BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Boe­ing ve de­niz yıl­dı­zı

Boe­ing ve de­niz yıl­dı­zı

Ada­mın bi­ri plaj­da do­la­şır­ken bir ki­şi­nin kum­sa­la vu­ran yıl­dız ba­lık­la­rı­nı alıp de­ni­ze at­tı­ğı­nı gör­müş. “Ne ya­pı­yor­sun” di­ye sor­muş ona. “Yıl­dız ba­lık­la­rı kum­da ka­lır­sa özel­li­ği bo­zu­lur. Bo­zul­ma­ma­la­rı için de­ni­ze atı­yo­rum” ce­va­bı­nı ver­miş o ki­şi. Adam gül­müş. “Kum­sal­da çok yıl­dız ba­lı­ğı var. Sen bir­ka­çı­nı at­mış­sın, ne fark eder?” De­ni­ze at­tı­ğı ye­ni yıl­dız ba­lı­ğı­nı işa­ret eden ki­şi, “Onun için fark eder ama” de­miş.Ada­mın bi­ri plaj­da do­la­şır­ken bir ki­şi­nin kum­sa­la vu­ran yıl­dız ba­lık­la­rı­nı alıp de­ni­ze at­tı­ğı­nı gör­müş. “Ne ya­pı­yor­sun” di­ye sor­muş ona. “Yıl­dız ba­lık­la­rı kum­da ka­lır­sa özel­li­ği bo­zu­lur. Bo­zul­ma­ma­la­rı için de­ni­ze atı­yo­rum” ce­va­bı­nı ver­miş o ki­şi. Adam gül­müş. “Kum­sal­da çok yıl­dız ba­lı­ğı var. Sen bir­ka­çı­nı at­mış­sın, ne fark eder?” De­ni­ze at­tı­ğı ye­ni yıl­dız ba­lı­ğı­nı işa­ret eden ki­şi, “Onun için fark eder ama” de­miş. Bu hi­kâ­ye­yi Bo­eing Tür­ki­ye Baş­ka­nı Greg Pe­pin an­lat­tı. Hem de Boe­ing ta­ra­fın­dan res­to­re edi­len Er­zin­can Ku­ru­ti­lek 60. Yıl İl­köğ­re­tim Oku­lu tö­re­nin­de an­lat­tı. Bu okul 1982 yı­lın­da­ki dep­rem­de ha­sar gör­dü­ğü için eği­tim üç ders­lik­li ge­çi­ci bi­na­da sür­dü­rül­me­ye baş­lan­mış. Boe­ing 25 yıl son­ra okul bi­na­sı­nı tü­müy­le ye­ni­le­miş ve ye­ni ders­lik­ler ila­ve ede­rek ye­ni­den öğ­ren­ci­le­ri ile bu­luş­ma­sı­nı sağ­la­mış. Ön­ce­ki gün ya­pı­lan tö­ren­de ko­nu­şan Greg Pe­pin, yıl­dız ba­lı­ğı­nı ör­nek gös­te­rip “Hep­si­ni kur­ta­ra­mı­yor­sak bi­le kat­kı­da bu­lun­du­ğu­muz okul­la­rın eği­ti­me ka­zan­dı­rıl­ma­sın­dan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz” de­di. Pe­pin‘in şöy­le de bir sos­yal so­rum­lu­luk an­la­yı­şı var: “Bir ye­re ve­ya bi­ri­ne yar­dım edi­yor­sa­nız, yar­dım et­mek için edi­yor­su­nuz­dur. Ay­nı ye­re ikin­ci de­fa yar­dım edi­yor­sa­nız, onu önem­se­di­ği­niz için edi­yor­su­nuz­dur.” Bo­eing, en kı­sa sü­re­de oku­lun bil­gi­sa­yar­la­rı­nı da ye­ni­le­me­yi ta­ah­hüt et­ti. “Ben­den bu ka­dar” de­mi­yor ya­ni. Boe­ing, 2000 yı­lın­dan bu ya­na 8 oku­lun ye­ni­len­me­si­ni üst­len­miş ve ay­rı­ca 24 şe­hir­de 61 pro­je­yi ger­çek­leş­tir­miş­tir. Bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri sı­nıf­la­rı­nın ku­rul­ma­sıy­la ulaş­tı­ğı öğ­ren­ci sa­yı­sı 22 bin. Okul­cu Pa­şa Ku­ru­ti­lek 60. Yıl İl­köğ­re­tim Oku­lu‘nun en­te­re­san bir hi­kâ­ye­si var. Bi­na ha­sar gör­müş ya. Eği­tim ge­çi­ci bi­na­da ya­pı­lı­yor ta­bi­i. Ha­ni, der­ler ya ‘iyi ola­cak has­ta­nın dok­tor aya­ğı­na ge­lir’ di­ye. Ay­nen öy­le ol­muş. 3. Or­du Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Sal­dı­ray Berk, oku­la ge­li­yor. Aa­a! Bir de ne gör­sün? Okul dö­kü­lü­yor! Tu­va­le­ti da­hi dı­şa­rı­da. “Ol­maz böy­le şey” di­yor ve “Ben bu işi hal­le­de­rim” de­yip çı­kı­yor. Bo­ing de o gün­ler­de Er­zin­can‘da res­to­re ede­bi­le­ce­ği okul arı­yor. Arz­la ta­lep ken­di­li­ğin­den bu­lu­şu­yor ta­bi­i. Tö­ren es­na­sın­da Or­ge­ne­ral Berk‘e, “Pa­şam” de­dim. “Lüt­fen, de­ne­ti­me de­vam edin.” Son­ra­dan öğ­ren­dim, Berk Pa­şa za­ten eği­ti­me ver­di­ği des­tek­le ün­lüy­müş. 4. Ko­lor­du Ko­mu­ta­nı ol­du­ğu dö­nem­de ta­mı ta­mı­na 384 oku­lun ta­mir ve ba­kı­mı­nın ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­mış. “Okul öğ­ren­ci­le­ri­ni kış­la­ya ge­ti­ri­yor ve on­la­rın as­ker­le ta­nış­ma­sı­nı sağ­lı­yo­rum” di­yen Berk Pa­şa, bu dav­ra­nı­şı ile hem ço­cuk­la­rın as­ke­ri sev­me­sin­de önem­li rol oy­nu­yor, hem de halk ile or­du­nun bir­bi­ri ile kay­naş­ma­sı­na zen­gin­lik ka­tı­yor. Yap­tı­ğı­mız soh­bet es­na­sın­da Or­ge­ne­ral Berk, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri‘nin (TSK) okul ko­nu­sun­da dai­ma has­sa­si­yet gös­ter­di­ği­nin al­tı­nı çi­zip, “TSK sa­yı­sız oku­lun bo­ya, ba­da­na­sı­nı ya­pıp ca­mı­nı de­ğiş­tir­miş ve ta­mi­ri­ni ger­çek­leş­tir­miş­tir” de­di. Er­zin­can’da mo­ra­lim yük­sel­di Er­zin­can Va­li­si Ali Gün­gör, şeh­rin alt­ya­pı di­ye bir prob­le­mi­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ger­çek­ten öy­le. Er­zin­can mü­kem­mel bir şe­hir. Yol­la­rı ol­duk­ça ge­niş. Tra­fik kao­su di­ye bir şey ya­şa­mı­yor Er­zin­can­lı. He­le şe­hir pla­nı. Di­ğer şe­hir­le­rin ör­nek ala­ca­ğı ka­dar mu­az­zam. Rah­met­li Re­cep Ya­zı­cı­oğ­lu‘nın va­li ol­du­ğu dö­nem­de Er­zin­can müt­hiş bir de­ği­şim ya­şa­mış. Okur ya­zar ora­nı yük­sek. Su­yu bol. Ye­şil alan­la­rı ol­duk­ça faz­la. Ta­rım ve hay­van­cı­lık­la ge­çi­nen Er­zin­can‘ın 50 ki­lo­met­re­ka­re­lik ova­sın­da na­ren­ci­ye ha­riç her tür­lü mey­ve ve seb­ze ye­ti­şi­yor. 350 bin kü­çük­baş hay­van ve 27 en­teg­re et te­si­si­ne sa­hip. Tu­rizm­de de id­di­alı. Kış tu­riz­mi... 12 ay do­ğa tu­riz­mi... Ka­ra­su Ir­ma­ğı her tür­lü su spo­ru­na im­kan ve­ri­yor. Er­gan Da­ğı alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mış. Tür­ki­ye‘nin en bü­yük kış spo­ru te­sis­le­ri ku­ru­lu­yor bu­ra­da. Ol­ma­ya­nı ya­pan baş­kan Er­zin­can Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Buy­ruk, “Er­zin­can’da ol­ma­ya­nı yap­ma gay­re­ti i­çin­de ol­dum hep” de­di ve şöy­le sı­ra­la­dı yap­tı­ğı fark­lı şey­le­ri: “1939 Dep­re­mi’n­den ka­lan bir ma­hal­le var­dı. Ge­ce­kon­du. Bin 400 e­vin hep­si­ni yık­tım. Ay­nı ye­re TO­Kİ 880 ko­nut yap­tı. Do­ğal gaz gel­di. Şeh­rin mey­da­nın­da bir­bi­ri­ni ke­sen 4 cad­de var­dı. Ki­ra­lar çok fa­hiş ol­muş­tu. 7 cad­de da­ha aç­tım. Hem ki­ra­lar düş­tü, hem de şeh­rin a­lış­ve­riş mer­kez­le­ri ço­ğal­dı. Kal­dı­rım­la­rı an­de­zit ta­şın­dan ya­pı­yo­ruz, 100 se­ne da­ya­nık­lı. Dep­rem kor­ku­su kal­ma­dı. Do­la­yı­sıy­la göç dur­du.” ­Meh­met Buy­ruk‘un yap­tı­ğı cad­de­ler ger­çek­ten ha­ri­ka. Alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı ba­şa­rı­lı. Za­ten su şe­be­ke­si p­ro­je­si 1 mil­yon 200 bin e­u­ro hi­be al­mış AB Fo­nu‘n­dan. Meh­met Buy­ruk, “320 be­le­di­ye i­çin­de p­ro­je­si ka­bul e­di­len 8 be­le­di­ye var­dı. Bun­lar­dan bi­ri bi­zim p­ro­je­miz. 45 mil­yon 500 bin e­u­ro da­ha al­dık ve o­nun­la şeh­rin tüm şe­be­ke­si­ni ye­ni­le­dik” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT