BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BENZİN FİYATI DÜŞECEK!

BENZİN FİYATI DÜŞECEK!

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı ­Yıl­dı­rım, “Pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı ya­rı­ya düş­tü, ben­zin 3 YTL. Ya­rı­sı ol­ma­lı” de­diUlaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, pet­rol fi­yat­la­rı dün­ya­da dü­şer­ken Tür­ki­ye’de sa­bit kal­ma­sı­nı eleş­ti­re­rek, bu­nun da­ğı­tım şir­ket­le­rin­den kay­nak­lan­dı­ğı­nın be­lir­len­di­ği­ni söy­le­di. Ba­kan Yıl­dı­rım, An­tal­ya’nın Ke­mer il­çe­sin­de baş­la­yan Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Ge­le­nek­sel Es­naf top­lan­tı­sın­da­ki ko­nuş­ma­sın­da, “Pet­ro­lün va­ri­li 140 do­lar iken Tür­ki­ye’de ben­zin 3.4 YTL. 70 do­lar­ken de 3 YTL. Hal­bu­ki ya­rı­sı ol­ma­sı la­zım. Ni­ye ol­mu­yor? Eğer ser­best pi­ya­sa ise anın­da düş­me­si la­zım. Kal­dı ki Re­ka­bet Ku­ru­mu, pet­rol fi­yat­la­rın­da hak­sız ka­zanç ol­du­ğu­nu, ser­best pi­ya­sa şart­la­rı­nın iş­le­me­di­ği­ni tes­pit et­ti. Çok ya­kın­da pet­rol da­ğı­tı­cı fir­ma­la­ra çok cid­di ce­za­lar ge­lir­se şa­şır­ma­yın” de­di. SER­BEST­LİK BA­ŞI­BOŞ­LUK DE­ĞİL Pet­rol­de bek­le­nen in­di­ri­min ger­çek­leş­me­me­si­ne, Ener­ji Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler de tep­ki gös­ter­di. Gü­ler, Mar­ma­ra Gru­bu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen top­lan­tı­da­ki ko­nuş­ma­sın­da bu ko­nu­ya işa­ret eden Ba­kan Gü­ler, “Hü­kü­met ola­rak pet­rol fi­yat­la­rı­nın be­lir­len­me­si­ni li­be­ral pa­zar şart­la­rı­na bı­rak­tık ve ta­ki­bi­ni EPDK (Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­lu) ya­pı­yor. Ser­best­lik ba­şı­boş­luk de­ğil” de­di. Ba­kan Gü­ler, şun­la­rı söy­le­di: “Fir­ma­lar ya­tı­rım yap­tık­la­rı için fi­yat­la­rı aşa­ğı çe­ke­me­dik­le­ri­ni söy­lü­yor. Pet­rol fi­ya­tı dü­şü­yor ama do­lar ar­tı­yor. Bu­na rağ­men li­be­ral pi­ya­sa şart­la­rı­na uyul­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı. Pet­rol şir­ket­le­ri­ne dü­şün­ce­mi ilet­tim. Bun­dan son­ra da­ha sı­kı ta­kip edi­le­cek. Bu­nu his­se­de­cek­si­niz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT