BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma’nın ilk işi eko­no­mik kriz!

Oba­ma’nın ilk işi eko­no­mik kriz!

Oba­ma teb­rik için ara­yanlar yü­zün­den sü­rek­li telefon başında.Obama’nın etrafındaki yoğun güvenlik çemberi dikkatleri çekti. Ame­ri­ka’nın ye­ni baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma, eko­no­mi­de hem ‘de­ne­yim’ arı­yor hem ‘ye­ni yüz’ is­ti­yor. 1930’dan be­ri ya­şa­nan en bü­yük kriz or­ta­mın­da baş­kan se­çi­len Oba­ma, 20 ocak­ta Be­yaz Sa­ray’da­ki kol­tu­ğu­na otu­ra­cak. Oba­ma’nın ABD’yi kriz­den çı­ka­rır­ken, özel­lik­le dü­şük ge­lir­li­yi ko­ru­yan, hal­kın sos­yal hak­la­rı­na odak­la­nan eko­no­mik prog­ram uy­gu­la­ma­sı bek­le­ni­yor. Ka­bi­ne üye­le­ri­nin han­gi isim­ler­den olu­şa­ca­ğı me­rak ko­nu­su olur­ken, kü­re­sel kriz se­be­biy­le göz­ler, ön­ce­lik­le eko­no­mi­nin ba­şı­na geç­me­si bek­le­nen aday­la­ra çev­ril­di. Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı için şu isim­ler öne çı­kı­yor: New York Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Ti­mothy Ge­ith­ner, Ha­zi­ne Es­ki Ba­ka­nı Law­ren­ce Sum­mers, Mer­kez Ban­ka­sı Es­ki Baş­ka­nı Pa­ul Volc­ker, Ha­zi­ne Es­ki Ba­ka­nı ve Ci­tig­ro­up Di­rek­tö­rü Ro­bert Ru­bin, mil­yar­der War­ren Buf­fet... BILL CLIN­TON’IN EKİ­Bİ Ba­kan­lık için öne çı­kan ilk 4 aday da bu po­zis­yon­da ya da­ha ön­ce gö­rev yap­mış ya da bu ko­nu­da de­ne­yim­li ol­ma­sıy­la dik­kat çe­ki­yor. Ro­bert Ru­bin ile Law­ren­ce Sum­mers’ın Bill Clin­ton dö­ne­min­de Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­me­le­ri de Oba­ma’nın de­ne­yi­me ver­di­ği öne­min bir gös­ter­ge­si ola­rak ka­bul edi­li­yor. Dün­ya li­der­le­riy­le tek tek gö­rüş­tü ABD’nin çi­çe­ği bur­nun­da baş­ka­nı Barack O­ba­ma, dev­let baş­kan­la­rıy­la yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­le­rin­de kü­re­sel ma­li k­riz i­le u­lus­la­ra­ra­sı ko­nu­la­rı ko­nuş­tu. Gün bo­yu yo­ğun bir gö­rüş­me t­ra­fi­ği ya­şa­yan O­ba­ma, İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Gor­don B­rown, Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel, F­ran­sa Dev­let Baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy, Ja­pon­ya Baş­ba­ka­nı Ta­ro A­so, Ka­na­da Baş­ba­ka­nı S­tep­hen Har­per, A­vust­ral­ya Baş­ba­ka­nı Ke­vin Rudd, İs­ra­il Baş­ba­ka­nı E­hud Ol­mert, Mek­si­ka Dev­let Baş­ka­nı Fe­li­pe Cal­de­ron ve Gü­ney Ko­re Dev­let Baş­ka­nı Le­e i­le gö­rüş­tü. O­ba­ma, kü­re­sel e­ko­no­mik k­ri­zin tar­tı­şı­la­ca­ğı, 14-15 Ka­sım ta­rih­le­rin­de Was­hing­ton’da dü­zen­le­ne­cek G20 Zir­ve­si’n­de çok sa­yı­da ül­ke­nin li­de­riy­le bir a­ra­ya gel­me fır­sa­tı bu­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT