BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Alerjik nezle nedir?

Alerjik nezle nedir?

Aler­jik nez­le çev­re­sel ba­zı fak­tör­le­re has­sa­si­yet ge­li­şi­mi so­nu­cu, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı, bu­run akın­tı­sı, bu­run­da ka­şın­tı, hap­şır­ma ve göz ya­şar­ma­sı gi­bi be­lir­ti­le­rin haf­ta­nın ço­ğu gü­nün­de gö­rü­lü­yor ol­ma­sı ha­li­dir.Aler­jik nez­le çev­re­sel ba­zı fak­tör­le­re has­sa­si­yet ge­li­şi­mi so­nu­cu, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı, bu­run akın­tı­sı, bu­run­da ka­şın­tı, hap­şır­ma ve göz ya­şar­ma­sı gi­bi be­lir­ti­le­rin haf­ta­nın ço­ğu gü­nün­de gö­rü­lü­yor ol­ma­sı ha­li­dir. Aler­jik nez­le kaç ti­pi var­dır?: Aler­jik nez­le­nin iki ti­pi var­dır. Bi­ri mev­sim­sel aler­jik nez­le, di­ğe­ri ise yıl bo­yu sü­ren aler­jik nez­le­dir. Mev­sim­sel olan ti­pi sa­de­ce bi­re­yin du­yar­lı ol­du­ğu mad­de ile kar­şı­laş­tı­ğı bel­li bir dö­nem bo­yun­ca bu­run akın­tı­sı, bu­run ka­şın­tı­sı, hap­şı­rık be­lir­ti­le­ri ağır­lık­lı ola­rak gö­rü­lür. Halk ara­sın­da sa­man nez­le­si ola­rak da ta­nım­la­nır. Yıl bo­yu sü­ren tip­te ise bi­rey so­rum­lu aler­jen ile de­vam­lı te­mas ha­lin­de­dir. Bu­run tı­ka­nık­lı­ğı ana be­lir­ti­dir. Bu­nun­la be­ra­ber hap­şır­ma, bu­run akın­tı­sı ve bu­run ka­şın­tı­sı gi­bi be­lir­ti­ler de ısı de­ği­şik­lik­le­ri­ne bağ­lı ola­rak ve­ya kim­ya­sal ba­zı mad­de­ler ile te­mas son­ra­sı gi­bi fi­zik­sel uya­ran­lar­la or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Aler­jik nez­le ile be­ra­ber gö­rü­le­bi­le­cek has­ta­lık­lar ne­ler­dir?: Ço­cuk­lar­da yıl bo­yu sü­ren aler­jik nez­le­ye bağ­lı ola­rak ge­li­şen bu­run tı­ka­nık­lı­ğı­nın so­nu­cu tek­rar­la­yan si­nü­zit ve or­ta ku­lak­ta sı­vı bi­rik­me­si sık gö­rü­len du­rum­lar­dır. Si­nü­zit, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve­ya nez­le­nin nor­mal­de geç­me­si ge­re­ken 1 haf­ta-10 gün­den uzun sür­me­si, özel­lik­le sa­bah kal­kıl­dı­ğın­da ar­tış gös­te­ren bal­gam­lı ök­sü­rük­ler, sa­rı bu­run akın­tı­sı, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı be­lir­ti­le­ri­nin gö­rül­me­si ile ta­nı­nır. Or­ta ku­lak­ta sı­vı bi­rik­me­si ise ateş ve ku­lak ağ­rı­sı ile ge­le­bi­le­ce­ği gi­bi sa­de­ce bel­li be­lir­siz bir duy­ma kay­bı ile de ken­di­ni gös­te­re­bi­lir. Her iki du­rum­da da duy­ma kay­bı­nın ka­lı­cı ol­ma­ma­sı için mut­lak ola­rak alt­ta ya­tan aler­ji­nin te­da­vi edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Aler­jik nez­le na­sıl ta­nı­nır?: Aler­jik nez­le­de teş­his, has­ta­nın hi­kâ­ye­si ve des­tek­le­yi­ci la­bo­ra­tu­var test­le­ri ile ko­nur. Bu­run tı­ka­nık­lı­ğı, akın­tı­sı, ka­şın­tı­sı, hap­şı­rık ve göz ya­şar­ma­sı be­lir­ti­le­ri­nin haf­ta­nın ço­ğu gü­nün­de gö­rül­me­si ha­li­nin var­lı­ğı; bu­nun­la be­ra­ber kan­da ve aler­ji de­ri tes­tin­de du­yar­lı­lı­ğın ol­du­ğu bir mad­de­nin tes­pit edil­me­si ve sü­mü­ğün in­ce­len­me­sin­de aler­jik hüc­re­le­rin tes­pi­ti teş­his koy­dur­mak­ta­dır. Aler­jik nez­le te­da­vi­si na­sıl­dır?: Aler­jik nez­le­de bi­rin­ci ba­sa­mak te­da­vi aler­ji­nin tes­pit edil­di­ği mad­de­den bi­re­yin uzak tu­tul­ma­sı­dır. İkin­ci ba­sa­mak­ta ise ilaç te­da­vi­si ge­lir. Bu te­da­vi ağız­dan aler­ji ilaç­la­rı ile ve­ya bu­run sprey­le­ri ile sağ­la­na­bi­lir. Te­da­vi her has­ta için fark­lı­lık gös­ter­mek­te­dir. Çev­re ted­bir­le­ri ve ilaç te­da­vi­sin­den ye­ter­li ce­vap alı­na­ma­yan has­ta­lar­da aşı te­da­vi­si uy­gu­la­na­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT