BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Talat’tan ‘bekle gör’ politikası

Talat’tan ‘bekle gör’ politikası

KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat, “Kıb­rıs me­se­le­si­nin çö­zü­mü için en­di­şe ede­ce­ği­miz bir şey yok.KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat, “Kıb­rıs me­se­le­si­nin çö­zü­mü için en­di­şe ede­ce­ği­miz bir şey yok. Tam ter­si­ne dün­ya prob­lem­le­ri­ni ba­rış­çıl yön­ler­den çöz­me he­de­fi­ni um­du­ğu­muz ABD’nin, Kıb­rıs me­se­le­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­sı do­ğal­dır” de­di. Ta­lat, Türk as­ke­ri­ni ‘iş­gal­ci’ ola­rak de­ğer­len­dir­di­ği yö­nün­de­ki id­di­ala­ra, Oba­ma’nın res­mî in­ter­net si­te­sin­de böy­le bir şe­ye rast­la­ma­dık­la­rı­nı ve bu­nun için de araş­tır­ma yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Ta­lat, “Sa­yın Er­do­ğan da ifa­de et­ti. ‘Uma­rız ki se­çim mey­da­nın­da söy­le­nen se­çim mey­da­nın­da ka­lır’ di­ye. Söy­le­nen­le­rin Oba­ma’nın po­li­ti­ka­sı­na ne ka­dar yan­sı­ya­ca­ğı­nı hep be­ra­ber gö­re­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT