BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ne dep­rem­ler gör­dük bu kriz­den de çı­ka­rız

Ne dep­rem­ler gör­dük bu kriz­den de çı­ka­rız

Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, B­ri­sa’nın geç­miş k­riz­ler­de ol­du­ğu gi­bi bu k­riz­den de ba­şa­rıy­la çı­ka­ca­ğı­na i­nan­dı­ğı­nı söy­le­di> İSTANBUL - İnan ARVAS SABANCI’DAN NAZAR DUASI HEDİYE Gü­ler Sa­ban­cı, A­ra­ka­wa’ya (solda) Türk ge­le­nek­sel süs­le­me sa­na­tı tez­hib ve hat sa­na­tıy­la ya­pı­lan na­zar du­a­sı he­di­ye et­ti. A­ra­ka­wa da, Sa­ban­cı’ya bir sa­mu­ray baş­lı­ğı sun­du. Toplantıya Bülent Savaş da katıldı. Bri­sa’nın 20. yı­lı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Sa­ban­cı, Bri­sa’nın geç­miş kriz­ler­de ol­du­ğu gi­bi bu kri­zi de at­la­ta­cak gü­cü ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Tür­ki­ye’nin ge­çir­di­ği kriz­le­ri gö­zö­nü­ne alır­sak bu kriz­den de çı­ka­rız. 1999 yı­lın­da ya­şa­nan dep­rem­de fab­ri­ka­nın ya­rı­sı yı­kıl­dı. Ama kı­sa sü­re­de yap­tık” de­di. Sa­ban­cı, 2001 kri­zi­nin, ih­ra­ca­ta da­ha da önem ver­me­le­ri, pa­zar­la­rı da­ha da çe­şit­len­dir­me­le­ri ve bu ko­nu­da da­ha hız­lı ha­re­ket et­me­le­ri­ni sağ­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, ya­şan­mak­ta olan ve re­el sek­tö­re et­ki­si gö­rü­len ya­vaş­la­ma dö­nem­le­rin­de, yö­ne­tim an­la­yış­la­rı ve yö­ne­tim de­ğer­le­ri­nin çok öne çık­tı­ğı­nı söy­le­di. HE­DEF 2 LAS­TİK­TEN Bİ­Rİ Brid­ges­to­ne Cor­po­ra­ti­on Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Shos­hi Ara­ka­wa da, “Dün­ya­da et­ki­le­ri­ni gös­te­ren eko­no­mik kri­zin Bri­sa açı­sın­dan da da­ha et­kin yö­ne­ti­le­bil­me­si için, mev­cut yö­ne­tim ya­pı­sı içe­ri­sin­de kal­mak kay­dı ile ye­ni bir kriz yö­ne­ti­mi an­la­yı­şı oluş­tu­rup sü­reç yö­ne­tim­le­ri­ni göz­den ge­çi­ri­yo­ruz” de­di. Bri­sa Ge­nel Mü­dü­rü Bü­lent Sa­vaş ise, Tür­ki­ye’de pa­zar li­de­ri ol­duk­la­rı­nı ve sa­tı­lan her 3 las­tik­ten bi­ri­nin ken­di las­tik­le­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, uzun va­de­li he­def­le­ri­nin, dün­ya­da ilk 3 las­tik üre­ti­ci­si ara­sın­da yer al­mak ve Tür­ki­ye’de sa­tı­lan her iki las­tik­ten bi­ri­ni üre­tip sat­mak ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT