BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­yın i­çe­rik­le­ri­ne dik­kat!..

Ya­yın i­çe­rik­le­ri­ne dik­kat!..

Ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re 5 ilâ 7 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra “Ha­ber de­ni­lin­ce ak­la ne ge­li­yor?” di­ye so­rul­du­ğun­da yüz­de 40’ının “sa­vaş, ölüm, kav­ga ve ka­za” gi­bi olum­suz ce­vap­lar ver­di­ği tes­pit edil­di.Ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re 5 ilâ 7 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra “Ha­ber de­ni­lin­ce ak­la ne ge­li­yor?” di­ye so­rul­du­ğun­da yüz­de 40’ının “sa­vaş, ölüm, kav­ga ve ka­za” gi­bi olum­suz ce­vap­lar ver­di­ği tes­pit edil­di. Ço­cuk­lar bu kav­ram­lar­la as­lın­da, ön­ce­lik­le an­ne-ba­ba ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­lar ara­cı­lı­ğıy­la ta­nı­şı­yor ve hâ­liy­le so­ru­yor; “sa­vaş, ölüm, kav­ga, ka­za ne­dir?” di­ye... Ya­şı­na gö­re ve­ril­me­si ge­re­ken tat­min­kâr ce­va­bı ala­ma­yın­ca da, ya te­le­viz­yon­dan ya da bil­gi­sa­yar oyun­la­rın­dan çok da­ha faz­la­sı­nı de­tay­la­rıy­la gö­re­rek bu acı ger­çek­ler­le bir­den­bi­re yüz­le­şi­yor ve çok da­ha faz­la bir bil­gi aç­lı­ğıy­la bir­lik­te so­ru­la­rın bom­bar­dı­ma­nı dö­ne­mi­ne ge­çi­li­yor. İş­te, te­le­viz­yon, bil­gi­sa­yar ve bun­la­ra bağ­lı olan çe­şit­li şid­det oyun­la­rı ba­ğım­lı­lı­ğı da böy­le­ce baş­la­mış olu­yor. Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mî­nâ­tı olan bi­ri­cik yav­ru­cak­la­rı­mı­zı ve genç­le­ri­mi­zi her tür­den za­rar­lı ya­yın­lar­dan ve sa­nal be­lâ­lar­dan uzak tut­mak için de is­ter is­te­mez an­ne-ba­ba­la­rın son de­re­ce se­çi­ci ve bi­linç­li bi­rer TV se­yir­ci­si ol­ma­sı ge­re­ki­yor. He­men her TV ka­na­lın­da gün­düz va­kit­le­ri ya­yın­la­nan “çöp­ça­tan” ve “ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­ti” içe­ren prog­ram­lar ko­nu­sun­da özel­lik­le an­ne­le­rin son de­re­ce bi­linç­li ve se­çi­ci ol­ma za­ma­nı gel­di de ge­çi­yor. Aman dik­kât!!... Ar­tık, her tür­den şid­de­ti içe­ren ha­ber­le­rin, ya­pım­la­rın ve­ri­liş ve su­nu­luş bi­çim­le­rin­den “çöp­ça­tan” prog­ram­la­rı­na ka­dar, bi­ri­le­ri­nin bu çü­rü­müş rey­ting zih­ni­ye­ti­ne bir ‘dur!’ de­me­si ge­rek­mi­yor mu?!...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT