­ha­ne eser­ler çı­kar­dı. İs­tan­bul Çi­çek­çi­ler Oda­sı Baş­ka­nı Mus­ta­fa Eren­gül, in­san­la­ra çi­çek­le­ri sev­dir­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Eren­gül, çi­çek­le­rin in­san­la­ra sı­kın­tı­la­rı unut­tu­ra­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. Çi­çek­çi­lik sek­tö­rün­de bin­ler­ce in­sa­nın is­tih­dam edil­di­ği­ni vur­gu­la­yan Eren­gül, pa­za­rı da­ha iyi de­ğer­len­dir­mek için bu tür ak­ti­vi­te­ler dü­zen­le­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni an­lat­tı. Ya­rış­ma­da en çok ‘Anıt­ka­bir’ ve ‘ak­var­yum­dan ya­pıl­ma çi­çek bu­ke­ti’ il­gi gö­rür­ken, iz­le­yen­ler cep te­le­fon­la­rıy­la ça­lış­ma­la­rı kay­det­ti. Ya­rış­ma­nın so­nun­da, ilk 3’e gi­ren çi­çek­çi­le­re çe­şit­li ödül­ler ve­ril­di. Ya­rış­ma bo­yun­ca ya­pı­lan çi­çek­ler zi­ya­ret­çi­le­re da­ğı­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT